Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Święciechowie informuje, że w wyniku przeprowadzonego naboru na stanowisko urzędnicze referenta ds. funduszu alimentacyjnego i świadczeń rodzinnych została wybrana:

Pani Izabela Kaciczak, zam. Święciechowa.

Uzasadnienie wyboru:

Wybrana kandydatka spełniała wymagania niezbędne do zatrudnienia na stanowisku pracownika socjalnego pod względem formalnym i merytorycznym. W najwyższym stopniu spełniła wymogi i oczekiwania pracodawcy, co pozwala na zatrudnienie jej na ww. stanowisku.

Joanna Primel

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Święciechowie