Dnia 3 października 2017 r. dodano informację, o której mowa w art. 86 ust. 5 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Dnia 10 października 2017 r. unieważniono przedmiotowe postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego.