ROOT

Data wypływu: 14.03.2019 r.

 

Nr z rejestru: RKP - 2533 - 2019

 

Przedmiot Interpelacji: w sprawie zestawienia kosztów budowy dróg w gminie Święciechowa w przeliczeniu na metr kwadratowy za rok 2017 i 2018.

 

 

                                                              O G Ł O S Z E N I E

      Wójt Gminy Święciechowa ogłasza trzeci  ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej , stanowiącej własność gminy, położonej w obrębie wsi Święciechowa.

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do złożonej oferty w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450 ze zmianami) na realizację zadania publicznego pt. ,, Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, w tym działania zwiększające integrację mieszkańców''.

W dniu 15 marca 2019 r. do Urzędu Gminy w Święciechowie wpłynęła oferta złożona przez, Stowarzyszenie  ZMW z siedzibą 64 - 100 Przybyszewo ul. Wiejska 51 na realizację zadania publicznego   w zakresie działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3.

Zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicach informacyjnych Urzędu Gminy w Święciechowie oraz na stronie internetowej www.swieciechowa.pl,Zgodnie  z art. 19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r.  poz. 450 ze zmianami), każdy możne zgłaszać uwagi dotyczące złożonej oferty.

Uwagi można składać pisemnie:

– bezpośrednio w Sekretariacie Urzędu Gminy w Święciechowie                                        

– drogą elektroniczną na adres e-mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.   

- listownie na adres:

Urząd Gminy w Święciechowie ul. Ułańska 4

64-115 Święciechowa 

do dnia 26.03.2019 r. (decyduje data wpływu do Urzędu).

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do złożonej oferty w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450 ze zmianami) na realizację zadania publicznego pt. ,, Pogoń za zającem''.

W dniu 13 marca 2019 r. do Urzędu Gminy w Święciechowie wpłynęła oferta złożona przez, Stowarzyszenie  MOŻEMY z siedzibą 64 - 115 Święciechowa ul. Gen. Tadeusza Kutrzeby nr 67 na realizację zadania publicznego   w zakresie działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3.

Zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicach informacyjnych Urzędu Gminy w Święciechowie oraz na stronie internetowej www.swieciechowa.pl,Zgodnie  z art. 19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r.  poz. 450 ze zmianami), każdy możne zgłaszać uwagi dotyczące złożonej oferty.

Uwagi można składać pisemnie:

– bezpośrednio w Sekretariacie Urzędu Gminy w Święciechowie                                        

– drogą elektroniczną na adres e-mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.   

- listownie na adres:

Urząd Gminy w Święciechowie ul. Ułańska 4

64-115 Święciechowa 

do dnia 21.03.2019 r. (decyduje data wpływu do Urzędu).

Tryb pozakonkursowy

Zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r., poz.450 ze zmianami) na podstawie oferty realizacji zadania publicznego, o której mowa w art.14,złożonej przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3, Wójt Gminy Święciechowie uznaje celowość realizacji tego zadania, może zlecić organizacji pozarządowej lub podmiotom wymienionym w art.3 ust.3, z pominięciem otwartego konkursu ofert, realizację zadania  publicznego o charakterze lokalnym lub regionalnym , spełniającego łącznie następujące warunki:

1) wysokość  dofinansowania lub finansowania zadania publicznego ze środków Gminy Święciechowie nie może przekroczyć 10 000 zł;

2) zadania publiczne ma być realizowane w okresie nie dłuższym niż  90 dni;

(UWAGA - trzy miesiące zwykle nie są równoważne z 90 dniami, gdyż niektóre miesiące mają powyżej 30 dni);

3) o tym, czy jest to zadanie o powierzenie (czyli finansowanie projektu),  czy też wsparcie (dofinansowanie), decyduje organizacja;

4) termin realizacji zadania musi zawierać się w danym roku kalendarzowym (tj. nie może przekraczać roku budżetowego);

5) ściśle określone granice rozpoczęcia i zakończenia zadania, tj. nie może być to projekt  o charakterze ciągłym, na który przyznawana jest dotacja w ramach otwartego konkursu ofert;

6) projekt nie może stanowić części większego zadania, tylko musi być samodzielny;

7) projekt musi dotyczyć zadania o charakterze lokalnym lub regionalnym;

8) łączna kwota środków finansowych przekazanych tej samej organizacji pozarządowej lub temu samemu podmiotowi wymienionemu w art.3 ust.3 w trybie art.19a ustawy nie może przekroczyć kwoty 20 000 zł w danym roku kalendarzowym.

O przyznawaniu środków dofinansowania lub finansowania zadania publicznego decyduje Wójt Gminy Święciechowa, biorąc pod uwagę celowość realizacji danego zadania oraz wysokość posiadanych środków finansowych.

Oferta realizacji zadania publicznego złożona przez organizację pozarządową przygotowywana jest na druku zgodnym ze wzorem określonym w załączniku nr 1 do rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października  2018 roku  (Dz. U. z 2018 r., poz. 2055) oraz musi zawierać załączniki :

  1. kopię aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego(albo wydruk tej informacji, którą bezpłatnie można pobrać ze strony Ministerstwa Sprawiedliwości, innego rejestru lub ewidencji,
  2. w przypadku wyboru innego sposobu reprezentacji podmiotów składających ofertę wspólną niż wynikający z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego właściwego rejestru - dokument potwierdzający upoważnienie do działania w imieniu           oferenta (-ów).

W ciągu 7 dni od momentu wpływu oferty do biura Urzędu Gminy w Święciechowie  oferta na okres 7 dni jest upubliczniona, tj. zamieszczana na:

  • tablicy ogłoszeń  Urzędu Gminy w Święciechowie
  • biuletynie Informacji Publicznej (www.bip.swieciechowa.pl)
  • na stronie internetowej organu jednostki samorządu terytorialnego (www.swieciechowa.pl)

W terminie 7 dni od dnia upublicznienia oferty każdy może zgłosić do niej uwagi.

Po stwierdzeniu celowości realizacji zadania podpisywana jest umowa dotycząca realizacji tego zadania publicznego.

W danym roku kalendarzowym łączna kwota środków finansowych przekazanych z budżetu Gminy Święciechowa, na realizację zadań publicznych dofinansowania lub finansowania zadania publicznego wynosi 20. 000,00  złotych.

 W przypadku otrzymania dotacji organizacja, przed przygotowaniem umowy przez  Gminę Święciechowa , zobowiązana jest dostarczyć wypełnione oświadczenie podatnika podatku VAT.

 Zgodnie z podpisaną umową organizacja zamieszcza znak promocyjny z napisem "Projekt finansuje/współfinansuje" w wydawanych przez siebie, w ramach zadania, publikacjach, materiałach informacyjnych i promocyjnych, poprzez media, w tym na swojej stronie internetowej, jak również stosownie do charakteru zadania, poprzez widoczną w miejscu jego realizacji tablicę.

Załączniki :

Ogłoszono w dniu: 12.03.2019 r.

Dz.Urz. z 2019 poz. 2827

Ogłoszono w dniu: 12.03.2019 r.

Dz.Urz. z 2019 poz. 2828

Na podstawie § 5 w związku z § 2 ust. 1 Regulaminu stypendiów sportowych Gminy Święciechowa dla młodych sportowców stanowiącym Załącznik do uchwały Nr XIII/90/2015 Rady Gminy Święciechowa z dnia 17 grudnia  2015 roku (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2015 poz. 8869)

Wójt Gminy Święciechowa ogłasza nabór wniosków o przyznanie stypendium sportowego w 2019 roku

1. Wnioski o stypendium należy składać  w sekretariacie Urzędu Gminy w Święciechowie,  ul. Ułańska 4, w terminie do dnia 15 marca 2019 roku.

2. Wnioski złożone po tym terminie lub niezgodne ze wzorem wniosku, niekompletne co do wymaganego zestawu dokumentów lub informacji pozostają bez rozpoznania.

3. Wnioski o przyznanie stypendium można pobrać w Urzędzie Gminy w Święciechowie,    ul. Rynek 14a, pokój nr 3, na stronie Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.swieciechowa.pl) oraz na stronie internetowej gminy (www.swieciechowa.pl).

4. Warunki i tryb przyznawania, wstrzymywania i pozbawienia stypendiów sportowych określa Regulamin przyznawania i pozbawiania stypendiów sportowych w gminie Święciechowa stanowiący załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIII/90/2015 Rady Gminy Święciechowa z dnia 17 grudnia  2015 roku (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2015 poz. 8869). Treść Uchwały dostępna jest na stronie www.bip.swieciechowa.pl .

5. Wniosek powinien być złożony w zamkniętej kopercie, na której należy podać pełną nazwę klubu sportowego lub dane składającego wniosek w przypadku zawodników nie zrzeszonych oraz umieścić dopisek „Stypendium sportowe na 2019 rok”. Wnioski należy kierować do Wójta Gminy Święciechowa.

6. Do wniosku należy dołączyć w formie załącznika:

1) informacje dotyczące wysokich osiągnięć sportowych, w tym udział w olimpiadach, mistrzostwach, konkursach, mityngach, turniejach wraz z zajmowanymi miejscami w 2018 roku,

2) kserokopie dokumentów potwierdzających uzyskane wyniki w sporcie,

3) kserokopię licencji zawodnika lub innego dokumentu potwierdzającego uprawnienia do uczestnictwa we współzawodnictwie sportowym,

4) odpis wpisu do właściwego rejestru w przypadku klubów sportowych,

5) opinię szkoły lub uczelni (tylko w przypadku, gdy zawodnik jest uczniem lub studentem),

6) oświadczenie zawodnika:

a)  o nie pobieraniu stypendium od innych jednostek samorządu terytorialnego za wyjątkiem stypendium samorządu województwa wielkopolskiego,

b)  o udostępnieniu swojego wizerunku na potrzeby działań związanych z promocją Gminy Święciechowa.

7.Uprawnionym do złożenia wniosku o stypendium sportowe jest klub sportowy zawodnika lub w przypadku zawodników nie zrzeszonych sam zawodnik. W przypadku zawodników nie zrzeszonych niepełnoletnich wniosek składa rodzic lub opiekun prawny. Warunkiem przyznania stypendium jest spełnienie przez zawodnika warunków, o których mowa w § 1 Regulaminu stypendiów sportowych Gminy Święciechowa dla młodych sportowców.

8.Dodatkowych informacji dotyczących naboru wniosków udziela Pełnomocnik ds. informacji niejawnych Danuta Rolla w Urzędzie Gminy w Święciechowie ul. Rynek 14A,   pok. nr 3,telefon 65 5333 524.

9.O wynikach naboru wnioskodawca zostanie poinformowany pisemnie.

    OGŁOSZENIE

W sprawie wyłożenia do publicznej wiadomości projektu uchwały Rady Gminy w Święciechowie zawierającej wykaz kąpielisk oraz sezonu kąpielowego na terenie Gminy Święciechowa w 2019 r.

1. Przedmiotem publicznej wiadomości jest projekt uchwały dotyczący wykazu kąpielisk oraz sezonu kąpielowego na terenie Gminy Święciechowa w 2019 r.

2. Uwagi i propozycje zmian dotyczące projektu uchwały można zgłaszać w formie pisemnej na adres urzędu lub na adres e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.w terminie 21 dni, licząc od dnia publikacji ogłoszenia.

3. Projekt uchwały został wywieszony na tablicy ogłoszeń oraz opublikowany na stronie internetowej BIP.

 

                                                    O G Ł O S Z E N I E

    Wójt Gminy Święciechowa ogłasza ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż   nieruchomości gruntowej niezabudowanej , stanowiącej własność gminy, położonej
w obrębie wsi Święciechowa.

Termin składania ofert do 8 marca 2019r.

Szczegóły w załącznikach

Data wypływu: 09.11.2018 r.

 

Nr z rejestru: RKP - 9100 - 2018

 

Przedmiot petycji: dokonanie analizy możliwości wdrożenia procedur związanych z pełnym używaniem środków komunikacji elektronicznej w postępowaniach o udzielenie zamówień publicznych.

 

Dnia 21 lutego 2019 r. dodano informację, o której mowa w art. 86 ust. 5 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Dnia 8 lutego 2019  r. dodano Ogłoszenie z dnia 08.02.2019 r. o zmianie SIWZ, Ogłoszenie z dnia 08.02.2019 r. o zmianie ogłoszenia z dnia 06.02.2019 r. oraz aktualne załączniki: SIWZ, Załącznik nr 7 do SIWZ i Załącznik nr 9 do SIWZ.

Podkategorie

W Gminy Święciechowa jest uruchomiona platforma do składania ofert (usługi, dostawy i prace budowlane o wartości szacunkowej poniżej 30 tys.Euro) . 

Link do strony Platforma dedykowana

Zapraszamy do składania ofert w zakładce "Postępowania". Znajdziecie tam Państwo wykaz prowadzonych przez nas postępowań. Zachęcamy również, do dołączenia do naszej bazy dostawców w zakładce "Zostań dostawcą". Platforma Zakupowa  gwarantuje przejrzystość procesu zakupowego oraz równe traktowanie wszystkich oferentów. Platforma jest otwarta dla wszystkich dostawców, zachęcamy zatem do współpracy.

COM_CONTENT_READ_MOREPrzetargi