ROOT

Ogłoszono w dniu: 11.12.2018 r.

Dz.Urz. z 2018 poz. 9903

Ogłoszono w dniu: 11.12.2018 r.

Dz.Urz. z 2018 poz. 9899

Ogłoszono w dniu : 11.12.2018r.

Dz.Urz. z 2018  poz. 9908

Ogłoszono w dniu : 11.12.2018 r.

Dz.Urz z 2018 poz. 9909

Ogłoszono w dniu : 11.12.2018 r.

Dz.Urz z 2018 poz. 9909

Wójt Gminy Święciechowa ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego określonych w uchwale Nr XLV/362/2018  Rady Gminy Święciechowa z dnia 20 września 2018 roku w sprawie uchwalenia „Rocznego Programu Współpracy Gminy Święciechowa z organizacjami  pozarządowymi  oraz podmiotami, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego  i o wolontariacie na 2019 rok  (Dz. U. z 2018 ,poz.450 ze zmianami)

Podmiotami uprawnionymi do złożenia oferty są organizacje pozarządowe lub podmioty, o których mowa  w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, z zastrzeżeniem ust.4 tej ustawy, działające na terenie gminy Święciechowa.      

I. Rodzaj zadania, na realizację którego można składać oferty:  

1. Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej sportu oraz turystyki i krajoznawstwa w szczególności poprzez:

1) wspieranie działań mających na celu upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci, młodzieży i dorosłych w zakresie różnych dyscyplin sportu;

2) wspieranie społecznych i lokalnych zawodów sportowych, imprez sportowych  i rekreacyjnych;

3) wspieranie szkolnego współzawodnictwa sportowego;

4) wspieranie działań mających na celu poprawę sprawności intelektualnych i fizycznej oraz aktywności życiowej osób starszych;

5) wspieranie turystyki.

2. Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób, w szczególności poprzez:

1) zajęcia świetlicowe dla dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych;

2) inicjowanie działań wspierających osoby starsze, samotne, rodziców wychowujących dzieci;

3) działanie na rzecz osób niepełnosprawnych,

4) organizowanie spotkań i wydarzeń o charakterze międzypokoleniowym;

3. Promocja i organizacja wolontariatu w szczególności poprzez:

1) popularyzację wolontariatu wśród dzieci i młodzieży oraz innych mieszkańców Gminy;

2) promocję idei wolontariatu międzypokoleniowego.

4. Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, w tym działania zwiększające integrację mieszkańców.

5. Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, w tym organizowanie wydarzeń kulturalnych na rzecz mieszkańców gminy.

6. Porządek i bezpieczeństwo publiczne.

7. Wypoczynek dzieci  i młodzieży.  

II. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania.  

Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację tego zadania w 2019 roku wynosi 128.000,00 PLN  

III. Zasady przyznawania dotacji.  

1. Dotowane z budżetu gminy będą zadania realizowane na rzecz mieszkańców Gminy Święciechowa.

2. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie w formie pisemnej  oferty zgodnej ze wzorem określonym w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia  2016 roku  w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania. (Dz. U. z 2016 r., poz. 1300 ze zmianami ). Ofertę należy złożyć w terminie i w sposób czytelny zgodnie z zasadami uczciwej konkurencji gwarantujący wykonanie zadania w sposób efektywny, oszczędny i terminowy. Należy wykazać posiadanie niezbędnej wiedzy, kwalifikacji, doświadczeń, kadry i odpowiedniego zaplecza lokalowego do realizacji konkretnego zadania.

3. Oferty niekompletne i nieprawidłowo wypełnione, albo złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

4. Złożenie ofert nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji.  

IV. Terminy i warunki realizacji zadania.  

1. Termin realizacji zadań zgłoszonych do konkursu ofert upływa z dniem 31 grudnia 2019 roku.

2. Dotacji nie można wykorzystać na inne cele niż ujęte w niniejszym ogłoszeniu w tym na: prowadzenie działalności gospodarczej.

3. Wyniki konkursu zostaną podane do publicznej wiadomości w formie wykazu umieszczonego w Biuletynie Informacji Publicznej (bip.swieciechowa.pl – ogłoszenia i komunikaty ),na stronie internetowej Gminy Święciechowa (www.swieciechowa.pl –aktualności )oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Święciechowie.

4. Podmiot dotowany po zakończeniu zadania zobowiązany jest do przedstawienia szczegółowego sprawozdania merytorycznego i finansowego wykonanego zadania zgodnie z umową o powierzenie zadania publicznego.          

V. Termin składania ofert.  

1. Kompletne oferty wraz z załącznikami należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 grudnia 2018 roku, w sekretariacie Urzędu Gminy w Święciechowie ul. Ułańska 4.

2. Oferty  mogą  składać podmioty samodzielnie lub wspólnie z innymi podmiotami, we wniosku należy wskazać podmiot ubiegający się o dotację i odpowiedzialny za wykonanie zadania.  

VI. Tryb i kryteria stosowane przy wyborze ofert oraz termin dokonania wyboru ofert.  

1. Rozpatrzenie ofert nastąpi w nieprzekraczalnym terminie do 30 dni.

2. Oferty spełniające wymogi formalne oceniane będą przez Komisję Konkursową, powołaną przez Wójta Gminy Święciechowa.

3. Ocenie podlegają następujące kryteria:

-merytoryczna wartość złożonej oferty, jej zbieżność z potrzebami i zadaniami gminy,

-wymierna korzyść dla mieszkańców Gminy,

-dotychczasowa współpraca oferenta z samorządem, w szczególności rzetelność i terminowość realizacji zleconych zadań publicznych oraz sposób rozliczenia otrzymanych dotacji,

-możliwość realizacji zadania przez oferenta (kwalifikacja kadry),

-przedstawiona kalkulacja kosztów realizacji zadania,

-wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania,

-możliwość pozyskania środków finansowych z innych źródeł na realizację tego zadania,

-wysokość wkładu własnego.  

VII. Informacja o zrealizowanych przez organ administracji publicznej w roku ogłoszenia otwartego konkursu ofert i w roku poprzednim zadaniach  publicznych tego samego rodzaju i związanych z nimi kosztami, ze szczególnym uwzględnieniem wysokości dotacji przekazanych organizacjom pozarządowym i podmiotom, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy  z dnia 24 kwietnia 2003 roku  o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.  

W roku 2018  przekazano 129.255 PLN na  dotacje organizacjom pozarządowym, na realizację zadań publicznych ze sfery działalności pożytku publicznego, natomiast w 2017 roku 122.018,00  PLN.  

VIII. Postanowienia końcowe.  

Dodatkowych informacji na temat warunków i możliwości uzyskania dotacji udziela Pełnomocnik ds. ochrony informacji niejawnych Danuta Rolla w Urzędzie Gminy w Święciechowie ul. Rynek 14A , pok. nr 3, telefon 065 5333524.

Jerzy Machowiak - Gołanice

Przewodniczący Rady Gminy

członek Komisji Budżetu i Finansów

 

Edyta Borowczak - Święciechowa

Wiceprzewodnicząca Rady Gminy

członek Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska

 

Maria Jolanta Kin - Święciechowa

członek Komisji Budżetu i Finansów

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej

 

Longina Raburska - Święciechowa

Przewodnicząca Komisji Kultury, Zdrowia, Oświaty i Pomocy Społecznej

członek Komisji Skarg, Wniosków i Petycji

 

Dominika Dudzisz - Długie Nowe

członek Komisji Kultury, Zdrowia , Oświaty i Pomocy Społecznej

członek Komisji Skarg, Wniosków i Petycji

 

Anna Urbańska - Długie Stare

członek Komisji Budżetu i Finansów

członek Komisji Kultury, Zdrowia, Oświaty i Pomocy Społecznej

 

Marcin Tajchert - Święciechowa

członek Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska

członek Komisji Skarg, Wniosków i Petycji

 

Dawid Nowaczyk - Święciechowa

Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska

członek Komisji Kultury, Oświaty, Zdrowia i Pomocy Społecznej

 

Anna Wasilewska - Lasocice

Przewodnicząca Komisji Skarg, Wniosków i Petycji

członek Komisji Kultury, Oświaty, Zdrowia i Pomocy Społecznej

 

Mikołaj Kostaniak - Lasocice

członek Komisji Budżetu i Finansów

członek Komisji Kultury, Oświaty, Zdrowia i Pomocy Społecznej

 

Jerzy Kołodziej - Krzycko Małe

Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów

członek Komisji Rewizyjnej

 

Krzysztof Kołacki - Strzyżewice

członek Komisji Kultury, Oświaty, Zdrowia i Pomocy Społecznej

członek Komisji Skarg, Wniosków i Petycji

 

Tomasz Gorwa - Święciechowa

członek Komisji Budżetu i Finansów

członek Komisji Rewizyjnej

 

Dariusz Matuszewski - Przybyszewo

członek Komisji Budżetu i Finansów

członek Komisji Rewizyjnej

 

Lucyna Marciniak - Niechłód

członek Komisji Kultury, Oświaty, Zdrowia i Pomocy Społecznej

członek Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska

                                                                   O G Ł O S Z E N I E

Wójt Gminy Święciechowa ogłasza  ustny przetarg nieograniczony na najem lokalu użytkowego  położonego w Lasocicach .

Data wypływu: 01.10.2018 r.

 

Nr z rejestru: RKP - 7937 - 2018

 

Przedmiot petycji: Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Niechłód.

 

 

 

Data wypływu: 13.09.2018 r.

 

Nr z rejestru: RKP - 7514 - 2018

 

Przedmiot petycji: wdrożenie Systemu Zarządzania i Monitorowania Energii

 

Dnia 10 grudnia 2018 r. dodano "Wyjaśnienie nr 1 do SIWZ z 10.12.2018 r.".

Dnia 11 grudnia 2018 r. dodano "Wyjaśnienie nr 2 do SIWZ z 11.12.2018 r.".

Dnia 11 grudnia 2018 r. dodano "Wyjaśnienie nr 3 do SIWZ z 11.12.2018 r.".

Dnia 13 grudnia 2018 r. dodano "Wyjaśnienie nr 4 do SIWZ z 13.12.2018 r.".

Dnia 13 grudnia 2018 r. dodano "Wyjaśnienie nr 5 do SIWZ z 13.12.2018 r.".

Dnia 17 grudnia 2018 r. dodano informację, o której mowa w art. 86 ust. 5 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Dyrektor Przedszkola Samorządowego w Święciechowie informuje, iż w wyniku przeprowadzonego naboru do pracy na zastępstwo na stanowisko : nauczyciel wychowania przedszkolnego została wybrana Pani:

 

MAŁGORZATA FRĄCKOWIAK , zam. w Lesznie

 

Uzasadnienie:

Wybrana kandydatka spełniła niezbędne wymagania formalne zawarte w ogłoszeniu o naborze. Na podstawie analizy dokumentacji i wyniku rozmowy kwalifikacyjnej stwierdzono, iż zdobyte doświadczenie, wykształcenie i wiedza pozwalają na zatrudnienie kandydatki na w/w stanowisko.

 

Maria Marczyńska

Dyrektor Przedszkola Samorządowego

w Święciechowie

 

Ogłoszono w dniu: 29.11.2018 r.

Dz.Urz.2018 poz. 9380

Ogłoszono w dniu: 29.11.2018 r.

Dz.Urz.2018 poz. 9379

Ogłoszono w dniu: 29.11.2018 r.

Dz.Urz.2018 poz. 9380

Joachim Piwek - Długie Stare - Przewodniczący

Aleksandra Groblica - Piotrowice - Zastępca Przewodniczącego

Julia Kapała - Sekretarz

 

Maksymilian Tulewicz - Święciechowa - członek Komisji Rewizyjnej

Wiktoria Kędziora - Święciechowa - członek Komisji Rewizyjnej

Joanna Kubacka - Długie Stare - członek Komisji Rewizyjnej

 

Dominika Bożkiewicz - Długie Nowe

Wiktoria Olejniczak - Przybyszewo

Konrad Żukowski - Lasocice

Daniela Szulc - Długie Stare

Podkategorie

W Gminy Święciechowa jest uruchomiona platforma do składania ofert (usługi, dostawy i prace budowlane o wartości szacunkowej poniżej 30 tys.Euro) . 

Link do strony Platforma dedykowana

Zapraszamy do składania ofert w zakładce "Postępowania". Znajdziecie tam Państwo wykaz prowadzonych przez nas postępowań. Zachęcamy również, do dołączenia do naszej bazy dostawców w zakładce "Zostań dostawcą". Platforma Zakupowa  gwarantuje przejrzystość procesu zakupowego oraz równe traktowanie wszystkich oferentów. Platforma jest otwarta dla wszystkich dostawców, zachęcamy zatem do współpracy.

COM_CONTENT_READ_MOREPrzetargi

Dziennik ustaw Monitor Polski Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego