FS.271.5.2019                   

                                                     Święciechowa, dnia 7 maja 2019 r.

 

 

ZAWIADOMIENIE  O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA 

_________________________________________________________________________

 

Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Przeniesienie Sali wiejskiej i utworzenie Stodoły Marzeń w Trzebinach”.

 

                     Zamawiający – Gmina Święciechowa, działając w oparciu o art. 92 ust. 1 pkt 7 w związku z art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 - ze zmianami) informuje,  że unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Przeniesienie Sali wiejskiej i utworzenie Stodoły Marzeń w Trzebinach” na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy to jest z uwagi na fakt, iż w postępowaniu o udzielenie zamówienia nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.

Przepis art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy  Prawo zamówień publicznych stanowi, iż Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli: nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu albo nie wypłynął żaden wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu od wykonawcy niepoglegającego wykluczeniu, z zastrzeżeniem pkt 2 i 3.

Do przedmiotowego postępowania wpłynęła jedna oferta wykonawcy: LUX Urszula Żukowska, Grzegorz Żukowski S.C., ul. Powstańców Wlkp. 6, 64 – 115 Święciechowa.

Oferta została odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 7b) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 - ze zmianami).

Zatem zaistniała przesłanka do unieważnienia postępowania, o której mowa w cytowanym wyżej art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy  Prawo zamówień publicznych.

 

 

                                                                                                                Zatwierdzam

 Z upoważnienia Wójta

/-/ mgr Patryk Tomczak

Zastępca Wójta Gminy Święciechowa