Dnia 3 czerwca 2016 roku dodano ogłoszenie o zmianie SIWZ oraz dokonano modyfikacji załącznika nr 1 do SIWZ.

Termin składania ofert nie uległ zmianie.

 

Ogłoszenie o przetargu

Ogłoszenie o zmianie SIWZ z 03.06.2016r.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Załącznik Nr 1 do SIWZ_formularz ofertowy po zmianach z 03.06.2016r.

Załącznik Nr 1 do SIWZ_formularz ofertowy

Załącznik Nr 2 do SIWZ_oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postepowaniu

Załącznik Nr 3 do SIWZ_wykaz wykonanych usług

Załącznik Nr 4 do SIWZ_wykaz autobusów

Załącznik Nr 5 do SIWZ_oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu

Załącznik Nr 6 do SIWZ_grupa kapitałowa

Załącznik Nr 7 do SIWZ_wzór umowy

Załaczniki w formacie edytowalnym