1. Przedmiot naboru:

 

2. Wymagania podstawowe:

 

3. Wymagania dodatkowe:

 

4. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku to m.in.: 

5.  Przestrzeganie BHP:

 

6. Gospodarka materiałowa :

 

7. Wymagane dokumenty:

 

 8. Opis procedury wyłaniania kandydata

Informacje o wyniku naboru zostaną zamieszczone na stronie BIP Urzędu Gminy w Święciechowie nie później niż 10 lipca 2017 r.

 

Zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych kandydaci wraz z dokumentami powinni złożyć oświadczenie o wyrażeniu  zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji.

 

Koperty zawierające wymagane dokumenty należy składać w sekretariacie Zespołu Szkół w Święciechowie ul. Szkolna 15 w terminie do 05 lipca 2017 r. do godz. 13:00 z dopiskiem ,,Oferta na stanowisko woźnego  w Zespole Szkół Szkoła Podstawowa i Gimnazjum w Święciechowie” .