FS.271.16.2019

 

ZAWIADOMIENIE

o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 – ze zmianami) Zamawiający - Gmina Święciechowa zawiadamia, że w wyniku przetargu nieograniczonego na zadanie pn.:

 

Utworzenie parku rodzinnego – miejsca integracji mieszkańców – etap I – budowa Otwartej Strefy Aktywności

 

-  otwarcie ofert odbyło się dnia 12 sierpnia 2019 r. – dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty.

 

1.      Jako najkorzystniejszą wybrano ofertę złożoną przez:

 

POLKOP Paweł Poloch

ul. 55 Pułku Piechoty 18

64 – 100 Leszno

cena: 197 522,51 (brutto),

okres gwarancji jakości: 60 miesięcy,

liczba przyznanych punktów w kryterium cena ofertowa brutto: 60 pkt

liczba przyznanych punktów w kryterium okres gwarancji jakości: 40,00 pkt

całkowita liczba przyznanych punktów: 100 pkt.

 

2. Pozostali wykonawcy, którzy złożyli oferty i których oferty podlegały ocenie:

 

1) PROGRES  Sebastian Kurpisz

ul. Lipowa 40/9

64 – 100 Leszno

cena: 276 142,21 (brutto),

okres gwarancji jakości: 60 mięsiecy,

liczba przyznanych punktów w kryterium cena ofertowa brutto: 42,92 pkt

liczba przyznanych punktów w kryterium okres gwarancji jakości: 40,00 pkt

całkowita liczba przyznanych punktów: 82,92 pkt.

 

3. Wykonawcy, których oferty zostały odrzucone – nie dotyczy.

 

4. Wykonawcy wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia – nie dotyczy.

 

5.  Uzasadnienie wyboru oferty:

W związku z powyższym Zamawiający do realizacji przedmiotu zamówienia wybrał ofertę złożoną przez firmę POLKOP Paweł Poloch, ul. 55 Pułku Piechoty 18, 64 – 100 Leszno, która spełnia wszystkie warunki jakie Zamawiający określił w postępowaniu wobec Wykonawcy i na podstawie kryteriów oceny ofert wskazanych w SIWZ (z zastosowaniem sposobu oceny ofert określonym w rozdziale 13 SIWZ) otrzymała najwyższą liczbę punktów. Zatem oferta ta jest ofertą najkorzystniejszą w rozumieniu art. 2 pkt 5 lit a) ustawy Pzp - najkorzystniejszy bilans ceny i innych kryteriów odnoszących się do przedmiotu zamówienia publicznego. Wybrana oferta nie przekracza kwoty, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

 

6. Na podstawie art. 94 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp:                                                                             

Gmina Święciechowa zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt 2 zawiera umowę na realizację zamówienia w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo 10 dni – jeżeli zostało przesłane w inny sposób.

 

                                                                                             

Święciechowa, 27.08.2019 r.

 

   Zatwierdzam

z upoważnienia Wójta

/-/ mgr Patryk Tomczak

    Zastępca Wójta Gminy Święciechowa