1.Rejestr Stanu Cywilnego - Magdalena Borowiak


2. Ewidencja Ludności - Magdalena Borowiak

 

3.Ewidencja wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych - Danuta Rolla


4. Rejestr wyborców - Magdalena Borowiak


5. Rejestr wydanych i unieważnionych dowodów osobistych - Magdalena Borowiak


6. Rejestr osób objętych rejestracją - Magdalena Borowiak


7. Ewidencja podatkowa nieruchomości - Ewa Zawadzka, Dorota Gnacińska


8. Rejestr wydawanych zaświadczeń - Ewa Zawadzka, Dorota Gnacińska


9. Ewidencja upomnień - Dorota Gnacińska, Weronika Bartkowiak


10. Ewidencja tytułów wykonawczych - Dorota Gnacińska, Weronika Bartkowiak


11. Gminna ewidencja zabytków - Przemysław Kołodziej


12. Ewidencja kąpielisk - Danuta Rolla


13. Rejestr wniosków i wydanych zezwoleń na usunięcie drzew i krzewów - Iwona Harbuz-Kudak


14. Ewidencja mienia Gminy Święciechowa - Aldona Frąckowiak


15. Rejestr wydanych decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - Przemysław Kołodziej


16. Rejestr wydanych decyzji o ustaleniu warunków zabudowy - Przemysław Kołodziej


17. Rejestr planów zagospodarowania przestrzennego - Przemysław Kołodziej


18. Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku ? decyzje środowiskowe - Przemysław Kołodziej


19. Ewidencja przydomowych oczyszczalni ścieków - Iwona Harbuz-Kudak


20. Ewidencja zbiorników bezodpływowych - Iwona Harbuz-Kudak


21. Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku - koncesje - Iwona Harbuz-Kudak


22. Ewidencja środków transportowych - Weronika Bartkowiak


23. Ewidencja obiektów i urządzeń komunalnych - Aldona Frąckowiak


24. Ewidencja dróg gminnych - Przemysław Kołodziej


25. Rejestr zamówień publicznych - Karolina Samelczak


26. Rejestr uchwał Rady Gminy Święciechowa - Magdalena Jaraczewska-Wieczorek


27. Rejestr instytucji kultury - Patryk Tomczak


28. Rejestr jednostek organizacyjnych Gminy Święciechowa - Magdalena Jaraczewska-Wieczorek


29. Rejestr jednostek pomocniczych Gminy Święciechowa - Magdalena Jaraczewska-Wieczorek


30. Rejestr zarządzeń Wójta Gminy jako organ - Magdalena Jaraczewska-Wieczorek


31. Rejestr zarządzeń Wójta Gminy jako kierownika jednostki - Patryk Tomczak


32. Rejestr wydanych pełnomocnictw i upoważnień - Patryk Tomczak


33. Ewidencja pieczęci i pieczątek oraz ich odcisków - Elżbieta Cielińska


34. Ewidencja delegacji służbowych - Elżbieta Cielińska


35. Rejestr skarg i wniosków - Patryk Tomczak


36. Ewidencja pracowników - Elżbieta Cielińska


37. Ewidencja czasu pracy - Elżbieta Cielińska


38. Ewidencja wypadków przy pracy - Elżbieta Cielińska


39. Ewidencja osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych - Patryk Tomczak


40. Ewidencja dokumentacji przechowywanej w archiwum - Elżbieta Cielińska


41. Ewidencja udostępnienia dokumentacji w archiwum zakładowym - Elżbieta Cielińska


42. Ewidencja szkół i przedszkoli - Joanna Ratajczak


43. Rejestr wydanych zaświadczeń, akty mianowania - Joanna Ratajczak


44. Ewidencja obiektów świadczących usługi hotelarskie niebędących obiektami hotelarskimi - Danuta Rolla


45. Ewidencja stosowanych systemów i programów - Krzysztof Rusin