Wymagania niezbędne zgodnie z art. 6 ustawy z dnia 21.11.2008 r. o pracownikach samorządowych(Dz. U. nr 223 poz. 1458 ze zm.)oraz minimalnych wymagań kwalifikacyjnych określonych w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 18.03.2009 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz. U. nr 50, poz. 398 ze zm.):


- obywatelstwo polskie,
- minimum wykształcenie zawodowe, preferowane wykształcenie średnie lub wyższe pedagogiczne,
- pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
- niekaralność
(kandydat nie może być skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo, ścigany z oskarżenia
publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe),
- nieposzlakowana opinia,
- stan zdrowia pozwalający na wykonywanie pracy na stanowisku pomoc nauczyciela/woźna oddziałowa.
Wymagane dokumenty:
- CV, list motywacyjny,
- kserokopia dokumentu tożsamości, potwierdzona za zgodność z oryginałem,
- kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie i kwalifikacje zawodowe,
- kopie świadectw pracy potwierdzających przebieg pracy zawodowej,
- oświadczenie kandydata o niekaralności, posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych wraz z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 ze zm.) w celach przeprowadzenia naboru na stanowisko pomocy nauczyciela/woźna oddziałowa.
- zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku pomocy nauczyciela/woźnej oddziałowej,
- kopie dokumentów potwierdzających dodatkowe kwalifikacje- kursy/ szkolenia/, referencje,
-dobrze widziane doświadczenie w pracy z dziećmi.
Do zakresu obowiązków pomocy nauczyciela/woźna oddziałowa należy przede wszystkim:
spełnianie czynności opiekuńczych w stosunku do wychowanków poleconych przez nauczyciela danego oddziału oraz innych wynikających z ramowego rozkładu dnia, utrzymywanie w czystości przydzielonych pomieszczeń, jak również:
- opieka w czasie spacerów i wycieczek,
- sprzątanie po „małych przygodach”,
- pomoc przy karmieniu dzieci słabo jedzących,
- przestrzeganie procedur związanych z bezpieczeństwem dzieci w przedszkolu i w trakcie pobytu poza placówką,
- pomoc nauczycielowi w przygotowaniu pomocy dydaktycznych do zajęć wychowawczo-dydaktycznych i zabaw,
- udział w zajęciach organizowanych ,zabawach dowolnych oraz uroczystościach przedszkolnych,
- sprzątanie pomocy dydaktycznych, przyborów gimnastycznych, zabawek w sali i na terenie przedszkola,
- udział w organizacji śniadania,
- podawanie dzieciom napojów w ciągu dnia,
- sprzątania doraźne /wg potrzeb i za zgodą nauczyciela prowadzącego grupę/,
- utrzymywanie wzorowej czystości w sali dydaktycznej, łazience i pozostałych pomieszczeniach-szatnia, korytarz.
- nieudzielanie rodzicom informacji na temat dzieci,
- przestrzeganie przepisów bhp, p.poż., dyscypliny pracy oraz kodeksu etycznego
- wykonywanie innych poleceń dyrektora przedszkola wynikających z organizacji pracy przedszkola.
Forma, miejsce i termin składania ofert :
1. Dokumenty należy składać w formie pisemnej w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Nabór na stanowisko pomocy nauczyciela/woźnej oddziałowej” pocztą (decyduje data stempla pocztowego) lub osobiście do dnia 01.02.2016r. do godz. 12.00 w kancelarii Przedszkola Samorządowego w Święciechowie, ul. Kościelna 4, 64-115 Święciechowa
2. Złożonych dokumentów Przedszkole nie zwraca. Oferty niewykorzystane zostaną komisyjnie zniszczone.
3. O zakwalifikowaniu się na rozmowę kwalifikacyjną kandydaci zostaną poinformowani telefonicznie.
4. Informacja o wynikach rekrutacji zostanie ogłoszona w Biuletynie Informacji Publicznej gminy Świeciechowa oraz na tablicach ogłoszeń w Przedszkolu Samorządowym w Świeciechowie i Urzędu Gminy Święciechowa.