ZP 6220.11.2016                                                                                                                                          Święciechowa 31.08.2016 r.

 

 

P O S T A N O W I E N I E

 

                Na podstawie  art. 106, art. 123 § 1 Kodeksu Postępowania Administracyjnego  (Dz. U. z 2016 r. poz. 23) oraz art. 63 ust. 1, ust. 2, art. 65 ust. 3,  ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r., poz. 353) dalej ooś, w związku ze złożonym w dniu 15.07.2016 r., przez firmę Kruszywa AVIT Sp. z o.o. Sp.k.,z siedzibą w Zielonej Górze przy ul. Diamentowej 31wnioskiem o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na wydobyciu kruszywa naturalnego ze złoża ŚWIĘCIECHOWA II na działce nr 1226/74 (obręb Święciechowa), gmina Święciechowa, powiat leszczyński, województwo wielkopolskie"

 

Wójt Gminy Święciechowa

 

p o s t a n a w i a

 

I.                     Stwierdzić potrzebę przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, polegającego na wydobyciu kruszywa naturalnego ze złoża ŚWIĘCIECHOWA II na działce nr 1226/74 (obręb Święciechowa), gmina Święciechowa, powiat leszczyński, województwo wielkopolskie".

 

II.                   Raport o oddziaływaniu na środowisko powinien być wykonany zgodnie z art. 66 ustawy ooś, a w szczególności zawierać analizę podanych niżej zagadnień:

 

1. Z zakresu hydrogeologii:

        1) Przedstawić informacje dotyczące warunków hydrogeologicznych i geologicznych terenu planowanej inwestycji.

        2) Uwzględnić usytuowanie przedsięwzięcia względem cieków powierzchniowych oraz wód podziemnych, w szczególności wziąć pod uwagę ścisły kontakt hydrauliczny wód powierzchniowych z wodami podziemnymi, a co za tym idzie możliwość migracji zanieczyszczeń z powierzchni terenu w głąb ziemi.

        3) Informacje wymienione w pkt. 1 i 2 przedstawić na załącznikach graficznych w postaci mapy geologicznej, mapy hydrogeologicznej oraz przekrojów hydrogeologicznych.

        4) Opisać możliwy wpływ przedsięwzięcia na wszystkie komponenty środowiska hydrogeologicznego oraz przedstawić rozwiązania mające na celu ograniczenie negatywnego wpływu planowanej inwestycji na te komponenty.

        5) Przedstawić rozwiązania mające na celu ochronę środowiska gruntowo-wodnego, w szczególności przed zanieczyszczeniami związanymi z wykorzystywaniem w fazie eksploatacji przedsięwzięcia pojazdów mechanicznych.

 

2. Z zakresu ochrony przed hałasem:

        1) Określić zagospodarowanie i przeznaczenie terenu zgodnie z art. 113 i 115 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2016 r. poz. 672) oraz rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. z 2014 r. poz. 112). Rejony występowania terenów wymagających ochrony akustycznej zaznaczyć na mapie i wyróżnić ze względu na uwarunkowania akustyczne.

        2) Zinwentaryzować źródła hałasu na terenie planowanego przedsięwzięcia wraz z podaniem poziomów ich mocy akustycznych i określić czas pracy w ciągu najbardziej niekorzystnych ośmiu godzin pory dnia i jednej najbardziej niekorzystnej godziny pory nocy.

        3) Określić przewidywane poziomy hałasu na najbliżej położonych terenach, dla których w przepisach odrębnych określone zostały dopuszczalne poziomy hałasu w środowisku.

        4) Przedstawić załącznik z danymi wejściowymi do programu modelującego rozprzestrzenianie się hałasu w środowisku.

        5) W przypadku wystąpienia przekroczeń akustycznych standardów jakości środowiska określić środki organizacyjne, techniczne lub technologiczne ograniczające emisję hałasu co najmniej do poziomów dopuszczalnych.

 

3. Z zakresu ochrony przyrody i bioróżnorodności należy:

        1) Przedstawić opis elementów przyrodniczych będących w zasięgu przewidywanego oddziaływania planowanego przedsięwzięcia (zarówno w miejscu wydobycia jak i w zasięgu potencjalnego wpływu inwestycje}, w tym szaty roślinnej ze szczególnym uwzględnieniem gatunków chronionych roślin, występujących zwierząt ze szczególnym uwzględnieniem gatunków chronionych zwierząt, a także chronionych gatunków grzybów.

        2) Przeanalizować i ocenić wpływ inwestycji na ww. elementy środowiska przyrodniczego na etapie realizacji i eksploatacji planowanego przedsięwzięcia.

        3) Ocenić wpływ planowanego przedsięwzięcia na bioróżnorodność i wyjaśnić, czy przedsięwzięcie wpłynie na utratę różnorodności gatunków, w tym gatunków chronionych na mocy przepisów dyrektywy siedliskowej i dyrektywy ptasiej oraz czy wpłynie na bogactwo gatunków lub skład gatunkowy siedlisk na badanym obszarze.

 

4. Z zakresu ochrony klimatunależy wyjaśnić, w jaki sposób przedsięwzięcie może wpłynąć na zmiany klimatu i czy przewidziano rozwiązania łagodzące te zmiany, proszę także ocenić odporność przedsięwzięcia na przewidywane zmiany klimatu, tj. wyjaśnić czy przedsięwzięcie będzie przystosowane do postępujących zmian klimatu uwzględniając elementy związane z klęskami żywiołowymi np. silne wiatry, susza, pożary, fale upałów i mrozów, powodzie, nawalne deszcze i burze, intensywne opady śniegu i proszę opisać ewentualne działania minimalizujące.

 

5.Odnieść się do art. 81 ust. 3 ustawy ooś oraz wyjaśnić, czy przedsięwzięcie może spowodować nieosiągnięcie celów środowiskowych zawartych w „Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry", zatwierdzonym na posiedzeniu Rady Ministrów w dniu 22 lutego 2011 r. przez Prezesa Rady Ministrów. Odpowiedź proszę uzasadnić odwołując się do zapisów ww. dokumentu oraz przepisów ustawy Prawo wodne.

 

U z a s a d n i e n i e

 

W dniu 15.07.2016 r. do Urzędu Gminy Święciechowa wpłynął wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „wydobyciu kruszywa naturalnego ze złoża ŚWIĘCIECHOWA II na działce nr 1226/74 (obręb Święciechowa), gmina Święciechowa, powiat leszczyński, województwo wielkopolskie". Do wniosku dołączona została karta informacyjna (k.i.p.), mapy przedstawiające lokalizację przedsięwzięcia, pełnomocnictwo oraz potwierdzenie uiszczenia opłaty skarbowej.

Przedmiotowe przedsięwzięcie wymienione jest w § 3 ust. 1 pkt 40 lit. b, Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 71). W związku z powyższym, ocena jego oddziaływania na środowisko może być wymagana.

 

Wójt Gminy Święciechowa zapoznał się z opinią Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu (postanowienie WOO-IV.4240.1175.2016.AB.1 z dnia 8.08.2016 r.), z której wynika, że dla wyżej wymienionego przedsięwzięcia istnieje potrzeba przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko. Zgodnie z przepisami, w przypadku takiej inwestycji nie zachodzi konieczność zasięgania opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego.

Biorąc pod uwagę uwarunkowania wymienione w art. 63 ust. 1 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko przeanalizowano: skalę i charakter inwestycji, wielkość zajmowanego terenu, zakres robót związanych z realizacją inwestycji, prawdopodobieństwo, czas trwania, zasięg oddziaływania oraz odwracalność oddziaływania, a także wykorzystanie zasobów naturalnych, emisję i uciążliwości związane z eksploatacją przedsięwzięcia oraz jego usytuowanie na obszarach wymagających specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin i zwierząt lub ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objętych ochroną, w tym obszarów Natura 2000.

Planowane przedsięwzięcie polegać będzie na wydobywaniu kopaliny ze złoża kruszywa naturalnego ŚWIĘCIECHOWA II w obrębie działki o numerze ewid. 1226/74 obręb Święciechowa, gmina Święciechowa, o powierzchni ok. 21,5 ha. Przedmiotowa działka jest obecnie niezbudowana. Wydobycie będzie prowadzone na dwóch polach odkrywczych A i B na ok. 12,54 ha powierzchni przedmiotowej działki. Wielkość zasobów geologicznych kopaliny oszacowano na 526914 Mg. Kopalinę złoża stanowią piaski drobno-, średnio- i gruboziarniste z pojedynczymi ziarnami żwiru o średnim punkcie piaskowym 91,7% (od 83,4% do 98,5%) i zawartości pyłów od 2% do 89%, średnio 3,95 %. Nakład nad złożem stanowi gleba wraz z gliną o średniej grubości 0,32 m. Nakład będzie zdjęty z obszaru złoża za pomocą spycharki lub ładowarki, przemieszany i magazynowany w postaci pryzmy w wyznaczonych miejscach na obrzeżach działki. Po zakończeniu eksploatacji nadkład wykorzystany zostanie do rekultywacji terenu w kierunku rolnym. Do eksploatacji złoża wykorzystane będą koparki łyżkowe bądź chwytakowe. Kopalnia będzie eksploatowana odkrywkowo systemem podsiębiernym, nadpoziomowo, w kierunkach północ-południe, z jednym piętrem eksploatacyjnym. Część utworów złożowych jest zawodniona. Miąższość złoża wynosi od 2 m do 2,7 m, średnio 2,3 m. Kruszywo wydobywane na przedmiotowej kopalni odkrywkowej zostanie wykorzystane na potrzeby budowy drogi ekspresowej S-5 Radomicko-Kaczkowo. Planowana odkrywka będzie wyposażona w obiekt socjalny pracownika ochrony obiektu. W otoczeniu złoża znajdują się drogi, grunty orne, zabudowa mieszkaniowa. Z informacji zawartych w karcie informacyjnej przedsięwzięcia, w tym z załączonych map, wynika że złoże sąsiaduje z zabudową mieszkaniową. Granica terenów zabudowanych o charakterze mieszkaniowym znajduje się w odległości ok. 10 m od złoża, a najbliżej położony budynek mieszkalny zlokalizowany jest w odległości ok. 20 m od planowanego złoża.

Analiza złożonej dokumentacji wykazała, że na terenie przedmiotowego przedsięwzięcia źródłem hałasu będzie ładowarka o poziomie mocy akustycznej 100 dB i spycharka o poziomie mocy akustycznej 100 dB oraz ruch samochodów. Inwestor przedstawił analizę emisji hałasu do środowiska, zgodnie z którą planowane przedsięwzięcie nie będzie powodować przekroczeń dopuszczalnego poziomu hałasu na terenach objętych ochroną akustyczną. Przedstawiona analiza akustyczna budzi wątpliwości tutejszego organu co do rzetelności jej wykonania. Inwestor przyjął, że najbliższa zabudowa mieszkaniowa znajduje się w odległości 100 m od planowanego przedsięwzięcia. Jednocześnie Inwestor przedstawił zasięg oddziaływania hałasu dla źródła zastępczego znajdującego się pomiędzy polem wydobywczym A, a polem wydobywczym B, tj. poza obszarem odkrywki. Ponadto przedstawiona analiza nie uwzględniała sytuacji najbardziej niekorzystnej tj. zbliżenia frontu robót do terenów chronionych akustycznie. Wobec lokalizacji przedsięwzięcia w bezpośrednim sąsiedztwie terenów chronionych akustycznie, przy wskazanej przez Inwestora liczbie źródeł hałasu o określonych parametrach akustycznych, zachodzi możliwość, iż przedmiotowe przedsięwzięcie może naruszyć akustyczne standardy jakości środowiska na najbliższych terenach chronionych akustycznie. Biorąc pod uwagę lokalizację przedsięwzięcia, jego rodzaj i zastosowane rozwiązania technologiczne, w opinii tutejszego organu wskazane jest przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko w celu określenia wpływu inwestycji na tereny objęte ochroną akustyczną, określone w rozporządzeniu w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku. Przeprowadzona ocena wykaże, czy przedsięwzięcie spełniać będzie wymagania odnośnie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku. W przypadku przekroczenia standardów jakości środowiska, ocenie poddane zostaną działania, które Inwestor podejmie w celu ograniczenia ponadnormatywnego oddziaływania oraz określone zostaną warunki realizacji przedsięwzięcia.

Negatywne oddziaływanie planowanego przedsięwzięcia będzie miało charakter ciągły związany z emisją wtórną pyłów powodowaną przez transport urobku, co również może być przyczyną konfliktów społecznych. Przeprowadzenie procedury oceny oddziaływania planowanego przedsięwzięcia w zakresie wpływu inwestycji na stan jakości powietrza pozwoli na zajęcie stanowiska, czy planowana inwestycja spełniać będzie wymagania prawne w zakresie ochrony powietrza. Ponadto analiza parametrów eksploatacyjnych i technologicznych przedsięwzięcia, warunków środowiskowych i terenowych przedstawionych w raporcie o oddziaływaniu planowanego przedsięwzięcia na środowisko jest niezbędna w celu dokładnego określenia wpływu planowanego przedsięwzięcia na środowisko hydrogeologiczne oraz zasoby ilościowe oraz jakościowe wód podziemnych.

Odnosząc się do art. 63 ust. 1 pkt 2 ustawy ooś, na podstawie przedstawionych materiałów stwierdzono, że teren przeznaczony pod przedsięwzięcie zlokalizowany jest poza obszarami chronionymi na podstawie ustawy z 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2015 r. poz. 1651, z późn. zm.), a najbliżej położonymi obszarami Natura 2000 są: obszar specjalnej ochrony ptaków Pojezierze Sławskie PLB300011, oddalony o 6,1 km oraz obszar mający znaczenie dla Wspólnoty Dolina Dolnej Baryczy PLH020084, oddalony o 10,7 km od przedsięwzięcia. Biorąc pod uwagę skalę i charakter przedsięwzięcia, a przede wszystkim usytuowanie inwestycji w bliskim sąsiedztwie terenów chronionych akustycznie, w opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu, istnieje potrzeba przeprowadzenia oceny oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko.

Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko powinien być wykonany zgodnie z art. 66 ustawy ooś. Ustalając zakres raportu wskazano, że powinien on zawierać szczegółową i wnikliwą analizę aspektów związanych z hydrogeologią, emisją hałasu, a także ochroną przyrody. W postanowieniu wskazano również na odniesienie się do art. 81 ustawy ooś i wyjaśnienie czy planowane przedsięwzięcie może wpłynąć na nieosiągnięcie celów środowiskowych określonych w „Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry".

Biorąc pod uwagę powyższe należało postanowić jak w sentencji.

 

P o u c z e n i e

 

                Od niniejszego postanowienia służy stronom prawo wniesienia zażalenia do Samorządowego Kolegium  Odwoławczego w Lesznie  za pośrednictwem Wójta Gminy Święciechowa w terminie 7 dni  od dnia jego doręczenia.

 

Otrzymują:

  1. Inwestor
  2. Strony postępowania zgodnie z art. 49 K.p.a.
  3. Ad acta