O G Ł O S Z E N I E

Wójt Gminy Święciechowa ogłasza  ustny przetarg ograniczony do mieszkańców gminy na wydzierżawienie nieruchomości rolnych.

 

Nieruchomość rolna  położona w obrębie Niechłód oznaczona geodezyjnie:

 - nr 56 o pow. 0,5000 ha w skład której wchodzi rola  kl. V-0,5000 ha  , zapisana w księdze wieczystej PO1L/00027081/6 Cena wywoławcza rocznego czynszu dzierżawnego wynosi równowartość 1,25 q pszenicy.

-nr 58 o pow. 0,1800 ha 0,5000 ha w skład której wchodzi rola  kl. IV-a -0,1800 ha  , zapisana w księdze wieczystej PO1L/00027081/6 Cena wywoławcza rocznego czynszu dzierżawnego wynosi równowartość 0,54  q pszenicy.

 -nr 57/1 o pow. 0,0300 ha w skład której wchodzi rola  kl. IVa-0,0300 ha  , zapisana w księdze wieczystej PO1L/00027240/9 Cena wywoławcza rocznego czynszu dzierżawnego wynosi równowartość 0,0,08  q pszenicy.

 - nr 55 o pow. 0,0900 ha w skład której wchodzi rola  kl. IVa- 0,0900 ha  , zapisana w księdze wieczystej PO1L/00027240/9 Cena wywoławcza rocznego czynszu dzierżawnego wynosi równowartość 0,25  q pszenicy.

Przetarg odbędzie się dnia 10 grudnia 2021r.  o godz . 11,00 w siedzibie Urzędu Gminy w Święciechowie ul. Ułańska 4 pokój nr 1.

Minimalne postąpienie wynosi 1,0 q pszenicy. Termin wnoszenia opłat za czynsz określono na 31 października każdego roku z góry, na konto Gminy Święciechowa .

W przetargu mogą brać udział osoby,  które do dnia 7 grudnia 2021r. złożą pisemną deklarację o przystąpieniu do przetargu na konkretną działkę. Lista osób  zakwalifikowanych do przetargu zostanie podana do publicznej wiadomości przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Święciechowie najpóźniej na dzień przed planowanym przetargiem 

Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy  Święciechowa pokój nr 4 , tel. 65 5333522.

Obowiązek informacyjny RODO: bip.swieciechowa.pl/obowiazek-informacyjny/-gospodarka-gruntami.