Dnia 16 sierpnia 2021 r. dodano informację, o której mowa w art. 222 ust. 5 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zamawiający, Gmina Święciechowa, zgodnie z art. 222 ust. 4 ustawy z dnia 11 września 2019 roku - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 - ze zm.) informuje, że na realizację zamówienia zamierza przeznaczyć kwotę 10 186 552,00 zł brutto.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dnia 12 sierpnia 2021 r. dodano:

"Wyjaśnienie nr 6 do SWZ z 12.08.2021 r.",

"Modyfikację nr 3 SWZ z 12.08.2021 r.",

"Zmodyfikowany Załącznik nr 8 do SWZ z 12.08.2021 r.",

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dnia 10 sierpnia 2021 r. dodano:

"Wyjaśnienie nr 5 do SWZ z 10.08.2021 r.",

"Modyfikację nr 2 SWZ z 10.08.2021 r.",

"Zmodyfikowany SWZ z 10.08.2021 r.",

"Zmodyfikowany Załącznik nr 8 do SWZ z 10.08.2021 r.",

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dnia 9 sierpnia 2021 r. dodano "Wyjaśnienie nr 4 do SWZ z dnia 09.08.2021 r.".

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dnia 6 sierpnia 2021 r. dodano:

"Wyjaśnienie nr 2 do SWZ z 06.08.2021 r.",

"Wyjaśnienie nr 3 do SWZ z 06.08.2021 r.",

"Modyfikację nr 1 SWZ z 06.08.2021 r.",

"Zmodyfikowany SWZ z 06.08.2021 r.",

"Zmodyfikowany Załącznik nr 9 do SWZ z 06.08.2021 r.",

"Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 06.08.2021 r.".

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dnia 2 sierpnia 2021 r. dodano "Wyjaśnienie nr 1 do SWZ z dnia 02.08.2021 r.".

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu miniPortalu, który dostępny jest pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAPu,  dostępnego pod adresem: https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz poczty elektronicznej.

Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. W formularzu oferty Wykonawca zobowiązany jest podać adres skrzynki ePUAP oraz adres e-mail, na którym prowadzona będzie korespondencja związana z postępowaniem. Funkcjonalność do zaszyfrowania oferty przez Wykonawcę jest dostępna dla wykonawców na miniPortalu, w szczegółach danego postępowania.

ID postępowania na miniPortalu: 729078bb-f5bf-4950-8c7b-4c8fd221cf23

Link do postępowania:

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/729078bb-f5bf-4950-8c7b-4c8fd221cf23

Adres skrytki podawczej Urzędu: /swieciechowa/skrytka