Ponieważ w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zamówienia „Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi Krzycko Małe etap I” Wykonawca Pan Marcin Grygier prowadzący firmę pod nazwą COMPLEX INSTAL Marcin Grygier z siedzibą w Śremie, (oferta nr 11), którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, w wyznaczonym terminie:

1) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy oraz

2) nie podpisał umowy na realizację ww. zamówienia (co oznacza uchylanie się od zawarcia umowy na opisane wyżej zadanie),

Zamawiający informuje, iż korzysta z prawa do wyboru najkorzystniejszej oferty spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny na podstawie art. 94 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Zgodnie z art. 94 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba że zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania, o których mowa wart. 93 unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia ust. 1.

W związku z powyższym Zamawiający informuje, iż w powyższym postępowaniu za najkorzystniejszą ofertę (spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny) wybiera ofertę nr 7 firmy STRABAG Sp. z o.o. z siedzibą w Pruszkowie, ul.Parzniewska 10, 05-800 Pruszków (adres do korespondencji STRABAG Sp.z o.o. ul.Obornicka 235B, 60-650 Poznań), za cenę brutto 1 885 664,71 zł (słownie: jeden milion osiemset osiemdziesiąt pięć tysięcy sześćset sześćdziesiąt cztery złote 71/100).