Ogłoszenia o naborze

Termin składania ofert do 18 czerwca 2024 r. do godz. 15:00

Termin składania ofert do 12 kwietnia 2024 r.

Termin składania ofert do 30.04.2024 r.

Termin składania ofert do 14.02.2024 r.

Termin składania ofert do 15.01.2024 r.

Termin składania ofert do 31.12.2023 r.

Termin składania ofert do 17.08.2023 r.

Termin składania ofert do 19.08.2022 r.

Termin składania ofert do 27.05.2022 r.

Więcej informacji

Termin składania ofert do 16.02.2022 r.

Więcej informacji

 

Termin składania ofert do 27 grudnia 2021r.

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Święciechowie ogłasza nabór na stanowisko Terapeuta zajęciowy w Klubie Senior + w Święciechowie

 

Termin składania ofert do 08 grudnia 2021r.

Dyrektor Przedszkola Samorządowego w Święciechowie  ogłasza nabór na stanowisko pracy: woźna oddziałowa/ pomoc nauczyciela  w wymiarze 1 etatu na zastępstwo od października 2021 roku.

Wymagania podstawowe :

 • wykształcenie co najmniej zawodowe ;

 • spełnienie warunków zdrowotnych niezbędnych do wykonywania pracy na w/w stanowisku;

 • posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystanie z praw publicznych;

 • przeciwko kandydatowi nie toczy się postępowanie karne lub dyscyplinarne;

 • kandydat nie był karany za przestępstwo popełnione umyślnie.

Wymagania dodatkowe:

 • umiejętność nawiązywania prawidłowych relacji z dziećmi i dorosłymi;

 • przestrzeganie podstawowych zasad moralnych;

 • umiejętność podejmowania decyzji;

 • zaangażowanie i poczucie odpowiedzialności;

 • umiejętność pracy w zespole;

 • efektywna organizacja pracy;

 • wysoka kultura osobista ;

 • dbałość o jakość wykonywanej pracy.

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 • spełnianie czynności opiekuńczych i obsługowych w stosunku do wychowanków zlecanych przez nauczycielkę;

 • pomoc w opiece nad dziećmi podczas zajęć , posiłków, odpoczynku, spacerów i wycieczek;

 • współpraca z nauczycielką w zakresie przygotowania pomocy do zajęć,

 • czuwanie jako konwojent nad bezpieczeństwem dzieci podczas przejazdu autobusem przedszkolnym;

 • dbałość o bezpieczeństwo i higienę pracy oraz zabezpieczenie mienia przedszkola;

 • dbanie o utrzymanie ładu, porządku i estetyki w powierzonej sali zajęć i innych pomieszczeniach przedszkola.

Wymagane dokumenty:

 • CV oraz list motywacyjny;

 • kserokopię dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość;

 • kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe,

 • kserokopie świadectw pracy potwierdzających przebieg pracy zawodowej;

 • oświadczenie , że nie toczy się przeciwko kandydatowi na dane stanowisko postępowanie karne lub dyscyplinarne oraz, że kandydat nie był karany za przestępstwa popełnione umyślnie;

 • oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z praw publicznych;

 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz obowiązek informacyjny- rekrutacja osoby mającej podjąć pracę na podstawie art.6 ust.1 lit.a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych).

Forma, miejsce i termin składania ofert:

Oferty należy złożyć w formie pisemnej w zamkniętej kopercie- pocztą lub osobiście w placówce z dopiskiem: „Nabór na stanowisko: woźna oddziałowa/ pomoc nauczyciela ” w terminie do 29.09.2021 r.  do godz. 15.00 .
Informacja o ewentualnej rozmowie kwalifikacyjnej zostanie przekazana telefonicznie kandydatom, którzy spełnili warunki udziału w naborze w oparciu o przedłożone dokumenty.
Kopie dokumentów należy opatrzyć klauzulą „ za zgodność z oryginałem”, pozostałe winny być podpisane przez kandydata/kę.
Wyniki naboru na w/w stanowisko zostaną zamieszczone na tablicy ogłoszeń w Przedszkolu Samorządowym w Święciechowie oraz w BIP Przedszkola Samorządowego w Święciechowie oraz Urzędu Gminy Święciechowa w terminie do
01.10.2021 r. do godz.15.00.

 

Umowa zlecenie

Liczba stanowisk pracy: - 1

Data ukazania się ogłoszenia: 16 września 2021 r.

Data rozpoczęcia pracy: 01 października   2021r.

Warunki pracy:

- równoważny system czasu pracy

- palenie w kotłowni  szkolnej, utrzymanie w ruchu kotłów CO ;

- umowa zlecenie  na czas określony (na czas trwania okresu grzewczego).

Główne obowiązki:

- palenie w kotłach centralnego ogrzewania,

- utrzymywanie odpowiedniej temperatury na kotle CO w zależności od temperatur zewnętrznych,

- załadowywanie kotła CO  opałem   z magazynu opału ( opał, który zostanie zakupiony należy   wrzucić do magazynu opału)

- systematycznie oczyszczanie kotłów CO ,

- utrzymywanie porządku na terenie kotłowni i jej pobliżu.

Wykształcenie:

- minimum podstawowe.

Wymagania niezbędne:

- ukończony kurs palacza CO;

- odpowiedzialność, dokładność i rzetelność;

- umiejętność pracy w zespole;

- sprawność działania i dobra organizacja pracy.

Wymagania dodatkowe:

- doświadczenie na podobnym stanowisku;

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

1) życiorys – curriculum vitae,

2) kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe, 

4) klauzula informacyjna .

Dokumenty z dopiskiem nabór na pracownika palacz CO należy przesłać do sekretariatu Szkoły Podstawowej w Długiem Starem  w terminie do dnia 27.09.2021 r.

Oferty składane elektronicznie nie będą rozpatrywane.

Dodatkowe informacje można uzyskać na tel.655338193 w godz. 7.30 – 15.00.                                 

Oferty przekazane po terminie nie będą rozpatrywane.

Termin składania ofert od 15 marca 2021 r. do 16 kwietnia 2021 r. do godz. 15:00

Szczegóły w załącznikach

Dyrektor Przedszkola Samorządowego w Święciechowie  ogłasza nabór na stanowisko pracy: sprzątaczka w wymiarze 0,75 etatu ( 30 godzin ) na zastępstwo na okres 5 miesięcy tj, 01.02.2021 – 30.06.2021.

Wymagania podstawowe :

 • wykształcenie co najmniej zawodowe ;

 • spełnienie warunków zdrowotnych niezbędnych do wykonywania pracy na w/w stanowisku;

 • posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystanie z praw publicznych;

 • przeciwko kandydatowi nie toczy się postępowanie karne lub dyscyplinarne;

 • kandydat nie był karany za przestępstwo popełnione umyślnie.

Wymagania dodatkowe:

 • wykonanie niezbędnych badań lekarskich,

 • przestrzeganie podstawowych zasad moralnych;

 • umiejętność podejmowania decyzji;

 • umiejętność nawiązywania prawidłowych relacji z dziećmi i dorosłymi;

 • zaangażowanie i poczucie odpowiedzialności;

 • umiejętność pracy w zespole;

 • efektywna organizacja pracy;

 • wysoka kultura osobista ;

 • dbałość o jakość wykonywanej pracy;

 • referencje z poprzednich miejsc pracy.

Wymagane dokumenty:

 • CV oraz list motywacyjny;

 • kserokopię dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość;

 • kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe,

 • kserokopie świadectw pracy potwierdzających przebieg pracy zawodowej;

 • oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do zajmowania w/w stanowiska;

 • oświadczenie , że nie toczy się przeciwko kandydatowi na dane stanowisko postępowanie karne lub dyscyplinarne oraz, że kandydat nie był karany za przestępstwa popełnione umyślnie;

 • oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z praw publicznych;

 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz obowiązek informacyjny- rekrutacja osoby mającej podjąć pracę na podstawie art.6 ust.1 lit.a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych).

Forma, miejsce i termin składania ofert:

Oferty należy przesłać pocztą w formie pisemnej w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Nabór na stanowisko: sprzątaczka” lub w formie elektronicznej na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. w terminie od 20.01.2021 r. do 27.01.2021 r.
Informacja o ewentualnej rozmowie kwalifikacyjnej zostanie przekazana telefonicznie kandydatom, którzy spełnili warunki udziału w naborze w oparciu o przedłożone dokumenty.
Kopie dokumentów należy opatrzyć klauzulą „ za zgodność z oryginałem”, pozostałe winny być podpisane przez kandydata/kę.
Wyniki naboru na w/w stanowisko zostaną zamieszczone na tablicy ogłoszeń w Przedszkolu Samorządowym w Święciechowie oraz w BIP Urzędu Gminy Święciechowa w terminie do
29.01.2021 r. do godz.12.00.

Oferty przesłane po terminie nie będą rozpatrywane.

Święciechowa, 20.01.2021

 

Termin składania ofert do 28.12.2020

Szczegóły w załącznikach

Termin składania ofert do 09 września 2020 r.

Szczegóły w załącznikach

Termin składania ofert do 31 lipca 2020 r.

Szczegóły w załącznikach

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce w miesiącu maju 2020 r. nie przekracza 6 % w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

 

 1. Wymagania niezbędne:

  1. obywatelstwo polskie,

  2. spełniać co najmniej jeden z niżej wymienionych warunków:

   1. posiada dyplom ukończenia kolegium pracowników służb społecznych;

   2. ukończyła studia wyższe na kierunku praca socjalna;

   3. do dnia 31 grudnia 2013 r. ukończyła studia wyższe o specjalności przygotowującej do zawodu pracownika socjalnego na jednym z kierunków: pedagogika, pedagogika specjalna, politologia, polityka społeczna, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie

  3. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z praw publicznych

  4. niekaralność za przestępstwa umyślne

  5. nieposzlakowana opinia

  6. znajomość przepisów ustawy o pomocy społecznej,

  7. znajomość przepisów kodeksu postępowania administracyjnego

 

 1. Wymagania dodatkowe:

  1. umiejętność skutecznego komunikowania się,

  2. umiejętność analizy problemu i poprawnego wyciągania wniosków,

  3. umiejętność zachowania bezstronności w kontakcie z klientem,

  4. dokładność,

  5. zaangażowanie,

  6. odporność na sytuacje stresowe,

  7. znajomość przepisów ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie

  8. znajomość ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

  9. prawo jazdy kat. B

 

 1. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

  1. praca socjalna;

  2. dokonywanie analizy i oceny zjawisk, które powodują zapotrzebowanie na świadczenia z pomocy społecznej oraz kwalifikowanie do uzyskania tych świadczeń;

  3. udzielanie informacji, wskazówek i pomocy w zakresie rozwiązywania spraw życiowych osobom, które dzięki tej pomocy będą zdolne samodzielnie rozwiązywać problemy będące przyczyną trudnej sytuacji życiowej; skuteczne posługiwanie się przepisami prawa w realizacji tych zadań;

  4. pomoc w uzyskaniu dla osób będących w trudnej sytuacji życiowej poradnictwa dotyczącego możliwości rozwiązywania problemów i udzielania pomocy przez właściwe instytucje państwowe, samorządowe i organizacje pozarządowe oraz wspieranie w uzyskiwaniu pomocy;

  5. udzielanie pomocy zgodnie z zasadami etyki zawodowej;

  6. pobudzanie społecznej aktywności i inspirowanie działań samopomocowych w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych osób, rodzin, grup i środowisk społecznych;

  7. współpraca i współdziałanie z innymi specjalistami w celu przeciwdziałania i ograniczania patologii i skutków negatywnych zjawisk społecznych, łagodzenie skutków ubóstwa;

  8. inicjowanie nowych form pomocy osobom i rodzinom mającym trudną sytuację życiową oraz inspirowanie powołania instytucji świadczących usługi służące poprawie sytuacji takich osób i rodzin;

  9. współuczestniczenie w inspirowaniu, opracowaniu, wdrożeniu oraz rozwijaniu regionalnych i lokalnych programów pomocy społecznej ukierunkowanych na podniesienie jakości życia.

 

 1. Wymagane dokumenty:

  1. list motywacyjny,

  2. curriculum vitae,

  3. kserokopie świadectw pracy,

  4. kserokopie dyplomów potwierdzających wykształcenie,

  5. kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach,

  6. oryginał kwestionariusza osobowego,

  7. oświadczenie o niekaralności za przestępstwa umyślne,

  8. oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych

  9. oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do zatrudnienia,

  10. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby postępowania rekrutacyjnego,

  11. ewentualne referencje

 

 1. Warunki pracy na stanowisku:

  1. miejsce pracy: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Święciechowie, ul. Strzelecka 6, 64-115 Święciechowa,

  2. wymiar czasu zatrudnienia: pełen etat na czas zastępstwa,

  3. termin rozpoczęcia pracy: sierpień 2020r.

 

 1. Termin i miejsce składania ofert.

 

Dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Święciechowie, przy ul. Strzeleckiej 6: z dopiskiem: „Nabór na stanowisko pracownika socjalnego w GOPS Święciechowie”, w terminie do dnia 3.07.2020 do godziny 15:00 osobiście (w skrzynce na dokumenty w biurze nr 1) lub pocztą (decyduje data doręczenia dokumentów).

 

Aplikacje, które wpłyną do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Święciechowie po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

 

Kopie dokumentów należy opatrzyć klauzulą „za zgodność z oryginałem” i podpisane przez kandydatkę/ta.

 

Informacja o wyniku naboru zostanie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Święciechowa, na stronie internetowej oraz na tablicy informacyjnej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Święciechowie.

 

Joanna Primel

 

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Święciechowie

 

 

Centrum Usług Wspólnych

w Święciechowie

ul Szkolna 15

64-115 Święciechowa


ogłasza nabór na : stanowisko referent ds. kadrowo -płacowych

Termin składania ofert do 28 lutego 2020 r.

Szczegóły w załącznikach

Termin składania ofert do 02 grudnia 2019 r.

Szczegóły w załącznikach

Termin składania ofert do 02 grudnia 2019 r.

Szczegóły w załącznikach

Termin składania ofert do 21 października 2019r.

Szczegóły w załącznikach

Dyrektor Przedszkola Samorządowego w Święciechowie  ogłasza nabór na stanowisko pracy: woźna oddziałowa/ pomoc nauczyciela  w wymiarze 1 etatu na okres roku szkolnego 2019/2020.

Wymagania podstawowe :

 • wykształcenie co najmniej zawodowe ;

   

 • spełnienie warunków zdrowotnych niezbędnych do wykonywania pracy na w/w stanowisku;

   

 • posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystanie z praw publicznych;

   

 • przeciwko kandydatowi nie toczy się postępowanie karne lub dyscyplinarne;

   

 • kandydat nie był karany za przestępstwo popełnione umyślnie;

   

Wymagania dodatkowe:

 • wykonanie niezbędnych badań lekarskich,

   

 • przestrzeganie podstawowych zasad moralnych;

   

 • umiejętność podejmowania decyzji;

   

 • umiejętność nawiązywania prawidłowych relacji z dziećmi i dorosłymi;

   

 • zaangażowanie i poczucie odpowiedzialności;

   

 • umiejętność pracy w zespole;

   

 • efektywna organizacja pracy;

   

 • wysoka kultura osobista ;

   

 • dbałość o jakość wykonywanej pracy;

   

 • referencje z poprzednich miejsc pracy.

   

Wymagane dokumenty:

 • CV oraz list motywacyjny;

   

 • kserokopię dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość;

   

 • kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe,

   

 • kserokopie świadectw pracy potwierdzających przebieg pracy zawodowej;

   

 • oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do zajmowania w/w stanowiska;

   

 • oświadczenie , że nie toczy się przeciwko kandydatowi na dane stanowisko postępowanie karne lub dyscyplinarne oraz, że kandydat nie był karany za przestępstwa popełnione umyślnie;

   

 • oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z praw publicznych;

   

 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz obowiązek informacyjny- rekrutacja osoby mającej podjąć pracę na podstawie art.6 ust.1 lit.a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych)..

   

Forma, miejsce i termin składania ofert:

Oferty należy złożyć w formie pisemnej w zamkniętej kopercie- pocztą lub osobiście w placówce z dopiskiem: „Nabór na stanowisko: woźna oddziałowa/ pomoc nauczyciela ” w terminie od 19.08.2019 r. do 23.08.2019 r.  do godz.15.00..
Informacja o ewentualnej rozmowie kwalifikacyjnej zostanie przekazana telefonicznie kandydatom, którzy spełnili warunki udziału w naborze w oparciu o przedłożone dokumenty.
Kopie dokumentów należy opatrzyć klauzulą „ za zgodność z oryginałem”, pozostałe winny być podpisane przez kandydata/kę.
Wyniki naboru na w/w stanowisko zostaną zamieszczone na tablicy ogłoszeń w Przedszkolu Samorządowym w Święciechowie oraz w BIP Urzędu Gminy Święciechowa w terminie do 26.08.2019 r. do godz.15.00..


Dyrektor Przedszkola Samorządowego w Święciechowie  ogłasza nabór na stanowisko pracy: sprzątaczka w wymiarze 0,75 etatu ( 30 godzin ) na okres roku szkolnego 2019/2020.

Wymagania podstawowe :

 • wykształcenie co najmniej zawodowe ;

   

 • spełnienie warunków zdrowotnych niezbędnych do wykonywania pracy na w/w stanowisku;

   

 • posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystanie z praw publicznych;

   

 • przeciwko kandydatowi nie toczy się postępowanie karne lub dyscyplinarne;

   

 • kandydat nie był karany za przestępstwo popełnione umyślnie.

   

Wymagania dodatkowe:

 • wykonanie niezbędnych badań lekarskich,

   

 • przestrzeganie podstawowych zasad moralnych;

   

 • umiejętność podejmowania decyzji;

   

 • umiejętność nawiązywania prawidłowych relacji z dziećmi i dorosłymi;

   

 • zaangażowanie i poczucie odpowiedzialności;

   

 • umiejętność pracy w zespole;

   

 • efektywna organizacja pracy;

   

 • wysoka kultura osobista ;

   

 • dbałość o jakość wykonywanej pracy;

   

 • referencje z poprzednich miejsc pracy.

   

Wymagane dokumenty:

 • CV oraz list motywacyjny;

   

 • kserokopię dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość;

   

 • kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe,

   

 • kserokopie świadectw pracy potwierdzających przebieg pracy zawodowej;

   

 • oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do zajmowania w/w stanowiska;

   

 • oświadczenie , że nie toczy się przeciwko kandydatowi na dane stanowisko postępowanie karne lub dyscyplinarne oraz, że kandydat nie był karany za przestępstwa popełnione umyślnie;

   

 • oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z praw publicznych;

   

 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz obowiązek informacyjny- rekrutacja osoby mającej podjąć pracę na podstawie art.6 ust.1 lit.a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych)..

   

Forma, miejsce i termin składania ofert:

Oferty należy złożyć w formie pisemnej w zamkniętej kopercie- pocztą lub osobiście w placówce z dopiskiem: „Nabór na stanowisko: sprzątaczka” w terminie od 19.08.2019 r. do 23.08.2019 r.  do godz.15.00.
Informacja o ewentualnej rozmowie kwalifikacyjnej zostanie przekazana telefonicznie kandydatom, którzy spełnili warunki udziału w naborze w oparciu o przedłożone dokumenty.
Kopie dokumentów należy opatrzyć klauzulą „ za zgodność z oryginałem”, pozostałe winny być podpisane przez kandydata/kę.
Wyniki naboru na w/w stanowisko zostaną zamieszczone na tablicy ogłoszeń w Przedszkolu Samorządowym w Święciechowie oraz w BIP Urzędu Gminy Święciechowa w terminie do 26.08.2019 r. do godz.15.00..

Dyrektor Przedszkola Samorządowego w Święciechowie ogłasza nabór na stanowisko pracy: nauczyciel wspomagający w wymiarze 1 etatu na rok szkolny 2019/2020.

Wymagania kwalifikacyjne:

zgodnie z art.9 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r.-Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2018 r. poz. 967 ) , zwana dalej „kartą” ; zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli ( Dz.U. z 2017r. poz. 1575 ); zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia , wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym (Dz.U. z 2017 r. poz.1578)

Wymagania formalne :

 • posiadanie wymaganych kwalifikacji na stanowisko nauczyciela wspomagającego w przedszkolu (pedagogika specjalna) ;

   

 • spełnienie warunków zdrowotnych niezbędnych do wykonywania zawodu nauczyciela;

   

 • posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystanie z praw publicznych;

   

 • przeciwko kandydatowi nie toczy się postępowanie karne lub dyscyplinarne;

   

 • kandydat nie był karany za przestępstwo popełnione umyślnie.

   

Umiejętności i kwalifikacje dodatkowe:

 • doświadczenie zawodowe w pracy z dziećmi,

   

 • posiadanie dodatkowych kwalifikacji;

   

 • studia podyplomowe;

   

 • obsługa komputera i umiejętność posługiwania się Internetem;

   

 • kreatywność i zaangażowanie;

   

 • umiejętność pracy w zespole;

   

 • efektywna organizacja pracy;

   

 • otwartość i gotowość do podnoszenia swoich kwalifikacji;

   

 • wysoka kultura osobista;

   

 • referencje z poprzednich miejsc pracy.

   

Wymagane dokumenty:

 • CV oraz list motywacyjny;

   

 • kserokopię dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość;

   

 • kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe,

   

 • kserokopie świadectw pracy potwierdzających przebieg pracy zawodowej;

   

 • oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do zajmowania w/w stanowiska;

   

 • oświadczenie , że nie toczy się przeciwko kandydatowi na dane stanowisko postępowanie karne lub dyscyplinarne oraz, że kandydat nie był karany za przestępstwa popełnione umyślnie;

   

 • oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z praw publicznych;

   

 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz obowiązek informacyjny- rekrutacja osoby mającej podjąć pracę na podstawie art.6 ust.1 lit.a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych)..

   

Forma, miejsce i termin składania ofert: Oferty należy złożyć w formie pisemnej w zamkniętej kopercie- pocztą lub osobiście w placówce z dopiskiem: „Nabór na stanowisko: nauczyciel wspomagający” w terminie od 19.08.2019 r. do 23.08.2019 r. do godz.15.00 .
Informacja o ewentualnej rozmowie kwalifikacyjnej zostanie przekazana telefonicznie kandydatom, którzy spełnili warunki udziału w naborze w oparciu o przedłożone dokumenty.
Kopie dokumentów należy opatrzyć klauzulą „ za zgodność z oryginałem”, pozostałe winny być podpisane przez kandydata/kę.
Wyniki naboru na w/w stanowisko zostaną zamieszczone na tablicy ogłoszeń w Przedszkolu Samorządowym w Święciechowie oraz w BIP Urzędu Gminy Święciechowa w terminie 26.08.2019 r. do godz.15.00.

Termin składania ofert do 31 lipca 2019r.

Szczegóły w załącznikach

Wymagania niezbędne zgodnie z art. 6 ustawy z dnia 21.11.2008 r. o pracownikach samorządowych(Dz. U. nr 223 poz. 1458 ze zm.)oraz minimalnych wymagań kwalifikacyjnych określonych w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 18.03.2009 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz. U. nr 50, poz. 398 ze zm.):

Wymagania niezbędne:

- obywatelstwo polskie,
- minimum wykształcenie zawodowe
- pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
- niekaralność(kandydat nie może być skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo, ścigany z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe),
- nieposzlakowana opinia,
- stan zdrowia pozwalający na wykonywanie pracy na stanowisku sprzątaczka,

Wymagane dokumenty:
- CV, list motywacyjny,
- kserokopia dokumentu tożsamości, potwierdzona za zgodność z oryginałem,
- kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie i kwalifikacje zawodowe,
- kopie świadectw pracy potwierdzających przebieg pracy zawodowej.
- zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku sprzątaczka
- kopie dokumentów potwierdzających dodatkowe kwalifikacje- kursy/ szkolenia/, referencje,

-oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz obowiązek informacyjny- rekrutacja osoby mającej podjąć pracę na podstawie art.6 ust.1 lit.a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych druki w załącznikach ).

Do zakresu obowiązków należy przede wszystkim:

-sprzątanie pomieszczeń szkoły

-sprzątanie okresowe (ferie zimowe, przerwa wakacyjna, po remontach)

-umiejętność organizowania pracy własnej, dokładność,

-pomoc przy organizacji uroczystości szkolnych,dyspozycyjność,

-wykonywanie innych poleceń wynikających z organizacji pracy szkoły,

-umiejętność organizowania pracy własnej.


1. Dokumenty należy składać w formie pisemnej, w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Nabór na stanowisko sprzątaczka”pocztą (decyduje data stempla pocztowego) lub osobiście do dnia 18.01.2019r. do godz.11.00 w sekretariacie Szkoły Podstawowej w Długiem Starem, ul. Leszczyńska 1, 64-100 Długie Stare.
2. Złożonych dokumentów Szkoła Podstawowa w Długiem Starem nie zwraca. Oferty niewykorzystane zostaną komisyjnie zniszczone.
3. O zakwalifikowaniu się na rozmowę kwalifikacyjną kandydaci zostaną poinformowani telefonicznie.
4. Informacja o wynikach rekrutacji zostanie ogłoszona w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Świeciechowa oraz na tablicach ogłoszeń w Szkole Podstawowej w Długiem Starem i Urzędu Gminy Święciechowa.

Wymagania kwalifikacyjne:

zgodnie z art.9 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r.-Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2018 r. poz. 967 ) , zwana dalej „kartą” ; zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli ( Dz.U. z 2017 r. poz. 1575 ).

Wymagania formalne :

 • posiadanie wymaganych kwalifikacji na stanowisko nauczyciela wychowania przedszkolnego ;
 • spełnienie warunków zdrowotnych niezbędnych do wykonywania zawodu nauczyciela;
 • posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystanie z praw publicznych;
 • przeciwko kandydatowi nie toczy się postępowanie karne lub dyscyplinarne;
 • kandydat nie był karany za przestępstwo popełnione umyślnie.

Umiejętności i kwalifikacje dodatkowe:

 • doświadczenie zawodowe w pracy z dziećmi,
 • obsługa komputera i umiejętność posługiwania się Internetem;
 • kreatywność i zaangażowanie;
 • umiejętność pracy w zespole;
 • efektywna organizacja pracy;
 • wysoka kultura osobista;
 • referencje z poprzednich miejsc pracy.

Wymagane dokumenty:

 • CV oraz list motywacyjny;
 • kserokopię dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość;
 • kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe,
 • kserokopie świadectw pracy potwierdzających przebieg pracy zawodowej;
 • zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do zajmowania w/w stanowiska;
 • oświadczenie , że nie toczy się przeciwko kandydatowi na dane stanowisko postępowanie karne lub dyscyplinarne oraz, że kandydat nie był karany za przestępstwa popełnione umyślnie;
 • oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z praw publicznych;
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz obowiązek informacyjny- rekrutacja osoby mającej podjąć pracę na podstawie art.6 ust.1 lit.a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych)..

Forma, miejsce i termin składania ofert:        

Oferty należy złożyć w formie pisemnej w zamkniętej kopercie- pocztą lub osobiście w sekretariacie placówki z dopiskiem: „Nabór na stanowisko: nauczyciel wychowania przedszkolnego” w terminie do 27 listopada 2018 r.  do godz.15.00 .
Informacja o ewentualnej rozmowie kwalifikacyjnej zostanie przekazana telefonicznie kandydatom, którzy spełnili warunki udziału w naborze w oparciu o przedłożone dokumenty.
Kopie dokumentów należy opatrzyć klauzulą „ za zgodność z oryginałem”, pozostałe winny być podpisane przez kandydata/kę.
Wyniki naboru na w/w stanowisko zostaną zamieszczone na tablicy ogłoszeń w Przedszkolu Samorządowym w Święciechowie przy ul. Strzeleckiej 12, stronie internetowej przedszkola- przedszkoleswieciechowa.pl oraz w BIP Urzędu Gminy Święciechowa w terminie do 29.11.2018 r. do godz.15.00  

Wymagania niezbędne zgodnie z art. 6 ustawy z dnia 21.11.2008 r. o pracownikach samorządowych(Dz. U. nr 223 poz. 1458 ze zm.)oraz minimalnych wymagań kwalifikacyjnych określonych w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 18.03.2009 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz. U. nr 50, poz. 398 ze zm.):

- obywatelstwo polskie,
- minimum wykształcenie zawodowe
- pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
- niekaralność(kandydat nie może być skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo, ścigany z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe),
- nieposzlakowana opinia,
- stan zdrowia pozwalający na wykonywanie pracy na stanowisku sprzątaczka

Wymagane dokumenty:
- CV, list motywacyjny,
- kserokopia dokumentu tożsamości, potwierdzona za zgodność z oryginałem,
- kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie i kwalifikacje zawodowe,
- kopie świadectw pracy potwierdzających przebieg pracy zawodowej.
- zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku sprzątaczka
- kopie dokumentów potwierdzających dodatkowe kwalifikacje- kursy/ szkolenia/, referencje,

-oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz obowiązek informacyjny- rekrutacja osoby mającej podjąć pracę na podstawie art.6 ust.1 lit.a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych druki w załącznikach ).

Do zakresu obowiązków należy przede wszystkim:

-sprzątanie pomieszczeń szkoły

-sprzątanie okresowe (ferie zimowe, przerwa wakacyjna, po remontach)

-przygotowanie herbaty dla uczniów

-wydawanie obiadów

-pomoc przy organizacji uroczystości szkolnych

-wykonywanie innych poleceń wynikających z organizacji szkoły


1. Dokumenty należy składać w formie pisemnej w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Nabór na stanowisko sprzątaczka  pocztą (decyduje data stempla pocztowego) lub osobiście do dnia 29.06.2018. do godz.10.00 w kancelarii Szkoły Podstawowej w Lasocicach,ul.Szkolna13 64-100 Lasocice .
2. Złożonych dokumentów Szkoła Podstawowa w Lasocicach nie zwraca. Oferty niewykorzystane zostaną komisyjnie zniszczone.
3. O zakwalifikowaniu się na rozmowę kwalifikacyjną kandydaci zostaną poinformowani telefonicznie.
4. Informacja o wynikach rekrutacji zostanie ogłoszona w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Świeciechowa oraz na tablicach ogłoszeń w Szkole Podstawowej w Lasocicach i Urzędu Gminy Święciechowa.

Wymagania podstawowe :

 • wykształcenie co najmniej zawodowe ;
 • spełnienie warunków zdrowotnych niezbędnych do wykonywania pracy na w/w stanowisku;
 • posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystanie z praw publicznych;
 • przeciwko kandydatowi nie toczy się postępowanie karne lub dyscyplinarne;
 • kandydat nie był karany za przestępstwo popełnione umyślnie;

 Wymagania dodatkowe:

 • wykonanie niezbędnych badań lekarskich,
 • przestrzeganie podstawowych zasad moralnych;
 • umiejętność podejmowania decyzji;
 • umiejętność nawiązywania prawidłowych relacji z dziećmi i dorosłymi;
 • zaangażowanie i poczucie odpowiedzialności;
 • umiejętność pracy w zespole;
 • efektywna organizacja pracy;
 • wysoka kultura osobista ;
 • dbałość o jakość wykonywanej pracy;
 • referencje z poprzednich miejsc pracy.

Wymagane dokumenty:

 • CV oraz list motywacyjny;
 • kserokopię dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość;
 • kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe,
 • kserokopie świadectw pracy potwierdzających przebieg pracy zawodowej;
 • zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do zajmowania w/w stanowiska;
 • oświadczenie , że nie toczy się przeciwko kandydatowi na dane stanowisko postępowanie karne lub dyscyplinarne oraz, że kandydat nie był karany za przestępstwa popełnione umyślnie;
 • oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z praw publicznych;
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz obowiązek informacyjny- rekrutacja osoby mającej podjąć pracę na podstawie art.6 ust.1 lit.a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych)..

Forma, miejsce i termin składania ofert:

Oferty należy złożyć w formie pisemnej w zamkniętej kopercie- pocztą lub osobiście w placówce z dopiskiem: „Nabór na stanowisko: pomoc nauczyciela ” w terminie do 12.06.2018 r.  do godz.15.00 .
Informacja o ewentualnej rozmowie kwalifikacyjnej zostanie przekazana telefonicznie kandydatom, którzy spełnili warunki udziału w naborze w oparciu o przedłożone dokumenty.
Kopie dokumentów należy opatrzyć klauzulą „ za zgodność z oryginałem”, pozostałe winny być podpisane przez kandydata/kę.
Wyniki naboru na w/w stanowisko zostaną zamieszczone na tablicy ogłoszeń w Przedszkolu Samorządowym w Święciechowie oraz w BIP Urzędu Gminy Święciechowa w terminie do 19.06.2018 r. do godz.15.00.

 

Wymagania podstawowe :

 • wykształcenie co najmniej zawodowe ;
 • spełnienie warunków zdrowotnych niezbędnych do wykonywania pracy na w/w stanowisku;
 • posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystanie z praw publicznych;
 • przeciwko kandydatowi nie toczy się postępowanie karne lub dyscyplinarne;
 • kandydat nie był karany za przestępstwo popełnione umyślnie;

 Wymagania dodatkowe:

 • wykonanie niezbędnych badań lekarskich,
 • przestrzeganie podstawowych zasad moralnych;
 • umiejętność podejmowania decyzji;
 • umiejętność nawiązywania prawidłowych relacji z dziećmi i dorosłymi;
 • zaangażowanie i poczucie odpowiedzialności;
 • umiejętność pracy w zespole;
 • efektywna organizacja pracy;
 • wysoka kultura osobista ;
 • dbałość o jakość wykonywanej pracy;
 • referencje z poprzednich miejsc pracy.

Wymagane dokumenty:

 • CV oraz list motywacyjny;
 • kserokopię dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość;
 • kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe,
 • kserokopie świadectw pracy potwierdzających przebieg pracy zawodowej;
 • zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do zajmowania w/w stanowiska;
 • oświadczenie , że nie toczy się przeciwko kandydatowi na dane stanowisko postępowanie karne lub dyscyplinarne oraz, że kandydat nie był karany za przestępstwa popełnione umyślnie;
 • oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z praw publicznych;
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz obowiązek informacyjny- rekrutacja osoby mającej podjąć pracę na podstawie art.6 ust.1 lit.a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych)..

Forma, miejsce i termin składania ofert:

Oferty należy złożyć w formie pisemnej w zamkniętej kopercie- pocztą lub osobiście w placówce z dopiskiem: „Nabór na stanowisko: woźna oddziałowa/ pomoc nauczyciela ” w terminie do 12.06.2018 r.  do godz.15.00 .
Informacja o ewentualnej rozmowie kwalifikacyjnej zostanie przekazana telefonicznie kandydatom, którzy spełnili warunki udziału w naborze w oparciu o przedłożone dokumenty.
Kopie dokumentów należy opatrzyć klauzulą „ za zgodność z oryginałem”, pozostałe winny być podpisane przez kandydata/kę.
Wyniki naboru na w/w stanowisko zostaną zamieszczone na tablicy ogłoszeń w Przedszkolu Samorządowym w Święciechowie oraz w BIP Urzędu Gminy Święciechowa w terminie do 19.06.2018 r. do godz.15.00.

 

Wymagania podstawowe :

 • wykształcenie co najmniej zawodowe ;
 • spełnienie warunków zdrowotnych niezbędnych do wykonywania pracy na w/w stanowisku;
 • posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystanie z praw publicznych;
 • przeciwko kandydatowi nie toczy się postępowanie karne lub dyscyplinarne;
 • kandydat nie był karany za przestępstwo popełnione umyślnie;
 • dyspozycyjność i mobilność;
 • umiejętność wykonywania prac elektrycznych, instalacyjnych (wodno-kanalizacyjnych), ślusarskich i ogólnobudowlanych;
 • umiejętność obsługi maszyn i urządzeń ( spawarki. szlifierki, wiertarki itd.)
 • umiejętność obsługi sprzętu mechanicznego ( kosiarki, wykaszarki itd.)

Wymagania dodatkowe:

 • wykonanie niezbędnych badań lekarskich,
 • przestrzeganie podstawowych zasad moralnych;
 • umiejętność podejmowania decyzji;
 • umiejętność nawiązywania prawidłowych relacji z dziećmi i dorosłymi;
 • zaangażowanie i poczucie odpowiedzialności;
 • umiejętność pracy w zespole;
 • efektywna organizacja pracy;
 • wysoka kultura osobista ;
 • dbałość o jakość wykonywanej pracy;
 • referencje z poprzednich miejsc pracy.

Wymagane dokumenty:

 • CV oraz list motywacyjny;
 • kserokopię dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość;
 • kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe,
 • kserokopie świadectw pracy potwierdzających przebieg pracy zawodowej;
 • zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do zajmowania w/w stanowiska;
 • oświadczenie , że nie toczy się przeciwko kandydatowi na dane stanowisko postępowanie karne lub dyscyplinarne oraz, że kandydat nie był karany za przestępstwa popełnione umyślnie;
 • oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z praw publicznych;
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz obowiązek informacyjny- rekrutacja osoby mającej podjąć pracę na podstawie art.6 ust.1 lit.a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych)..

Forma, miejsce i termin składania ofert:

Oferty należy złożyć w formie pisemnej w zamkniętej kopercie- pocztą lub osobiście w placówce z dopiskiem: „Nabór na stanowisko: woźny” w terminie do 12.06.2018 r.  do godz.15.00 .
Informacja o ewentualnej rozmowie kwalifikacyjnej zostanie przekazana telefonicznie kandydatom, którzy spełnili warunki udziału w naborze w oparciu o przedłożone dokumenty.
Kopie dokumentów należy opatrzyć klauzulą „ za zgodność z oryginałem”, pozostałe winny być podpisane przez kandydata/kę.
Wyniki naboru na w/w stanowisko zostaną zamieszczone na tablicy ogłoszeń w Przedszkolu Samorządowym w Święciechowie oraz w BIP Urzędu Gminy Święciechowa w terminie do 19.06.2018 r. do godz.15.00.

 

Wymagania podstawowe :

 • wykształcenie co najmniej zawodowe ;
 • spełnienie warunków zdrowotnych niezbędnych do wykonywania pracy na w/w stanowisku;
 • posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystanie z praw publicznych;
 • przeciwko kandydatowi nie toczy się postępowanie karne lub dyscyplinarne;
 • kandydat nie był karany za przestępstwo popełnione umyślnie.

Wymagania dodatkowe:

 • wykonanie niezbędnych badań lekarskich,
 • przestrzeganie podstawowych zasad moralnych;
 • umiejętność podejmowania decyzji;
 • umiejętność nawiązywania prawidłowych relacji z dziećmi i dorosłymi;
 • zaangażowanie i poczucie odpowiedzialności;
 • umiejętność pracy w zespole;
 • efektywna organizacja pracy;
 • wysoka kultura osobista ;
 • dbałość o jakość wykonywanej pracy;
 • referencje z poprzednich miejsc pracy.

Wymagane dokumenty:

 • CV oraz list motywacyjny;
 • kserokopię dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość;
 • kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe,
 • kserokopie świadectw pracy potwierdzających przebieg pracy zawodowej;
 • zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do zajmowania w/w stanowiska;
 • oświadczenie , że nie toczy się przeciwko kandydatowi na dane stanowisko postępowanie karne lub dyscyplinarne oraz, że kandydat nie był karany za przestępstwa popełnione umyślnie;
 • oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z praw publicznych;
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz obowiązek informacyjny- rekrutacja osoby mającej podjąć pracę na podstawie art.6 ust.1 lit.a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych)..

Forma, miejsce i termin składania ofert:

Oferty należy złożyć w formie pisemnej w zamkniętej kopercie- pocztą lub osobiście w placówce z dopiskiem: „Nabór na stanowisko: sprzątaczka” w terminie do 12.06.2018 r.  do godz.15.00 .
Informacja o ewentualnej rozmowie kwalifikacyjnej zostanie przekazana telefonicznie kandydatom, którzy spełnili warunki udziału w naborze w oparciu o przedłożone dokumenty.
Kopie dokumentów należy opatrzyć klauzulą „ za zgodność z oryginałem”, pozostałe winny być podpisane przez kandydata/kę.
Wyniki naboru na w/w stanowisko zostaną zamieszczone na tablicy ogłoszeń w Przedszkolu Samorządowym w Święciechowie oraz w BIP Urzędu Gminy Święciechowa w terminie do 19.06.2018 r. do godz.15.00.

Wymagania kwalifikacyjne:

zgodnie z art.9 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r.-Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2018 r. poz. 967 ) , zwana dalej „kartą” ; zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli ( Dz.U. z 2017r. poz. 1575 ); zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia , wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym (Dz.U. z 2017 r. poz.1578)

Wymagania formalne :

 • posiadanie wymaganych kwalifikacji na stanowisko nauczyciela-logopedy i nauczyciela-psychologa ;
 • spełnienie warunków zdrowotnych niezbędnych do wykonywania zawodu nauczyciela;
 • posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystanie z praw publicznych;
 • przeciwko kandydatowi nie toczy się postępowanie karne lub dyscyplinarne;
 • kandydat nie był karany za przestępstwo popełnione umyślnie.

Umiejętności i kwalifikacje dodatkowe:

 • doświadczenie zawodowe w pracy z dziećmi,
 • posiadanie dodatkowych kwalifikacji;
 • studia podyplomowe;
 • obsługa komputera i umiejętność posługiwania się Internetem;
 • kreatywność i zaangażowanie;
 • umiejętność pracy w zespole;
 • efektywna organizacja pracy;
 • otwartość i gotowość do podnoszenia swoich kwalifikacji;
 • wysoka kultura osobista;
 • referencje z poprzednich miejsc pracy.

Wymagane dokumenty:

 • CV oraz list motywacyjny;
 • kserokopię dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość;
 • kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe,
 • kserokopie świadectw pracy potwierdzających przebieg pracy zawodowej;
 • zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do zajmowania w/w stanowiska;
 • oświadczenie , że nie toczy się przeciwko kandydatowi na dane stanowisko postępowanie karne lub dyscyplinarne oraz, że kandydat nie był karany za przestępstwa popełnione umyślnie;
 • oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z praw publicznych;
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz obowiązek informacyjny- rekrutacja osoby mającej podjąć pracę na podstawie art.6 ust.1 lit.a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych)..

Forma, miejsce i termin składania ofert:    Oferty należy złożyć w formie pisemnej w zamkniętej kopercie- pocztą lub osobiście w placówce z dopiskiem: „Nabór na stanowisko: nauczyciel –logopeda / nauczyciel-psycholog” w terminie do 12.06.2018 r.  do godz.15.00 .
Informacja o ewentualnej rozmowie kwalifikacyjnej zostanie przekazana telefonicznie kandydatom, którzy spełnili warunki udziału w naborze w oparciu o przedłożone dokumenty.
Kopie dokumentów należy opatrzyć klauzulą „ za zgodność z oryginałem”, pozostałe winny być podpisane przez kandydata/kę.
Wyniki naboru na w/w stanowisko zostaną zamieszczone na tablicy ogłoszeń w Przedszkolu Samorządowym w Święciechowie oraz w BIP Urzędu Gminy Święciechowa w terminie do 19.06.2018 r. do godz.15.00.

Wymagania kwalifikacyjne:

zgodnie z art.9 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r.-Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2018 r. poz. 967 ) , zwana dalej „kartą” ; zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli ( Dz.U. z 2017r. poz. 1575 ); zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia , wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym (Dz.U. z 2017 r. poz.1578)

Wymagania formalne :

 • posiadanie wymaganych kwalifikacji na stanowisko nauczyciela wspomagającego w przedszkolu (pedagogika specjalna) ;
 • spełnienie warunków zdrowotnych niezbędnych do wykonywania zawodu nauczyciela;
 • posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystanie z praw publicznych;
 • przeciwko kandydatowi nie toczy się postępowanie karne lub dyscyplinarne;
 • kandydat nie był karany za przestępstwo popełnione umyślnie.

Umiejętności i kwalifikacje dodatkowe:

 • doświadczenie zawodowe w pracy z dziećmi,
 • posiadanie dodatkowych kwalifikacji;
 • studia podyplomowe;
 • obsługa komputera i umiejętność posługiwania się Internetem;
 • kreatywność i zaangażowanie;
 • umiejętność pracy w zespole;
 • efektywna organizacja pracy;
 • otwartość i gotowość do podnoszenia swoich kwalifikacji;
 • wysoka kultura osobista;
 • referencje z poprzednich miejsc pracy.

Wymagane dokumenty:

 • CV oraz list motywacyjny;
 • kserokopię dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość;
 • kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe,
 • kserokopie świadectw pracy potwierdzających przebieg pracy zawodowej;
 • zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do zajmowania w/w stanowiska;
 • oświadczenie , że nie toczy się przeciwko kandydatowi na dane stanowisko postępowanie karne lub dyscyplinarne oraz, że kandydat nie był karany za przestępstwa popełnione umyślnie;
 • oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z praw publicznych;
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz obowiązek informacyjny- rekrutacja osoby mającej podjąć pracę na podstawie art.6 ust.1 lit.a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych)..

Forma, miejsce i termin składania ofert:   Oferty należy złożyć w formie pisemnej w zamkniętej kopercie- pocztą lub osobiście w placówce z dopiskiem: „Nabór na stanowisko: nauczyciel wspomagający” w terminie do 12.06.2018 r.  do godz.15.00 .
Informacja o ewentualnej rozmowie kwalifikacyjnej zostanie przekazana telefonicznie kandydatom, którzy spełnili warunki udziału w naborze w oparciu o przedłożone dokumenty.
Kopie dokumentów należy opatrzyć klauzulą „ za zgodność z oryginałem”, pozostałe winny być podpisane przez kandydata/kę.
Wyniki naboru na w/w stanowisko zostaną zamieszczone na tablicy ogłoszeń w Przedszkolu Samorządowym w Święciechowie oraz w BIP Urzędu Gminy Święciechowa w terminie do 19.06.2018 r. do godz.15.00.

Wymagania kwalifikacyjne:                                                

zgodnie z art.9 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r.-Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2018 r. poz. 967 ) , zwana dalej „kartą” ; zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli ( Dz.U. z 2017r. poz. 1575 ).

 Wymagania formalne :

 • posiadanie wymaganych kwalifikacji na stanowisko nauczyciela wychowania przedszkolnego ;
 • spełnienie warunków zdrowotnych niezbędnych do wykonywania zawodu nauczyciela;
 • posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystanie z praw publicznych;
 • przeciwko kandydatowi nie toczy się postępowanie karne lub dyscyplinarne;
 • kandydat nie był karany za przestępstwo popełnione umyślnie.

 

Umiejętności i kwalifikacje dodatkowe:

 • doświadczenie zawodowe w pracy z dziećmi,
 • posiadanie dodatkowych kwalifikacji;
 • studia podyplomowe;
 • obsługa komputera i umiejętność posługiwania się Internetem;
 • kreatywność i zaangażowanie;
 • umiejętność pracy w zespole;
 • efektywna organizacja pracy;
 • otwartość i gotowość do podnoszenia swoich kwalifikacji;
 • wysoka kultura osobista;
 • referencje z poprzednich miejsc pracy.

 

Wymagane dokumenty:

 • CV oraz list motywacyjny;
 • kserokopię dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość;
 • kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe,
 • kserokopie świadectw pracy potwierdzających przebieg pracy zawodowej;
 • zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do zajmowania w/w stanowiska;
 • oświadczenie , że nie toczy się przeciwko kandydatowi na dane stanowisko postępowanie karne lub dyscyplinarne oraz, że kandydat nie był karany za przestępstwa popełnione umyślnie;
 • oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z praw publicznych;
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz obowiązek informacyjny- rekrutacja osoby mającej podjąć pracę na podstawie art.6 ust.1 lit.a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych)..

 

Forma, miejsce i termin składania ofert:

 Oferty należy złożyć w formie pisemnej w zamkniętej kopercie- pocztą lub osobiście w placówce z dopiskiem: „Nabór na stanowisko: nauczyciel wychowania przedszkolnego” w terminie do 12.06.2018 r.  do godz.15.00 .
Informacja o ewentualnej rozmowie kwalifikacyjnej zostanie przekazana telefonicznie kandydatom, którzy spełnili warunki udziału w naborze w oparciu o przedłożone dokumenty.
Kopie dokumentów należy opatrzyć klauzulą „ za zgodność z oryginałem”, pozostałe winny być podpisane przez kandydata/kę.
Wyniki naboru na w/w stanowisko zostaną zamieszczone na tablicy ogłoszeń w Przedszkolu Samorządowym w Święciechowie oraz w BIP Urzędu Gminy Święciechowa w terminie do 19.06.2018 r. do godz.15.00.

 

 

 

 

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce w miesiącu październiku 2017 r. nie przekracza 6 % w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

 

1.      Wymagania niezbędne:

a)      obywatelstwo polskie,

b)      wykształcenie średnie,

c)      pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z praw publicznych,

d)     niekaralność za przestępstwa umyślne,

e)      nieposzlakowana opinia,

f)       znajomość przepisów ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci,

g)      znajomość przepisów kodeksu postępowania administracyjnego,

h)      stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na ww. stanowisku.

 

2.      Wymagania dodatkowe (pożądane):

a)      doświadczenie w pracy w administracji samorządowej,

b)      umiejętność skutecznego komunikowania się,

c)      umiejętność organizowania pracy własnej,

d)     umiejętność zachowania bezstronności w kontakcie z klientem,

e)      umiejętność interpretacji i stosowania przepisów prawnych,

f)       odporność na sytuacje stresowej,

g)      dokładność,

h)      zaangażowanie,

i)        dyspozycyjność,

j)        bardzo dobra znajomość obsługi komputera,

k)      znajomość programu SYGNITY,

l)        znajomość przepisów ustawy o świadczeniach rodzinnych.

 

3.      Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

a)      przyjmowanie i rejestrowanie wniosków wraz z dokumentacją,

b)      udzielanie informacji zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa na temat świadczeń   i procedury ich realizowania,

c)      weryfikacja poprawności przyjmowanych wniosków,

d)     weryfikacja wniosków w systemie teleinformatycznym,

e)      przygotowywanie projektów decyzji,

f)       terminowe sporządzanie list wypłat,

g)      przygotowywanie sprawozdań z zakresu realizacji świadczeń.

 

4.      Wymagane dokumenty:

a)      list motywacyjny,

b)      curriculum vitae,

c)      kserokopie świadectw pracy,

d)     kserokopie dyplomów potwierdzających wykształcenie,

e)      kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach,

f)       oryginał kwestionariusza osobowego,

g)      oświadczenie o niekaralności za przestępstwa umyślne,

h)      oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,

i)        oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do zatrudnienia,

j)        oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby postępowania rekrutacyjnego,

k)      ewentualne referencje.

 

5.      Warunki pracy na stanowisku:

a)      miejsce pracy: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Święciechowie, ul. Strzelecka 6, 64-115 Święciechowa,

b)      rodzaj wykonywanej pracy – stanowisko urzędnicze – referent,

c)      wymiar czasu zatrudnienia: pełen etat,

d)     termin rozpoczęcia pracy: styczeń 2018 r.

 

6.      Termin i miejsce składania ofert.

 

Dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej                  w Święciechowie, przy ul. Strzeleckiej 6: z dopiskiem: „Nabór na stanowisko urzędnicze ds. świadczeń wychowawczych w GOPS Święciechowie”, w terminie do dnia 06.12.2017 do godziny 15:00 osobiście lub pocztą (decyduje data doręczenia dokumentów).

Aplikacje, które wpłyną do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Święciechowie po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

 

Informacja o wyniku naboru zostanie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Święciechowa, na stronie internetowej oraz na tablicy informacyjnej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Święciechowie.

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą: „ Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 poz. 922), ustawą z dnia 22.11.2008r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 902 ze zm.)” oraz własnoręcznym podpisem.

 

 

 

 

 

Joanna Primel

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Święciechowie

 

        Przedmiot naboru :

Stanowisko : woźny,

Miejsce wykonywania pracy: Zespół Szkół w Długiem Starem,

Podstawa zatrudnienia : umowa o pracę,

Wymiar czasu pracy : 7/8 etatu .

 

        Wymagania podstawowe :

Wykształcenie co najmniej zawodowe,

Uprawnienia do obsługi  kotłów węglowych powyżej  50KW,

Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwskazań  do pracy na  w/w stanowisku,

Mobilność i dyspozycyjność czasowa,

Umiejętność  obsługi sprzętu, urządzeń i maszyn ( spawarki, wiertarki, kosy spalinowej, szlifierek oraz kosiarki jezdnej ( traktorek) itp.,

Umiejętność  wykonywania bieżących napraw w zakresie prac ogólnobudowlanych, elektrycznych, instalacyjnych itp.

 

        Dodatkowe wymagania :

Wykonanie niezbędnych badań lekarskich,

Zaświadczenie o niekaralności ,

Przestrzeganie podstawowych zasad moralnych,

Umiejętność nawiązywania dobrych relacji z dziećmi i dorosłymi pracownikami szkoły,

Poczucie odpowiedzialności ,

Umiejętność samodzielnego rozwiązywania problemów, rzetelność i dbałość wykonywanej pracy.

 

        Zakres wykonywania zadań na stanowisku to m.in. :

Wykonywanie prac naprawczo- remontowych na terenie obiektu szkoły w tym :

- drobne prace elektryczne ( wymiana uszkodzonych gniazdek ,kontaktów i żarówek ),

- prace związane z konserwacją urządzeń wod-kan ( naprawa kranów, spłuczek, wymiana uszkodzonych elementów armatury łazienkowej, udrażnianie instalacji).

- dbałość o prawidłowe funkcjonowanie elementów wyposażenia obiektu ( bramy, ogrodzenia, drzwi, okna, ich zamknięcia, zamki),

- prace remontowo – malarskie w zakresie podstawowym ( umiejętność gipsowania, szpachlowania niewielkich ubytków powstających w trakcie eksploatacji budynku, podstawowe umiejętności malarskie),

- prace naprawcze związane ze sprzętem szkolnym ( naprawa stolików, ławek, biurek, krzeseł, pozostałego wyposażenia meblowego),

- pomoc pozostałym członkom personelu obsługi przy cięższych pracach porządkowych i remontach w czasie ferii i wakacji ( przesuwanie ciężkich szaf, mebli, itp.),

- prace porządkowe wokół obejścia szkoły : sprzątanie śmieci, grabienie liści, odśnieżanie, posypywanie solą , piaskiem powierzchni parkingów , chodników, koszenie terenu parku przy szkole, usuwanie  gałęzi oraz monitorowanie stanu drzew zagrażających bezpieczeństwu                ( wiszące konary lub złamane drzewa) ,

- dokonywanie zakupów  materiałów i sprzętu zleconego przez Dyrektora Szkoły,

- dokonywanie przeglądu sprzętu i urządzeń szkolnych pod względem ich sprawności i bezpiecznego ich użytkowania,

- dokonywanie przeglądu sprzętu i urządzeń na terenie parku i boiska oraz dbanie o porządek w tych miejscach,

- monitorowanie odbioru śmieci,

- monitorowanie dostaw opału,

- palenie w piecu c.o.,

- dbanie o odpowiednią temperaturę w pomieszczeniach szkolnych,

              -okresowe porządkowanie pomieszczeń gospodarczych i piwnic,

              - dbałość o stan techniczny powierzonego sprzętu i mienia,

              - nadzór nad osobami wchodzącymi na teren szkoły oraz kierowanie interesantów do                            

             odpowiednich pracowników placówki,

              - zgłaszanie Dyrektorowi Szkoły zauważanych awarii i usterek sprzętu oraz urządzeń na    

              terenie szkoły ,

              - pomoc przy organizacji uroczystości szkolnych oraz uroczystości organizowanych przez 

              szkołę dla środowiska,

              - wykonywanie innych czynności wynikających z potrzeb szkoły a zleconych przez Dyrektora 

              Szkoły.

 

       5.  Przestrzeganie BHP:

              - umiejętne posługiwanie się sprzętem mechanicznym i elektrycznym zgodnie instrukcją     

               Użytkowania,

              - używanie odzieży ochronnej zgodnie z jej przeznaczeniem,

              - wykonywanie badań profilaktycznych zgodnie z obowiązującymi przepisami,

              - przestrzeganie zasad przeciwpożarowych oraz zasad bhp,

              - przestrzeganie przepisów o ochronie danych osobowych, tajemnicy służbowej.

 

       6.   Gospodarka materiałowa :

- odpowiedzialność za posiadany sprzęt, znajomość stanu posiadania,

- odpowiedzialność za posiadane klucze i zabezpieczenie budynku szkoły,

- zabezpieczenie przed kradzieżą sprzętu, rzeczy i przedmiotów znajdujących się                             w pomieszczeniach,

- gospodarne używanie sprzętu.  

 

        7. Wymagane dokumenty   :

              - życiorys (CV),

              - list motywacyjny,

              - dokumenty potwierdzające poziom wykształcenia ( kopie lub odpis ),

              - świadectwo kwalifikacyjne ( kat.E ) uprawniające do zajmowania się eksploatacją

              urządzeń instalacji i sieci na stanowisku; Eksploatacji ( kotły wodne na paliwa stałe o mocy 

              powyżej 50kW wraz z urządzeniami pomocniczymi),

              - inne dodatkowe kserokopie dokumentów poświadczających posiadane kwalifikacje i

              umiejętności,

              - świadectwa pracy,

              - zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia pozwalającym na pracę na stanowisku woźny,

              - oświadczenie, że nie toczy się przeciwko kandydatowi postępowanie karne lub 

           dyscyplinarne  lub postępowanie o  ubezwłasnowolnienie.

 

 

 

   8. Opis procedury wyłaniania kandydata :    

    Informacje o wyniku naboru zostaną zamieszczone na stronie BIP Urzędu Gminy w Święciechowie    

    nie później niż do 10 września 2017 r.

 

Zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych kandydaci wraz z dokumentami powinni złożyć oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji.

 

Koperty  zawierające wymagane dokumenty należy składać w sekretariacie Zespołu Szkół Szkoła Podstawowa i Gimnazjum w Długiem Starem ul. Leszczyńska 1 w terminie
do 1 września 2017r. do godz. 15.00 z dopiskiem „ Oferta na stanowisko woźnego w Szkole Podstawowej w Długiem Starem”.

 

Dyrektor Zespołu Szkół

Szkoła Podstawowa i Gimnazjum

im Marii Skłodowskiej – Curie w Święciechowie

ogłasza nabór na stanowisko pracy:

 

nauczyciel opiekun biblioteki

 

 zastępstwo w wymiarze 1 etatu  ( 30 godzin) na okres jednego roku szkolnego 2017/2018.

 

Wymagania kwalifikacyjne:

 

·        zgodnie z art.9 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r.-Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 ze zm.) , zwana dalej „kartą”,

·        zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 marca 2009 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli nie mających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli ( Dz.U. Nr 50, poz. 400 ze zm.).

Wymagania formalne :

 

§         posiadanie wymaganych kwalifikacji na stanowisko nauczyciela biblioteki

§         spełnienie warunków zdrowotnych niezbędnych do wykonywania zawodu nauczyciela;

§         posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystanie z praw publicznych;

§         przeciwko kandydatowi nie toczy się postępowanie karne lub dyscyplinarne;

§         kandydat nie był karany za przestępstwo popełnione umyślnie.

 

Umiejętności i kwalifikacje dodatkowe:

 

§         obsługa komputera i umiejętność posługiwania się TIK;

§         kreatywność i zaangażowanie;

§         umiejętność pracy w zespole;

§         efektywna organizacja pracy;

§         wysoka kultura osobista;

 

Wymagane dokumenty:

 

§         CV;

§         kserokopię dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość;

§         kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe,

§         kserokopie świadectw pracy potwierdzających przebieg pracy zawodowej;

§         zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do zajmowania w/w stanowiska;

§         oświadczenie , że nie toczy się przeciwko kandydatowi na dane stanowisko postępowanie karne

lub dyscyplinarne oraz, że kandydat nie był karany za przestępstwa popełnione umyślnie;

§         oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z praw publicznych;

§         oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z Ustawą z dn. 29.08.1997 o ochronie danych osobowych ( Dz.U. z 2002 , Nr 101, poz. 926 ze zm.).

 

Forma, miejsce i termin składania ofert:

 

Oferty należy złożyć w formie pisemnej w zamkniętej kopercie- pocztą lub osobiście w placówce z dopiskiem: „Nabór na stanowisko: nauczyciel biblioteki” w terminie do 21.08.2017 r.  do godz.10.00 .
Kopie dokumentów należy opatrzyć klauzulą „ za zgodność z oryginałem”, pozostałe winny być podpisane przez kandydata/kandydatkę.
Wyniki naboru na w/w stanowisko zostaną zamieszczone w: gablocie informacyjnej Zespołu Szkół w Święciechowie oraz na tablicy informacyjnej w Urzędzie Gminy Święciechowa, jak również w BIP Urzędu Gminy Święciechowa w terminie do 31.08.2017 r.
Osoba rekrutowana na stanowisko nauczyciela będzie zobowiązana przed podpisaniem umowy do dostarczenia zaświadczenia o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego i wykonania badań lekarskich.

 

 

 

Wymagania kwalifikacyjne: zgodnie z art.9 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r.-Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2016 r. poz. 1379 z późń. zmianami ) , zwana dalej „kartą” ; zgodnie z obwieszczeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 6 sierpnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego tekstu rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli nie mających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli ( Dz.U. 2015, poz.1264).

Wymagania formalne :

 • posiadanie wymaganych kwalifikacji na stanowisko nauczyciela wychowania przedszkolnego ;
 • spełnienie warunków zdrowotnych niezbędnych do wykonywania zawodu nauczyciela;
 • posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystanie z praw publicznych;
 • przeciwko kandydatowi nie toczy się postępowanie karne lub dyscyplinarne;
 • kandydat nie był karany za przestępstwo popełnione umyślnie.

Umiejętności i kwalifikacje dodatkowe:

 • doświadczenie zawodowe w pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym,
 • posiadanie dodatkowych kwalifikacji;
 • studia podyplomowe;
 • obsługa komputera i umiejętność posługiwania się Internetem;
 • kreatywność i zaangażowanie;
 • umiejętność pracy w zespole;
 • efektywna organizacja pracy;
 • otwartość i gotowość do podnoszenia swoich kwalifikacji;
 • wysoka kultura osobista;
 • referencje z poprzednich miejsc pracy.

Wymagane dokumenty:

 • CV oraz list motywacyjny;
 • kserokopię dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość;
 • kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe,
 • kserokopie świadectw pracy potwierdzających przebieg pracy zawodowej;
 • zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do zajmowania w/w stanowiska;
 • oświadczenie , że nie toczy się przeciwko kandydatowi na dane stanowisko postępowanie karne lub dyscyplinarne oraz, że kandydat nie był karany za przestępstwa popełnione umyślnie;
 • oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z praw publicznych;
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych ( Dz.U. z 2016 , poz. 922).

Forma, miejsce i termin składania ofert:

Oferty należy złożyć w formie pisemnej w zamkniętej kopercie- pocztą lub osobiście w placówce z dopiskiem: „Nabór na stanowisko- nauczyciel wychowania przedszkolnego” w terminie do 14.08.2017 r.  do godz.12.00 .
Informacja o ewentualnej rozmowie kwalifikacyjnej zostanie przekazana telefonicznie kandydatom, którzy spełnili warunki udziału w naborze w oparciu o przedłożone dokumenty.
Kopie dokumentów należy opatrzyć klauzulą „ za zgodność z oryginałem”, pozostałe winny być podpisane przez kandydata/kę.
Wyniki naboru na w/w stanowisko zostaną zamieszczone na tablicy ogłoszeń w Przedszkolu Samorządowym w Święciechowie oraz na tablicy informacyjnej w Urzędzie Gminy Święciechowa, jak również w BIP Urzędu Gminy Święciechowa w terminie do 25.08.2017 r.

 

 1. Przedmiot naboru:

 • Stanowisko:  woźny,
 • Miejsce wykonywania pracy: Zespół Szkół w Święciechowie,
 • Podstawa zatrudnienia: umowa o pracę,
 • Wymiar czasu pracy: 40 godzin tygodniowo  - 1 etat.

 

2. Wymagania podstawowe:

 • wykształcenie co najmniej zawodowe,
 • umiejętność obsługi kotła węglowego c.o./uprawnienia/,
 • zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do pracy na w/w stanowisku,
 • mobilność i dyspozycyjność czasowa,
 • umiejętność wykonywania prac elektrycznych, instalacyjnych (wod – kan ), ślusarskich i ogólnobudowlanych,
 • umiejętność obsługi urządzeń i maszyn (spawarki, wiertarki. szlifierki, itp.),
 • umiejętność obsługi sprzętu mechanicznego (kosiarki, wykaszarki, odśnieżarki itp.).

 

3. Wymagania dodatkowe:

 • wykonanie niezbędnych badań lekarskich,
 • przestrzeganie podstawowych zasad moralnych,
 • umiejętność nawiązywania dobrych  relacji z dziećmi i dorosłymi pracownikami szkoły,
 • poczucie odpowiedzialności,
 • wysoka kultura osobista,
 • umiejętność samodzielnego rozwiązywania problemów,
 • rzetelność i dbałość o jakość wykonywanej pracy.

 

4. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku to m.in.: 

 • wykonywanie prac naprawczo-remontowych na terenie obiektu szkoły w tym:
 • drobne prace elektryczne (naprawa i wymiana uszkodzonych gniazdek i kontaktów, żarówek),
 • prace związane z konserwacją urządzeń wod-kan (naprawa kranów, spłuczek, wymiana uszkodzonych elementów armatury łazienkowej, udrażnianie instalacji),
 • dbałość o prawidłowe funkcjonowanie elementów wyposażenia obiektu (bramy i ogrodzenia, drzwi, okna, ich zamknięcia, zamki),
 • prace remontowo-malarskie w zakresie podstawowym (umiejętność gipsowania i szpachlowania niewielkich ubytków powstających w trakcie eksploatacji budynku, podstawowe umiejętności malarskie),
 • prace naprawcze związane ze sprzętem szkolnym (naprawa stolików, ławek, biurek, krzeseł, pozostałego wyposażenia meblowego),
 • pomoc pozostałym członkom personelu obsługi przy cięższych pracach porządkowych  i remontach w czasie ferii i wakacji (przesuwanie ciężkich szaf, mebli itp.),
 • prace porządkowe wokół obejścia szkoły: sprzątanie śmieci, grabienie liści, odśnieżanie, posypywanie solą i piaskiem powierzchni chodników i parkingów,
 • dokonywanie zakupów materiałów i sprzętu zleconego przez Dyrektora Szkoły ,
 • dokonywanie przeglądu sprzętu i urządzeń szkolnych pod względem ich sprawności i bezpiecznego użytkowania,
 • dokonywanie przeglądu sprzętu i urządzeń oraz dbanie o porządek na terenie placu zabaw,
 • monitorowanie odbioru śmieci,
 • monitorowanie dostaw opału,
 • palenie w piecu c.o.,
 • dbanie o odpowiednią temperaturę w pomieszczeniach szkolnych,
 • okresowe porządkowanie pomieszczeń gospodarczych i piwnic,
 • dbałość o stan techniczny powierzonego sprzętu i mienia,
 • nadzór nad osobami wchodzącymi na teren budynku szkoły oraz  kierowanie interesantów do odpowiednich pracowników placówki,
 • zgłaszanie  Dyrektorowi  Szkoły zauważanych awarii i usterek sprzętu oraz urządzeń na terenie szkoły,
 • pomoc przy organizacji uroczystości szkolnych ,
 • wykonywanie innych czynności wynikających z potrzeb szkoły a zleconych przez  Dyrektora Szkoły.

5.  Przestrzeganie BHP:

 • umiejętne  posługiwanie  się  sprzętem  mechanicznym  i  elektrycznym  zgodnie   z  instrukcją  użytkowania,
 • używanie  odzieży  ochronnej  zgodnie  z  jej  przeznaczeniem,
 • wykonywanie badań profilaktycznych zgodnie z obowiązującymi przepisami,
 • przestrzeganie zasad przeciwpożarowych oraz zasad bhp,
 • przestrzeganie przepisów o ochronie danych osobowych, tajemnicy służbowej,

 

6. Gospodarka materiałowa :

 • odpowiedzialność za posiadany sprzęt, znajomość stanu posiadania,
 • odpowiedzialność za posiadanie klucze i zabezpieczenie budynku szkoły,
 • zabezpieczenie przed kradzieżą sprzętu, rzeczy i przedmiotów znajdujących się w pomieszczeniach,
 • gospodarne używanie sprzętu .

 

7. Wymagane dokumenty:

 • życiorys (CV),
 • list motywacyjny,
 • dokumenty potwierdzające poziom wykształcenia ( kopie lub odpis),
 • świadectwo kwalifikacyjne  (kat.E) uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci na stanowisku; Eksploatacji (kotły wodne na paliwa stałe o mocy powyżej 50 kW wraz z urządzeniami pomocniczymi),
 • inne dodatkowe kserokopie dokumentów  poświadczających posiadane kwalifikacje
 • i umiejętności,
 • świadectwa pracy,
 • zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia pozwalającym na pracę na stanowisku woźny,
 • oświadczenie o tym, że nie toczy się przeciwko kandydatowi postępowanie karne lub dyscyplinarne lub postępowanie o ubezwłasnowolnienie.

 

 8. Opis procedury wyłaniania kandydata

Informacje o wyniku naboru zostaną zamieszczone na stronie BIP Urzędu Gminy w Święciechowie nie później niż 10 lipca 2017 r.

 

Zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych kandydaci wraz z dokumentami powinni złożyć oświadczenie o wyrażeniu  zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji.

 

Koperty zawierające wymagane dokumenty należy składać w sekretariacie Zespołu Szkół w Święciechowie ul. Szkolna 15 w terminie do 05 lipca 2017 r. do godz. 13:00 z dopiskiem ,,Oferta na stanowisko woźnego  w Zespole Szkół Szkoła Podstawowa i Gimnazjum w Święciechowie” .

 

 

 

Centrum Usług Wspólnych

w Święciechowie

ul Szkolna 15

64-115 Święciechowa


ogłasza nabór na : stanowisko starszy referent ds. kadrowo -płacowych

1. Wymagania niezbędne :

a) obywatelstwo polskie

b) wykształcenie co najmniej średnie o profilu ekonomicznym

c) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych
d) oświadczenie kandydata że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe

e) nieposzlakowana opinia

2. Wymagania dodatkowe :
a) sumienność, systematyczność, odpowiedzialność,
b) umiejętność organizacji pracy i pracy w zespole.
c) znajomość zagadnień z zakresu prawa oświatowego , prawa pracy, ZUS

e) biegła umiejętność obsługi programu Vulcan Płace, Kadry Optivum , Płatnik, SYSTEM INFORMACJI OŚWIATOWEJ, SJO BESTI@

f) biegła umiejętność obsługi komputera w zakresie środowiska Windows (Word, Exel) i urządzeń biurowych
g) znajomość podstaw rachunkowości

h) doświadczenie co najmniej 5 letnie na w/w stanowisku

3. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku :
a) sporządzanie list płac, zasiłków chorobowych, kart wynagrodzeń pracowników,
b) sporządzanie dokumentów rozliczeniowych i sprawozdań do ZUS-u, Urzędu Skarbowego
c) prowadzenie i archiwizacja płac i dokumentacji płacowej,
d) prowadzenie spraw socjalno-bytowych pracowników,
e) sporządzanie wymaganych sprawozdań z zakresu w/w czynności,
f) przygotowywanie dokumentacji emerytalno-rentowej,

g) przygotowywanie dokumentacji do SIO,

h) prowadzenie rejestru sprzedaży i zakupu VAT,

i) prowadzenie akt osobowych pracowników,

j) sporządzanie umów o pracę , zlecenie, dzieło,

k) rozliczanie projektów unijnych.

4. Wymagane dokumenty :


a) list motywacyjny,
b) curriculum vitae,
c) kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
d) kserokopie świadectw pracy,
e) kserokopie dyplomów potwierdzających wykształcenie,
f) kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach,
g) oświadczenie o niekaralności za przestępstwa umyślne,
h) oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw
publicznych,
i) oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do zatrudnienia,
j) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby
postępowania rekrutacyjnego,
k) ewentualne referencje.

 

Dokumenty aplikacyjne powinny być opatrzone klauzulą :


„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.z 2002r. Nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. Nr 223, poz.1458 )

Dokumenty należy składać w Centrum Usług Wspólnych w Święciechowie ul Szkolna 15, 64-115 Święciechowa ( budynek szkoły), I piętro  z dopiskiem : „Dotyczy naboru na stanowisko starszego referent ds. kadrowo-płacowych ” w nieprzekraczalnym terminie do dnia 27-06-2017r do godziny 15 stej.

 

Aplikacje, które wpłyną do Centrum Usług Wspólnych w Święciechowie po wyżej wymienionym terminie, nie będą rozpatrywane.


Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.swieciechowa.pl.)

 

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce w miesiącu kwietniu 2017 r. nie przekracza 6 % w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

 

1.      Wymagania niezbędne:

a)      obywatelstwo polskie,

b)      wykształcenie:

(a)    wyższe na kierunku pedagogika, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie lub praca socjalna lub,

(b)   wykształcenie wyższe na dowolnym kierunku uzupełnione szkoleniem z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną i udokumentuje co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną lub studiami podyplomowymi obejmującymi zakres programowy szkolenia określony na podstawie ust. 3 (Dz. U. 2016.575) i udokumentowany co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną lub,

(c)    wykształcenie średnie i szkolenie z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną, a także udokumentowany co najmniej 3-letni staż pracy z dziećmi lub rodziną;

c)      nie jest i nie była pozbawiona władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest jej zawieszona ani ograniczona;

d)     wypełnia obowiązek alimentacyjny - w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do niej wynika z tytułu egzekucyjnego;

e)      pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z praw publicznych,

f)       niekaralność za przestępstwa umyślne,

g)      nieposzlakowana opinia,

h)      znajomość przepisów ustawy o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej,

i)        znajomość przepisów ustawy o pomocy społecznej,

j)        stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na ww. stanowisku.

 

2.      Wymagania dodatkowe (pożądane):

a)      znajomość regulacji prawnych z zakresu: wsparcia rodziny i systemie pieczy zastępczej, pomocy społecznej, przeciwdziałania przemocy w rodzinie, przeciwdziałania alkoholizmowi, przeciwdziałania narkomanii, prawa pracy, przepisów o ochronie danych osobowych ,

b)      umiejętność skutecznego komunikowania się,

c)      umiejętność organizowania pracy własnej,

d)     umiejętność zachowania bezstronności w kontakcie z klientem,

e)      odporność na sytuacje stresowej,

f)       dokładność,

g)      rzetelność, systematyczność

h)      zaangażowanie,

i)        dyspozycyjność,

j)        prawo jazdy kat. B

 

3.      Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

a)      opracowanie i realizacja planu pracy z rodziną we współpracy z członkami rodziny  i w konsultacji z pracownikiem socjalnym,

b)      opracowanie, we współpracy z członkami rodziny i koordynatorem rodzinnej pieczy zastępczej, planu pracy z rodziną, który jest skoordynowany z planem pomocy dziecku umieszczonemu w pieczy zastępczej,

c)      udzielanie pomocy rodzinom w poprawie ich sytuacji życiowej, w tym w zdobywaniu umiejętności prawidłowego prowadzenia gospodarstwa domowego,

d)     udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów socjalnych,

e)      udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów psychologicznych,

f)       udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów wychowawczych z dziećmi,

g)      wspieranie aktywności społecznej rodzin,

h)      motywowanie członków rodzin do podnoszenia kwalifikacji zawodowych,

i)        udzielanie pomocy w poszukiwaniu, podejmowaniu i utrzymywaniu pracy zarobkowej,

j)        motywowanie do udziału w zajęciach grupowych dla rodziców, mających na celu kształtowanie prawidłowych wzorców rodzicielskich i umiejętności psychospołecznych,

k)      udzielanie wsparcia dzieciom, w szczególności poprzez udział w zajęciach psychoedukacyjnych,

l)        podejmowanie działań interwencyjnych i zaradczych w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa dzieci i rodzin,

m)    prowadzenie indywidualnych konsultacji wychowawczych dla rodziców i dzieci,

n)      prowadzenie dokumentacji dotyczącej pracy z rodziną,

o)      dokonywanie okresowej oceny sytuacji rodziny, nie rzadziej niż co pół roku,  i przekazywanie tej oceny podmiotowi,

p)      monitorowanie funkcjonowania rodziny po zakończeniu pracy z rodziną,

q)      sporządzanie, na wniosek sądu, opinii o rodzinie i jej członkach,

r)       współpraca z jednostkami administracji rządowej i samorządowej, właściwymi organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami i osobami specjalizującymi się w działaniach na rzecz dziecka i rodziny,

s)       współpraca z zespołem interdyscyplinarnym lub grupą roboczą, o których mowa w art. 9a ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2015 r. poz. 1390), lub innymi podmiotami, których pomoc przy wykonywaniu zadań uzna za niezbędną.

 

4.      Wymagane dokumenty:

a)      list motywacyjny,

b)      curriculum vitae,

c)      kserokopie świadectw pracy, dokumentów potwierdzających doświadczenie w pracy z dziećmi lub rodziną

d)     kserokopie dyplomów potwierdzających wykształcenie,

e)      kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach,

f)       oryginał kwestionariusza osobowego,

g)      oświadczenie, że kandydat nie jest i nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie została mu zawieszona ani ograniczona,

h)      oświadczenie, że kandydat wypełnia obowiązek alimentacyjny, w przypadku, gdy taki obowiązek został nałożony na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd

i)        oświadczenie o niekaralności za przestępstwa umyślne,

j)        oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,

k)      oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do zatrudnienia,

l)        oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby postępowania rekrutacyjnego,

m)    referencje.

 

5.      Warunki pracy na stanowisku:

a)      miejsce pracy: praca w miejscu zamieszkania rodziny z Gminy Święciechowa lub w miejscu wskazanym przez rodzinę oraz siedziba GOPS Święciechowa,

b)      rodzaj wykonywanej pracy – asystent rodziny,

c)      wymiar czasu zatrudnienia: 3/4 etatu, zadaniowy czas pracy

d)     termin rozpoczęcia pracy: czerwiec 2017 r.

 

6.      Informacje dodatkowe:

Praca będzie wykonywana na terenie całej Gminy, konieczny będzie dojazd do rodzin objętych asystą i stąd pożądane jest dysponowanie prawem jazdy i samochodem.

Zadaniowy czas pracy oznacza pracę także w godzinach popołudniowych dostosowanych do rytmu życia rodziny.

 

7.      Termin i miejsce składania ofert.

 

Dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej  w Święciechowie, przy ul. Strzeleckiej 6: z dopiskiem: „Nabór na stanowisko asystent rodziny  w GOPS Święciechowie”, w terminie do dnia 01.06.2017 do godziny 15:00 osobiście lub pocztą (decyduje data doręczenia dokumentów).

Aplikacje, które wpłyną do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Święciechowie po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

 

Informacja o wyniku naboru zostanie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Święciechowa, na stronie internetowej oraz na tablicy informacyjnej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Święciechowie.

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą: „ Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 poz. 922), ustawą z dnia 22.11.2008r. o pracownikach samorządowych (Dz. U.                    z 2016 r. poz. 902)” oraz własnoręcznym podpisem.

 

 

 

 

 

Joanna Primel

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Święciechowie

Dyrektor Zespołu Szkół Szkoła Podstawowa i Gimnazjum im Marii Skłodowskiej – Curie w Święciechowie  ogłasza nabór na stanowisko sprzątaczki.

 

1. Przedmiot naboru:

·         Stanowisko: sprzątaczka;

·         Miejsce wykonywania pracy: Zespół Szkół w Święciechowie;

·         Podstawa zatrudnienia: umowa o pracę;

·         Wymiar czasu pracy: 40godzin tygodniowo  - 1 etat;

2. Wymagania podstawowe:

·         wykształcenie co najmniej zawodowe

·         zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do pracy na w/w stanowisku

3. Wymagania dodatkowe:

·         wykonanie niezbędnych badań lekarskich;

·         przestrzeganie podstawowych zasad moralnych;

·         umiejętność podejmowania decyzji;

·         umiejętność nawiązywania dobrych  relacji z dziećmi i dorosłymi pracownikami szkoły;

·         poczucie odpowiedzialności

·         wysoka kultura osobista

4. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku: 

·         zamiatanie, odkurzanie  i zmywanie podłóg sal lekcyjnych  i innych pomieszczeń szkolnych;

·         ścieranie kurzu (na sucho i mokro) ze sprzętu, mebli; zabawek, pomocy dydaktycznych, parapetów, półek, szafek;

·         mycie luster, glazury, umywalek, toalet;

·         dystrybucja ręczników jednorazowych, mydła, papieru toaletowego;

·         mycie okien, drzwi, lamperii, listew, parapetów, glazury;

·         przygotowanie do prania firanek;

·         mycie lamp oświetleniowych; 

·         trzepanie dywanów, czyszczenie wykładzin;

·         sprzątanie po naprawach i remontach. 

5.   Przestrzeganie BHP:

·         odpowiednie zabezpieczenie przed dziećmi produktów chemicznych pobranych do utrzymania czystości;

·         zgłaszanie zwierzchnikowi wszelkich zagrożeń i uszkodzeń sprzętu;

·         umiejętne  posługiwanie  się  sprzętem  mechanicznym  i  elektrycznym  zgodnie 

z  instrukcją  użytkowania;

·         używanie  odzieży  ochronnej  zgodnie  z  jej  przeznaczeniem;

·         wykonywanie badań profilaktycznych zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 

 

 

   6. Gospodarka materiałowa :

 • odpowiedzialność za pobrane przedmioty i środki do utrzymania czystości;
 • odpowiedzialność za sprzęt sprzątający , znajomość stanu posiadania;
 • zabezpieczenie przed kradzieżą sprzętu, rzeczy i przedmiotów znajdujących się w pomieszczeniach;
 • dbałość o powierzony sprzęt, rośliny;
 • gospodarne używanie sprzętu i środków do sprzątania.

 7. Sprawy ogólne :

 • dbałość o estetyczny wygląd;
 • odpowiedzialność za powierzone klucze;
 • pełnienie dyżurów w przypadku organizowania przez szkołę uroczystości, imprez, akcji itp.;
 • wykonywanie innych czynności zleconych przez dyrektora szkoły.

 

8. Wymagane dokumenty:

 • życiorys (CV)
 • list motywacyjny
 • dokumenty potwierdzające poziom wykształcenia ( kopie lub odpis)
 • inne dodatkowe kserokopie dokumentów  poświadczających posiadane kwalifikacje i umiejętności;
 • świadectwa pracy
 • zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia pozwalającym na pracę na stanowisku sprzątaczka
 • oświadczenie o tym, że nie toczy się przeciwko kandydatowi postępowanie karne lub dyscyplinarne lub postępowanie o ubezwłasnowolnienie.

Zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych kandydaci wraz z dokumentami powinni złożyć oświadczenie o wyrażeniu  zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji.

Koperty zawierające wymagane dokumenty należy składać w sekretariacie Zespołu Szkół

w Święciechowie ul .Szkolna 15 w terminie 10 – 21  kwietnia 2017 r. do godz. 13:00

z dopiskiem ,,Oferta na stanowisko sprzątaczka w Zespole Szkół Szkoła Podstawowa

i Gimnazjum w Święciechowie” .

9. Opis procedury wyłaniania kandydata

Informacje o wyniku naboru zostaną zamieszczone na stronie BIP Urzędu Gminy w Święciechowie nie później niż 28.04.2017 r.

 

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce w miesiącu lutym 2017 r. nie przekracza 6 %  w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

 

1.      Wymagania niezbędne:

a)      obywatelstwo polskie,

b)      minimum podstawowe,

c)      pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z praw publicznych,

d)      niekaralność za przestępstwa umyślne,

e)      nieposzlakowana opinia,

f)       stan zdrowia pozwalający na wykonywanie pracy na stanowisku sprzątaczka,

g)      dokładność,

h)      umiejętność organizowania pracy własnej,

i)        dyspozycyjność.

 

2.      Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

a)      sprzątanie wszystkich pomieszczeń GOPS,

b)      utrzymanie czystości posesji w obrębie budynku GOPS,

c)      wykonywanie innych poleceń  wynikających z organizacji pracy.

 

3.      Wymagane dokumenty:

a)      list motywacyjny,

b)      curriculum vitae,

c)      kserokopie świadectw pracy,

d)      kserokopie świadectw potwierdzających wykształcenie,

e)      kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach,

f)       oryginał kwestionariusza osobowego,

g)      oświadczenie o niekaralności za przestępstwa umyślne,

h)      oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,

i)        oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do zatrudnienia,

j)        oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby postępowania rekrutacyjnego,

k)      ewentualne referencje.

 

4.      Warunki pracy na stanowisku:

a)      miejsce pracy: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Święciechowie, ul. Strzelecka 6, 64-115 Święciechowa,

b)      praca wykonywana w godzinach popołudniowych,

c)      wymiar czasu zatrudnienia: 1/3 etatu.

 

5.      Termin i miejsce składania ofert.

Dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej                  w Święciechowie, przy ul. Strzeleckiej 6: z dopiskiem: „Nabór na stanowisko sprzątaczka w GOPS Święciechowie”, w terminie do dnia 14.04.2017 do godziny 15:00 osobiście lub pocztą (decyduje data doręczenia dokumentów).

Aplikacje, które wpłyną do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Święciechowie po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

 

Informacja o wyniku naboru zostanie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Święciechowa, na stronie internetowej oraz na tablicy informacyjnej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Święciechowie.

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2016, poz. 922), ustawą z dnia 22.11.2008r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. 2016,  poz.902)” oraz własnoręcznym podpisem.

 

 

Joanna Primel

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Święciechowie

Oświadczenie o zdolności do czynności prawnych

   
Oświadczenie o braku skazania prawomocnym wyrokiem   
Zgoda na przetwarzanie danych   
Oświadczenie o stanie zdrowia   
Kwestionariusz osobowy   

 

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Święciechowie ogłasza nabór kandydatów na stanowisko sprzątaczka.

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce w miesiącu lutym 2017 r. nie przekracza 6 %  w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

 

1.      Wymagania niezbędne:

a)      obywatelstwo polskie,

b)      minimum wykształcenie zawodowe,

c)      pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z praw publicznych,

d)      niekaralność za przestępstwa umyślne,

e)      nieposzlakowana opinia,

f)        stan zdrowia pozwalający na wykonywanie pracy na stanowisku sprzątaczka,

g)      dokładność,

h)      umiejętność organizowania pracy własnej,

i)        dyspozycyjność.

 

2.      Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

a)      sprzątanie wszystkich pomieszczeń GOPS,

b)      utrzymanie czystości posesji w obrębie budynku GOPS,

c)      wykonywanie innych poleceń  wynikających z organizacji pracy.

 

3.      Wymagane dokumenty:

a)      list motywacyjny,

b)      curriculum vitae,

c)      kserokopie świadectw pracy,

d)      kserokopie świadectw potwierdzających wykształcenie,

e)      kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach,

f)        oryginał kwestionariusza osobowego,

g)      oświadczenie o niekaralności za przestępstwa umyślne,

h)      oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,

i)        oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do zatrudnienia,

j)        oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby postępowania rekrutacyjnego,

k)      ewentualne referencje.

 

4.      Warunki pracy na stanowisku:

a)      miejsce pracy: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Święciechowie, ul. Strzelecka 6, 64-115 Święciechowa,

b)      praca wykonywana w godzinach popołudniowych,

c)      wymiar czasu zatrudnienia: 1/3 etatu.

 

5.      Termin i miejsce składania ofert.

Dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Święciechowie, przy ul. Strzeleckiej 6: z dopiskiem: „Nabór na stanowisko sprzątaczka w GOPS Święciechowie”, w terminie do dnia 28.03.2017 do godziny 15:00 osobiście lub pocztą (decyduje data doręczenia dokumentów).

Aplikacje, które wpłyną do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Święciechowie po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

 

Informacja o wyniku naboru zostanie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Święciechowa, na stronie internetowej oraz na tablicy informacyjnej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Święciechowie.

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2016, poz. 922), ustawą z dnia 22.11.2008r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. 2016,  poz.902)” oraz własnoręcznym podpisem.

 

 

Joanna Primel

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Święciechowie

1.      Wymagania niezbędne:

a)      obywatelstwo polskie,

b)      spełniać co najmniej jeden z niżej wymienionych warunków:

(a)    posiada dyplom ukończenia kolegium pracowników służb społecznych;

(b)   ukończyła studia wyższe na kierunku praca socjalna;

(c)    do dnia 31 grudnia 2013 r. ukończyła studia wyższe o specjalności przygotowującej do zawodu pracownika socjalnego na jednym z kierunków: pedagogika, pedagogika specjalna, politologia, polityka społeczna, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie

c)      pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z praw publicznych

d)     niekaralność za przestępstwa umyślne

e)      nieposzlakowana opinia

f)       znajomość przepisów ustawy o pomocy społecznej,

g)      znajomość przepisów kodeksu postępowania administracyjnego

Dziennik ustaw Monitor Polski Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego