Wyniki postępowań

FS.271.3.2024

 

 

INFORMACJA

o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Na podstawie art. 253 ust. 1 w związku z art. 287 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 – ze zmianami), dalej jako Pzp, Zamawiający - Gmina Święciechowa informuje, że w niniejszym postępowaniu prowadzonym w trybie podstawowym z możliwością negocjacji na zadanie pn.:

 

„Zagospodarowanie terenu boiska w Lasocicach – etap II”

 

-  gdzie do upływu terminu składania ofert, tj. do 3 lipca 2024 r., do godz. 10.00 zostały złożone 4 oferty, dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty.

 

1.      Jako najkorzystniejszą wybrano ofertę złożoną przez:

Zakład Robót Ogrodniczych

„SPIRAEA” Renata Przybylska

ul. Wilkońskiego 18

64 – 100 Leszno

cena: 317 931,03 zł (brutto),

okres gwarancji jakości i rękojmi: 84 miesiące,

liczba przyznanych punktów w kryterium cena ofertowa brutto: 60,00 pkt

liczba przyznanych punktów w kryterium okres gwarancji jakości i rękojmi: 40,00 pkt

całkowita liczba przyznanych punktów: 100,00 pkt.

 

2. Pozostali wykonawcy, którzy złożyli oferty:

1)  P. R. B. BRUKMET Mariusz Glinkowski

ul. Niepodległości 33/5

64 – 100 Leszno

cena: 366 674,40 zł (brutto),

okres gwarancji jakości i rękojmi: 84 miesiące,

liczba przyznanych punktów w kryterium cena ofertowa brutto: 52,02 pkt

liczba przyznanych punktów w kryterium okres gwarancji jakości i rękojmi: 40,00 pkt

całkowita liczba przyznanych punktów: 92,02 pkt.

 

2) POLKOP Paweł Poloch

ul. 55 Pułku Piechoty 18

64 – 100 Leszno

cena: 384 805,88 zł (brutto),

okres gwarancji jakości i rękojmi: 84 miesiące,

liczba przyznanych punktów w kryterium cena ofertowa brutto: 49,57 pkt

liczba przyznanych punktów w kryterium okres gwarancji jakości i rękojmi: 40,00 pkt

całkowita liczba przyznanych punktów: 89,57 pkt.

 

3) PROGRES Sebastian Kurpisz

ul. Lipowa 40/9

64 – 100 Leszno

cena: 414 647,13 zł (brutto),

okres gwarancji jakości i rękojmi: 84 miesiące,

liczba przyznanych punktów w kryterium cena ofertowa brutto: 46,01 pkt

liczba przyznanych punktów w kryterium okres gwarancji jakości i rękojmi: 40,00 pkt

całkowita liczba przyznanych punktów: 86,01 pkt.

 

3.  Uzasadnienie wyboru oferty:

W związku z powyższym Zamawiający działając na podstawie art. 239 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, do realizacji przedmiotu zamówienia wybrał ofertę złożoną przez firmę Zakład Robót Ogrodniczych „SPIRAEA” Renata Przybylska, ul. Wilkońskiego 18, 64 – 100 Leszno, która nie podlega odrzuceniu, spełnia wymagania określone w Specyfikacji Warunków Zamówienia oraz w ustawie Prawo zamówień publicznych i na podstawie kryteriów oceny ofert wskazanych w SWZ (z zastosowaniem sposobu oceny ofert określonym w rozdziale XV SWZ) otrzymała najwyższą liczbę punktów.

 

4. Na podstawie art. 308 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych:                                      

Gmina Święciechowa zgodnie z art. 308 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych zawiera umowę na realizację zamówienia publicznego w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo 10 dni – jeżeli zostało przesłane w inny sposób.

 

Święciechowa, 19.07.2024 r.

 

Zatwierdzam

                                                                                  Wójt Gminy Święciechowa

                                                                                    /-/ mgr Mikołaj Kostaniak