Wymagania kwalifikacyjne:

zgodnie z art.9 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r.-Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2018 r. poz. 967 ) , zwana dalej „kartą” ; zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli ( Dz.U. z 2017 r. poz. 1575 ).

Wymagania formalne :

Umiejętności i kwalifikacje dodatkowe:

Wymagane dokumenty:

Forma, miejsce i termin składania ofert:        

Oferty należy złożyć w formie pisemnej w zamkniętej kopercie- pocztą lub osobiście w sekretariacie placówki z dopiskiem: „Nabór na stanowisko: nauczyciel wychowania przedszkolnego” w terminie do 27 listopada 2018 r.  do godz.15.00 .
Informacja o ewentualnej rozmowie kwalifikacyjnej zostanie przekazana telefonicznie kandydatom, którzy spełnili warunki udziału w naborze w oparciu o przedłożone dokumenty.
Kopie dokumentów należy opatrzyć klauzulą „ za zgodność z oryginałem”, pozostałe winny być podpisane przez kandydata/kę.
Wyniki naboru na w/w stanowisko zostaną zamieszczone na tablicy ogłoszeń w Przedszkolu Samorządowym w Święciechowie przy ul. Strzeleckiej 12, stronie internetowej przedszkola- przedszkoleswieciechowa.pl oraz w BIP Urzędu Gminy Święciechowa w terminie do 29.11.2018 r. do godz.15.00