FS.271.13.2018                                                    

Święciechowa, dnia 7 września 2018 r.

 

ZAWIADOMIENIE  O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA 

___________________________________________________________________________

 

Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Budowę  boiska przy Szkole Podstawowej w miejscowości Długie Stare”.

 

                     Zamawiający – Gmina Święciechowa, działając w oparciu o art. 92 ust. 1 pkt 7) w związku z art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 - ze zmianami) informuje,  że unieważnia przedmiotowe postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy to jest z uwagi na fakt, iż w postępowaniu nie złożono żadnej oferty.

 Przepis art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy  Prawo zamówień publicznych stanowi, iż Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli:

nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu albo nie wpłynął żaden wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu od wykonawcy niepodlegającego wykluczeniu, z zastrzeżeniem pkt 2 i 3.

W postępowaniu nie wpłynęła żadna oferta w terminie przewidzianym na składanie ofert, tj. do dnia 7 września 2018 r. do godziny 10:00.

 

                                                                                                                Zatwierdzam

 Z upoważnienia Wójta

/-/ mgr Patryk Tomczak

 Zastępca Wójta Gminy Święciechowa