FS.271.3.2019                                                                        

Święciechowa, dnia 9 kwietnia 2019 r.

 

 

ZAWIADOMIENIE  O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA 

___________________________________________________________________________

 

Dot: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Przeniesienie Sali wiejskiej i utworzenie Stodoły Marzeń w Trzebinach”.

                     Zamawiający – Gmina Święciechowa, działając w oparciu o art. 92 ust. 1 pkt 7 w związku z art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 - ze zmianami) informuje,  że unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Przeniesienie Sali wiejskiej i utworzenie Stodoły Marzeń w Trzebinach” na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ww. ustawy to jest z uwagi na fakt, iż cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Przepis art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy  Prawo zamówień publicznych stanowi, iż Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli:

cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty.

Cena najkorzystniejszej oferty wynosi 278 795,93 zł brutto, natomiast kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi 206 982,- zł (Zamawiający nie zwiększa tej kwoty). Zatem zaistniała przesłanka do unieważnienia postępowania, o której mowa w cytowanym wyżej art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy  Prawo zamówień publicznych.

 

                                                                                                                Zatwierdzam

 Wójt Gminy Święciechowa

              /-/ mgr inż. Marek Lorych