FS.271.7.2021

 

 

INFORMACJA

o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Na podstawie art. 253 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 253 ust. 2  ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021r. poz. 1129 – ze zmianami), Zamawiający - Gmina Święciechowa informuje, że w niniejszym postępowaniu prowadzonym w trybie podstawowym bez negocjacji na zadanie pn.:

 

„Budowa rozdzielczej sieci wodociągowej w Niechłodzie

 

-  gdzie do upływu terminu składania ofert, tj. do 28 lipca 2021 r., do godz. 10.00 zostały złożone 3 oferty, dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty.

 

1.      Jako najkorzystniejszą wybrano ofertę złożoną przez:

POLKOP Paweł Poloch

ul. 55 Pułku Piechoty 18

64 – 100 Leszno

cena: 758 981,57 zł (brutto),

okres gwarancji jakości i rękojmi: 84 miesiące,

liczba przyznanych punktów w kryterium cena ofertowa brutto: 60,00 pkt

liczba przyznanych punktów w kryterium okres gwarancji jakości i rękojmi: 40,00 pkt

całkowita liczba przyznanych punktów: 100,00 pkt.

 

2. Pozostali wykonawcy, którzy złożyli ofert:

1) „INSTAL - GŁOGÓW” SP. Z O.O.

ul. Wierzbowa 5

67 – 200 Głogów

Oferta odrzucona.

 

2) NAVI-EXPERT Przewierty Sterowane S.C.

Jarosław Wawrzyniak, Bartłomiej Frąckowiak

Michałowo 32a

63 – 820 Piaski

Oferta odrzucona.

 

3.  Uzasadnienie wyboru oferty:

W związku z powyższym Zamawiający działając na podstawie art. 239 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, do realizacji przedmiotu zamówienia wybrał ofertę złożoną przez  Pana Pawła Polocha – firma  POLKOP Paweł Poloch, ul. 55 Pułku Piechoty 18, 64 – 100 Leszno, która nie podlega odrzuceniu, spełnia wymagania określone w Specyfikacji Warunków Zamówienia oraz w ustawie Prawo zamówień publicznych i na podstawie kryteriów oceny ofert wskazanych w SWZ (z zastosowaniem sposobu oceny ofert określonym w rozdziale XV SWZ) otrzymała najwyższą liczbę punktów.

 

4. Na podstawie art. 308 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych:                                           

Gmina Święciechowa zgodnie z art. 308 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych zawiera umowę na realizację zamówienia publicznego w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo 10 dni – jeżeli zostało przesłane w inny sposób.

 

Święciechowa, dnia 16 września 2021 r.

 

   Zatwierdzam

     Wójt Gminy Święciechowa

                                                                                                    /-/ mgr inż. Marek Lorych