FS.271.20.2019

 

ZAWIADOMIENIE

o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) Zamawiający - Gmina Święciechowa zawiadamia, że w wyniku przetargu nieograniczonego na zadanie pn.:

 

Przebudowa ul. Pilotów w Strzyżewicach – etap III

 

-  otwarcie ofert odbyło się dnia 1 października 2019 r. – dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty.

 

1.      Jako najkorzystniejszą wybrano ofertę złożoną przez:

 

Patryk Borowczyk

Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe

ul. Powstańców Wielkopolskich 45

63 – 840 Krobia

cena: 456 449,29 (brutto),

okres gwarancji jakości: 84 miesiące,

oferowany termin płatności: przelew 30 dni od dnia doręczenia zamawiającemu faktur VAT,

liczba przyznanych punktów w kryterium cena ofertowa brutto: 60 pkt

liczba przyznanych punktów w kryterium okres gwarancji jakości: 35,00 pkt

liczba przyznanych punktów w kryterium termin płatności: 5 pkt

całkowita liczba przyznanych punktów: 100 pkt.

 

2. Pozostali wykonawcy, którzy złożyli oferty i których oferty podlegały ocenie:

 

1) Konsorcjum firm:

Lider: LU – MAX Łukasz Masłowski

ul. Święciechowska 158

64 – 100 Leszno

Partner: Przedsiębiorstwo Transportowo Spedycyjno Handlowe „PRA-MAS” Sp. z o.o.

ul. Święciechowska 158

64 – 100 Leszno

cena: 518 471,31 zł (brutto),

okres gwarancji jakości: 84 miesiące,

oferowany termin płatności: przelew 30 dni od dnia doręczenia zamawiającemu faktur VAT,

liczba przyznanych punktów w kryterium cena ofertowa brutto: 52,82 pkt

liczba przyznanych punktów w kryterium okres gwarancji jakości: 35,00 pkt

liczba przyznanych punktów w kryterium termin płatności: 5 pkt

całkowita liczba przyznanych punktów: 92,82 pkt.

 

2) POLKOP Paweł Poloch

ul. 55 Pułku Piechoty 18

64 – 100 Leszno

cena: 566 661,44 zł (brutto),

okres gwarancji jakości: 84 miesiące,

oferowany termin płatności: przelew 30 dni od dnia doręczenia zamawiającemu faktur VAT,

liczba przyznanych punktów w kryterium cena ofertowa brutto: 48,33 pkt

liczba przyznanych punktów w kryterium okres gwarancji jakości: 35,00 pkt

liczba przyznanych punktów w kryterium termin płatności: 5 pkt

całkowita liczba przyznanych punktów: 88,33 pkt.

 

3) Firma Usługowo – Handlowa

Jacek Malepszy

ul. Gronowska 35

64 – 100 Leszno

cena: 574 470,05 zł (brutto),

okres gwarancji jakości: 84 miesiące,

oferowany termin płatności: przelew 30 dni od dnia doręczenia zamawiającemu faktur VAT,

liczba przyznanych punktów w kryterium cena ofertowa brutto: 47,67 pkt

liczba przyznanych punktów w kryterium okres gwarancji jakości: 35,00 pkt

liczba przyznanych punktów w kryterium termin płatności: 5 pkt

całkowita liczba przyznanych punktów: 87,67 pkt.

 

4) DROGTRANZ Sp. z o.o.

ul. Witosa 8

56 – 200 Góra

cena: 583 613,12 zł (brutto),

okres gwarancji jakości: 84 miesiące,

oferowany termin płatności: przelew 30 dni od dnia doręczenia zamawiającemu faktur VAT,

liczba przyznanych punktów w kryterium cena ofertowa brutto: 46,93 pkt

liczba przyznanych punktów w kryterium okres gwarancji jakości: 35,00 pkt

liczba przyznanych punktów w kryterium termin płatności: 5 pkt

całkowita liczba przyznanych punktów: 86,93 pkt.

 

5) BRUKARSTWO – HC

Firma Usługowo – Handlowa Henryk Cieplik

ul. por. L. Włodarczaka 9/6

64 – 100 Leszno

cena: 587 287,92 zł (brutto),

okres gwarancji jakości: 84 miesiące,

oferowany termin płatności: przelew 30 dni od dnia doręczenia zamawiającemu faktur VAT,

liczba przyznanych punktów w kryterium cena ofertowa brutto: 46,63 pkt

liczba przyznanych punktów w kryterium okres gwarancji jakości: 35,00 pkt

liczba przyznanych punktów w kryterium termin płatności: 5 pkt

całkowita liczba przyznanych punktów: 86,63 pkt.

 

6) PUB „BRUKPOL” S.C.

Strzelce Wielkie 81 c

63 – 820 Piaski 

cena: 620 602,83 zł (brutto),

okres gwarancji jakości: 84 miesiące,

oferowany termin płatności: przelew 30 dni od dnia doręczenia zamawiającemu faktur VAT,

liczba przyznanych punktów w kryterium cena ofertowa brutto: 44,13 pkt

liczba przyznanych punktów w kryterium okres gwarancji jakości: 35,00 pkt

liczba przyznanych punktów w kryterium termin płatności: 5 pkt

całkowita liczba przyznanych punktów: 84,13 pkt.

 

3. Wykonawcy, których oferty zostały odrzucone:

 

1) WILERBUD P.P.H.U. Ogólnobudowlane

ul. Krzywińska 28

Kąkolewo

64 – 113 Osieczna

 

Podstawą prawną odrzucenia oferty jest art. 89 ust. 1 pkt 2 i pkt 6 ustawy Prawo zamówień publicznych, który stanowi, iż Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli:

- jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 3,

- zawiera błędy w obliczeniu ceny lub kosztu.

 

4. Wykonawcy wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia – nie dotyczy.

 

5.  Uzasadnienie wyboru oferty:

W związku z powyższym Zamawiający do realizacji przedmiotu zamówienia wybrał ofertę złożoną przez firmę Patryk Borowczyk Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe, ul. Powstańców Wielkopolskich 45, 63 – 840 Krobia, która spełnia wszystkie warunki jakie Zamawiający określił w postępowaniu wobec Wykonawcy i na podstawie kryteriów oceny ofert wskazanych w SIWZ (z zastosowaniem sposobu oceny ofert określonym w rozdziale 13 SIWZ) otrzymała najwyższą liczbę punktów. Zatem oferta ta jest ofertą najkorzystniejszą w rozumieniu art. 2 pkt 5 lit a) ustawy Pzp - najkorzystniejszy bilans ceny i innych kryteriów odnoszących się do przedmiotu zamówienia publicznego. Wybrana oferta nie przekracza kwoty, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

 

6. Na podstawie art. 94 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp:                                                                             

Gmina Święciechowa zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt 2 zawiera umowę na realizację zamówienia w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo 10 dni – jeżeli zostało przesłane w inny sposób.

 

                                                                                             

Święciechowa, 23.10.2019 r.

 

   Zatwierdzam

                  Wójt Gminy Święciechowa

                                                                                                   /-/ mgr inż. Marek Lorych