Dyrektor Zespołu Szkół Szkoła Podstawowa i Gimnazjum  w Święciechowie informuje o wynikach naboru na stanowisko nauczyciela plastyki, muzyki, zajęć artystycznych.

W wyniku analizy i oceny merytorycznej złożonych przez kandydatów dokumentów na w/w stanowisko pracy zakwalifikowała się  pani Joanna Grzeszczyk zamieszkała w Lesznie.

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Kandydatka spełnia niezbędne wymagania formalne zawarte  w ogłoszeniu o naborze. Na podstawie analizy złożonej dokumentacji komisja stwierdziła, że zdobyte wykształcenie, posiadana wiedza oraz doświadczenie gwarantuje prawidłowe wykonywanie zadań na powierzonym stanowisku.
 

Brak załączników.

Brak informacji o zmianach.

Dziennik ustaw Monitor Polski Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego