ZAWIADOMIENIE

o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 – ze zmianami) Zamawiający - Gmina Święciechowa zawiadamia, że w  wyniku przetargu nieograniczonego na zadanie: 

Przebudowa linii średniego napięcia

-  otwarcie ofert odbyło się  1 sierpnia 2017 r. – dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty.

I. W Części I – Zadanie: Przebudowa istniejącej linii napowietrznej średniego napięcia kolidującej z planowaną budową Przedszkola w Święciechowie

1. Jako najkorzystniejszą wybrano ofertę wykonawcy: 

FHU JACCOP

Jakub Pawłowski

ul. Łąkowa 8

64 – 111 Lipno

cena: 66 543,-   brutto,

oferowana długość okresu gwarancji: 84 miesiące,

termin płatności: przelew do 30 dni od dnia doręczenia zamawiającemu faktur VAT,

liczba przyznanych punktów w kryterium cena ofertowa brutto: 60,00 pkt

liczba przyznanych punktów w kryterium okres gwarancji jakości: 35 pkt

liczba przyznanych punktów w kryterium termin płatności : 5 pkt

całkowita liczba przyznanych punktów: 100,00 pkt

Uzasadnienie wyboru.

Złożona przez ww. Firmę oferta spełnia warunki jakie Zamawiający określił w postępowaniu wobec Wykonawcy i na podstawie kryteriów oceny ofert otrzymała najwyższą liczbę punktów w pierwszej części zamówienia – jest ofertą najkorzystniejszą w rozumieniu art. 2 pkt 5 lit a) ustawy Pzp. Wybrana oferta nie przekracza kwoty, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

2. Pozostali wykonawcy, którzy złożyli oferty – nie dotyczy.

3. Na podstawie art. 94 ust. 2 pkt 1 lit. a) ustawy:                                                                          

Gmina Święciechowa zgodnie z art. 94 ust. 2 pkt 1 lit. a)  może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminów wskazanych w art. 94 ust. 1 gdyż w postępowaniu w  trybie przetargu nieograniczonego złożono tylko jedną ofertę.

II. W Części II – Zadanie: Budowa na działce nr 1609 w Święciechowie kompaktowej stacji transformatorowej.

1. Jako najkorzystniejszą wybrano ofertę wykonawcy: 

FHU JACCOP

Jakub Pawłowski

Ul. Łąkowa 8

64 – 111 Lipno

cena: 160 670,- zł netto (brutto: 197 624,10  ),

oferowana długość okresu gwarancji: 84 miesiące,

termin płatności: przelew do 30 dni od dnia doręczenia zamawiającemu faktur VAT,

liczba przyznanych punktów w kryterium cena ofertowa brutto: 60,00 pkt

liczba przyznanych punktów w kryterium okres gwarancji jakości: 35 pkt

liczba przyznanych punktów w kryterium termin płatności : 5 pkt

całkowita liczba przyznanych punktów: 100,00 pkt

Uzasadnienie wyboru.

Złożona przez ww. Firmę oferta spełnia warunki jakie Zamawiający określił w postępowaniu wobec Wykonawcy i na podstawie kryteriów oceny ofert otrzymała najwyższą liczbę punktów w drugiej części zamówienia – jest ofertą najkorzystniejszą w rozumieniu art. 2 pkt 5 lit a) ustawy Pzp. Wybrana oferta nie przekracza kwoty, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

2. Pozostali wykonawcy, którzy złożyli oferty – nie dotyczy.

3. Na podstawie art. 94 ust. 2 pkt 1  lit. a) ustawy:                                                                         

Gmina Święciechowa zgodnie z art. 94 ust. 2 pkt 1 lit. a)  może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminów wskazanych w art. 94 ust. 1 gdyż w postępowaniu w  trybie przetargu nieograniczonego złożono tylko jedną ofertę. 

                                                

Święciechowa, 18 sierpnia 2017 r.                                                     Zatwierdzam

                                                                                                Wójt Gminy Święciechowa

                                                                                              /-/ mgr inż. Marek Lorych