Termina składania ofert do 3 czerwca 2016 r.

 

Ogłoszenie o naborze

 

Kwestionariusz osobowy

Oświadczenie kandydata o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe

Oświadczenie kandydata o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych

Oświadczenie kandydata dotyczące zgody na przetwarzanie danych osobowych