Ogłoszenie o naborze przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego, na kandydatów do  komisji konkursowej ,opiniującej oferty w otwartym konkursie ofert na wspieranierealizacji  zadań publicznych ze sfery działalności pożytku publicznego   w Gminie Święciechowa w 2019 roku    

Wójt Gminy Święciechowa zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których  mowa w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku   o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2018 , poz. 450 ze zmianami), do zgłaszania przedstawicieli na członków komisji konkursowej opiniującej oferty w otwartym konkursie ofert na  wspieranie realizacji  zadań publicznych ze sfery działalności pożytku publicznego w Gminie Święciechowa   w 2019 roku.  

1.Nabór na członków komisji konkursowych odbywa się w terminie od 17 stycznia do 22 stycznia  2019 roku.

2.Zgłoszenie musi być dokonane na formularzu stanowiącym załącznik do niniejszego ogłoszenia.

3.Wypełnione formularze należy dostarczyć w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „zgłoszenie kandydatów na członków komisji konkursowej oceniającej oferty dla organizacji pozarządowych na wspieranie realizacji zadań publicznych ze sfery działalności pożytku publicznego w Gminie Święciechowa  w 2019 roku” :

Uwagi dotyczące prac  komisji:  

1)W skład komisji konkursowej mogą wchodzić osoby wskazane przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, z wyłączeniem osób wskazanych przez organizacje pozarządowe lub podmioty w art.3 ust.3, biorące udział w konkursie.

2)W przypadku braku zgłoszenia kandydatów oceniających oferty, komisja konkursowa, zgodnie z art.15 ust.2da Ustawy, działa bez udziału osób reprezentujących organizacje pozarządowe.

3) Zgłoszenie kandydata nie jest jednoznaczne z uczestnictwem w komisji konkursowej. Decyduje kolejność zgłoszeń kandydatów na załączonym formularzu.

4) Wyboru jednego członka do pracy komisji konkursowej dokonuje Wójt Gminy Święciechowa.

5) Udział w pracach komisji konkursowej jest nieodpłatny i za udział  w komisji jej członkom nie  będzie przysługiwać zwrot kosztów podróży.

6) Posiedzenia komisji odbywać się będą w siedzibie Urzędu Gminy  w Święciechowie  ul. Rynek 14A, 64-115 Święciechowa, sala sesyjna I piętro) , w godzinach pracy urzędu.

7) Członkowie komisji konkursowej przed przystąpieniem do opiniowania ofert zobowiązani są zapoznać się z:

- Uchwałą Rady Gminy Święciechowa w sprawie „Rocznego Programu Współpracy Gminy Święciechowa z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2019 rok”;

- Zarządzeniem  Wójta Gminy Święciechowa w sprawie regulaminu pracy komisji konkursowej, ogłoszeniem otwartego konkursu ofert, ofertami złożonymi na konkurs  wspieranie realizacji zadań publicznych ze sfery działalności pożytku publicznego.