Na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r – Prawo zamówień publicznych. (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 – ze zmianami) Zamawiający - Gmina Święciechowa zawiadamia, że w wyniku przetargu nieograniczonego na zadanie:

„Zagospodarowanie przestrzeni publicznej na Rynku w miejscowości Święciechowa”

- otwarcie ofert w dniu 16 października 2015 r. – dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty.

1. Jako najkorzystniejszą wybrano ofertę wykonawcy:

Firma Gutkowski
Gutkowski Jan,
ul. 17 Stycznia 92,
64-100 Leszno

cena: 179 312,98zł (brutto),
okres gwarancji: 60 miesięcy
liczba przyznanych punktów w kryterium cena ofertowa: 90 pkt.
liczba przyznanych punktów w kryterium okres gwarancji 10 pkt.
całkowita liczba przyznanych punktów: 100 pkt.

Uzasadnienie wyboru.
Złożona przez ww. firmę spełnia warunki jakie Zamawiający określił w postępowaniu wobec Wykonawcy i na podstawie kryterium oceny ofert otrzymała najwyższą liczbę punktów. Wybrana oferta nie przekraczała kwoty którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
2. Pozostali wykonawcy, którzy złożyli oferty:

I. PROGRES Sebastian Kurpisz
ul. Lipowa 40/9
64-100 Leszno
cena: 271 762,30zł (brutto),
okres gwarancji: 60 miesięcy
liczba przyznanych punktów w kryterium cena ofertowa: 59 pkt.
liczba przyznanych punktów w kryterium okres gwarancji 10 pkt.
całkowita liczba przyznanych punktów: 69 pkt.

II. PUB "BRUKPOL" S.C.
Strzelce Wielkie 81c
63-820 Piaski
cena: 269 563,20zł (brutto),
okres gwarancji: 60 miesięcy
liczba przyznanych punktów w kryterium cena ofertowa: 60 pkt.
liczba przyznanych punktów w kryterium okres gwarancji 10 pkt.
całkowita liczba przyznanych punktów: 70 pkt.

 

III. MPBUD Paweł Matysik
ul. Szymanowskiego 9
64-100 Leszno
cena: 183 350,21zł (brutto),
okres gwarancji: 60 miesięcy
liczba przyznanych punktów w kryterium cena ofertowa: 88 pkt.
liczba przyznanych punktów w kryterium okres gwarancji 10 pkt.
całkowita liczba przyznanych punktów: 98 pkt.

IV. PPHU " KAMAR" Krzysztof Marach
ul. Wiejska 23
Przybyszewo
64-100 Leszno
cena: 194 612,84zł (brutto),
okres gwarancji: 60 miesięcy
liczba przyznanych punktów w kryterium cena ofertowa: 82 pkt.
liczba przyznanych punktów w kryterium okres gwarancji 10 pkt.
całkowita liczba przyznanych punktów: 92 pkt.

Przyznane punkty zostały przeliczone proporcjonalnie w stosunku do oferty o najniższej cenie oraz najdłuższym okresie gwarancji.

3. Odrzucono oferty – nie dotyczy

4. Wykonawcy wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia – nie dotyczy

5. Na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 4 w związku z art. 94 ust. 2 pkt 3 lit a) ustawy
Gmina Święciechowa zgodnie z art.. 94 ust. 1 pkt 2 zawiera umowę na realizację zamówienia
w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przekazania niniejszego zawiadomienia, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2 Prawa zamówień publicznych, albo 10 dni - jeżeli zostało przesłane w inny sposób.
Z uwagi na art. 94 ust. 2 pkt 3 lit. a) oraz fakt, że z postępowania o udzielenie zamówienia nie odrzucono żadnej oferty i nie wykluczono żadnego wykonawcy, Gmina Święciechowa może zawrzeć umowę w terminie krótszym niż wskazany w zdaniu poprzednim.


Święciechowa, dnia 03 listopada 2015r.