Dnia 7 września 2021 r. dodano informację, o której mowa w art. 222 ust. 5 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zamawiający, Gmina Święciechowa, zgodnie z art. 222 ust. 4 ustawy z dnia 11 września 2019 roku - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1129 - ze zmianami) informuje, że na realizację zamówienia zamierza przeznaczyć łącznie kwotę 391 337,58 zł brutto, w tym:

- na I część zamówienia - Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych ul. Leśna w Gołanicach - 342 330,- zł

- na II część zamówienia - Budowa chodnika na ul. Leśnej w Gołanicach - 49 007,58 zł.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu miniPortalu, który dostępny jest pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAPu,  dostępnego pod adresem: https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz poczty elektronicznej.

Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. W formularzu oferty Wykonawca zobowiązany jest podać adres skrzynki ePUAP oraz adres e-mail, na którym prowadzona będzie korespondencja związana z postępowaniem. Funkcjonalność do zaszyfrowania oferty przez Wykonawcę jest dostępna dla wykonawców na miniPortalu, w szczegółach danego postępowania.

ID postępowania na miniPortalu: b912dc69-5887-4afa-adfe-b92169411ff3

Link do postępowania:

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/b912dc69-5887-4afa-adfe-b92169411ff3

Adres skrytki podawczej Urzędu: /swieciechowa/skrytka