ZAWIADOMIENIE
o wyborze oferty najkorzystniejszej

Na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
(Dz. U. z 2015r. poz. 2164) Zamawiający - Gmina Święciechowa zawiadamia, że
w wyniku przetargu nieograniczonego na zadanie:
„Budowa drogi – ulicy Stawowej w Gołanicach”
- otwarcie ofert w dniu 31 maja 2016r. – dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty.

1. Jako najkorzystniejszą wybrano ofertę wykonawcy:

Firma "ŻAK" Roboty Drogowo-Mostowe, Transport
ul. A. Krzyckiego 27
64-100 Leszno

cena: 459 050,32zł (brutto),
okres gwarancji: 80 miesięcy
liczba przyznanych punktów w kryterium cena ofertowa: 90 pkt
liczba przyznanych punktów w kryterium okres gwarancji: 10 pkt
całkowita liczba przyznanych punktów: 100 pkt

Uzasadnienie wyboru.
Złożona przez ww. firmę spełnia warunki jakie Zamawiający określił w postępowaniu wobec Wykonawcy i na podstawie kryterium oceny ofert otrzymała najwyższą liczbę punktów. Wybrana oferta nie przekraczała kwoty, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

2. Pozostali wykonawcy, którzy złożyli oferty:

1) Przedsiębiorstwo Transportowo Spedycyjno Handlowe "PRA-MAS" Sp. z o.o.
ul. Święciechowska 158, 64-100 Leszno
cena: 487 992,25zł (brutto), okres gwarancji: 80 miesięcy
liczba przyznanych punktów w kryterium cena ofertowa: 84,66 pkt
liczba przyznanych punktów w kryterium okres gwarancji: 10 pkt
całkowita liczba przyznanych punktów: 94,66 pkt

2) Przedsiębiorstwo Dróg i Ulic Leszno Sp. z o.o.
ul. Bema 33, 64-100 Leszno
cena: 485 024,76zł (brutto), okres gwarancji: 60 miesięcy
liczba przyznanych punktów w kryterium cena ofertowa: 85,18 pkt
liczba przyznanych punktów w kryterium okres gwarancji: 7,5 pkt
całkowita liczba przyznanych punktów: 92,68 pkt

3) PPHU Ogólnobudowlane "WILERBUD"
ul. Krzywińska 28, Kąkolewo, 64-113 Osieczna
cena: 515 248,26zł (brutto), okres gwarancji: 80 miesięcy
liczba przyznanych punktów w kryterium cena ofertowa: 80,18 pkt
liczba przyznanych punktów w kryterium okres gwarancji: 10 pkt
całkowita liczba przyznanych punktów: 90,18 pkt

4) Przedsiębiorstwo Budowlane DROMAR Zygmunt Marszałek
ul. Przemęcka 41a, Nowa Wieś, 64-234 Przemęt
cena: 517 827,04zł (brutto), okres gwarancji: 80 miesięcy
liczba przyznanych punktów w kryterium cena ofertowa: 79,78 pkt
liczba przyznanych punktów w kryterium okres gwarancji: 10 pkt
całkowita liczba przyznanych punktów: 89,78 pkt

5) PUB "BRUKPOL" S.C.
Strzelce wielkie 81c, 63-820 Piaski
cena: 531 467,74zł (brutto), okres gwarancji: 80 miesięcy
liczba przyznanych punktów w kryterium cena ofertowa: 77,74 pkt
liczba przyznanych punktów w kryterium okres gwarancji: 10 pkt
całkowita liczba przyznanych punktów: 87,74 pkt

3. Odrzucono oferty – nie dotyczy

4. Wykonawcy wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia – nie dotyczy

5. Na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 4 w związku z art. 94 ust. 2 pkt 3 lit a) ustawy
Gmina Święciechowa zgodnie z art.. 94 ust. 1 pkt 2 zawiera umowę na realizację zamówienia
w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przekazania niniejszego zawiadomienia, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2 Prawa zamówień publicznych, albo 10 dni - jeżeli zostało przesłane w inny sposób.
Z uwagi na art. 94 ust. 2 pkt 3 lit. a) oraz fakt, że z postępowania o udzielenie zamówienia nie odrzucono żadnej oferty i nie wykluczono żadnego wykonawcy, Gmina Święciechowa może zawrzeć umowę w terminie krótszym niż wskazany w zdaniu poprzednim.
 

Święciechowa, dnia 7 czerwca 2016r.