Działając na podstawie art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r.  poz. 23) w związku zart. 74 ust. 3ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 353) zawiadamiam, że w dniu 18 lipca 2016 r. na wniosek firmy Kruszywa AVIT Sp. z o.o. Sp.k. z siedzibą w Zielonej Górze przy ul. Diamentowej 31, zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: "wydobyciu kruszywa naturalnego ze złoża ŚWIĘCIECHOWA II na działce nr 1226/74 (obręb Święciechowa), gmina Święciechowa, powiat leszczyński, województwo wielkopolskie".

            W związku z powyższym informuje się, że w Urzędzie Gminy Święciechowa przy ul. Ułańskiej 4, w godzinach od 10°° do 14°°, w terminie 14 dni od wywieszenia niniejszego zawiadomienia,  zainteresowani  mogą zapoznać się z wnioskiem oraz zgłosić wnioski dowodowe, ewentualne uwagi i zastrzeżenia.