Wymagania kwalifikacyjne: zgodnie z art.9 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r.-Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2016 r. poz. 1379 z późń. zmianami ) , zwana dalej „kartą” ; zgodnie z obwieszczeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 6 sierpnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego tekstu rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli nie mających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli ( Dz.U. 2015, poz.1264).

Wymagania formalne :

Umiejętności i kwalifikacje dodatkowe:

Wymagane dokumenty:

Forma, miejsce i termin składania ofert:

Oferty należy złożyć w formie pisemnej w zamkniętej kopercie- pocztą lub osobiście w placówce z dopiskiem: „Nabór na stanowisko- nauczyciel wychowania przedszkolnego” w terminie do 14.08.2017 r.  do godz.12.00 .
Informacja o ewentualnej rozmowie kwalifikacyjnej zostanie przekazana telefonicznie kandydatom, którzy spełnili warunki udziału w naborze w oparciu o przedłożone dokumenty.
Kopie dokumentów należy opatrzyć klauzulą „ za zgodność z oryginałem”, pozostałe winny być podpisane przez kandydata/kę.
Wyniki naboru na w/w stanowisko zostaną zamieszczone na tablicy ogłoszeń w Przedszkolu Samorządowym w Święciechowie oraz na tablicy informacyjnej w Urzędzie Gminy Święciechowa, jak również w BIP Urzędu Gminy Święciechowa w terminie do 25.08.2017 r.