Przedmiot naboru :

Stanowisko : woźny,

Miejsce wykonywania pracy: Zespół Szkół w Długiem Starem,

Podstawa zatrudnienia : umowa o pracę,

Wymiar czasu pracy : 7/8 etatu .

 

        Wymagania podstawowe :

Wykształcenie co najmniej zawodowe,

Uprawnienia do obsługi  kotłów węglowych powyżej  50KW,

Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwskazań  do pracy na  w/w stanowisku,

Mobilność i dyspozycyjność czasowa,

Umiejętność  obsługi sprzętu, urządzeń i maszyn ( spawarki, wiertarki, kosy spalinowej, szlifierek oraz kosiarki jezdnej ( traktorek) itp.,

Umiejętność  wykonywania bieżących napraw w zakresie prac ogólnobudowlanych, elektrycznych, instalacyjnych itp.

 

        Dodatkowe wymagania :

Wykonanie niezbędnych badań lekarskich,

Zaświadczenie o niekaralności ,

Przestrzeganie podstawowych zasad moralnych,

Umiejętność nawiązywania dobrych relacji z dziećmi i dorosłymi pracownikami szkoły,

Poczucie odpowiedzialności ,

Umiejętność samodzielnego rozwiązywania problemów, rzetelność i dbałość wykonywanej pracy.

 

        Zakres wykonywania zadań na stanowisku to m.in. :

Wykonywanie prac naprawczo- remontowych na terenie obiektu szkoły w tym :

- drobne prace elektryczne ( wymiana uszkodzonych gniazdek ,kontaktów i żarówek ),

- prace związane z konserwacją urządzeń wod-kan ( naprawa kranów, spłuczek, wymiana uszkodzonych elementów armatury łazienkowej, udrażnianie instalacji).

- dbałość o prawidłowe funkcjonowanie elementów wyposażenia obiektu ( bramy, ogrodzenia, drzwi, okna, ich zamknięcia, zamki),

- prace remontowo – malarskie w zakresie podstawowym ( umiejętność gipsowania, szpachlowania niewielkich ubytków powstających w trakcie eksploatacji budynku, podstawowe umiejętności malarskie),

- prace naprawcze związane ze sprzętem szkolnym ( naprawa stolików, ławek, biurek, krzeseł, pozostałego wyposażenia meblowego),

- pomoc pozostałym członkom personelu obsługi przy cięższych pracach porządkowych i remontach w czasie ferii i wakacji ( przesuwanie ciężkich szaf, mebli, itp.),

- prace porządkowe wokół obejścia szkoły : sprzątanie śmieci, grabienie liści, odśnieżanie, posypywanie solą , piaskiem powierzchni parkingów , chodników, koszenie terenu parku przy szkole, usuwanie  gałęzi oraz monitorowanie stanu drzew zagrażających bezpieczeństwu                ( wiszące konary lub złamane drzewa) ,

- dokonywanie zakupów  materiałów i sprzętu zleconego przez Dyrektora Szkoły,

- dokonywanie przeglądu sprzętu i urządzeń szkolnych pod względem ich sprawności i bezpiecznego ich użytkowania,

- dokonywanie przeglądu sprzętu i urządzeń na terenie parku i boiska oraz dbanie o porządek w tych miejscach,

- monitorowanie odbioru śmieci,

- monitorowanie dostaw opału,

- palenie w piecu c.o.,

- dbanie o odpowiednią temperaturę w pomieszczeniach szkolnych,

              -okresowe porządkowanie pomieszczeń gospodarczych i piwnic,

              - dbałość o stan techniczny powierzonego sprzętu i mienia,

              - nadzór nad osobami wchodzącymi na teren szkoły oraz kierowanie interesantów do                            

             odpowiednich pracowników placówki,

              - zgłaszanie Dyrektorowi Szkoły zauważanych awarii i usterek sprzętu oraz urządzeń na    

              terenie szkoły ,

              - pomoc przy organizacji uroczystości szkolnych oraz uroczystości organizowanych przez 

              szkołę dla środowiska,

              - wykonywanie innych czynności wynikających z potrzeb szkoły a zleconych przez Dyrektora 

              Szkoły.

 

       5.  Przestrzeganie BHP:

              - umiejętne posługiwanie się sprzętem mechanicznym i elektrycznym zgodnie instrukcją     

               Użytkowania,

              - używanie odzieży ochronnej zgodnie z jej przeznaczeniem,

              - wykonywanie badań profilaktycznych zgodnie z obowiązującymi przepisami,

              - przestrzeganie zasad przeciwpożarowych oraz zasad bhp,

              - przestrzeganie przepisów o ochronie danych osobowych, tajemnicy służbowej.

 

       6.   Gospodarka materiałowa :

- odpowiedzialność za posiadany sprzęt, znajomość stanu posiadania,

- odpowiedzialność za posiadane klucze i zabezpieczenie budynku szkoły,

- zabezpieczenie przed kradzieżą sprzętu, rzeczy i przedmiotów znajdujących się                             w pomieszczeniach,

- gospodarne używanie sprzętu.  

 

        7. Wymagane dokumenty   :

              - życiorys (CV),

              - list motywacyjny,

              - dokumenty potwierdzające poziom wykształcenia ( kopie lub odpis ),

              - świadectwo kwalifikacyjne ( kat.E ) uprawniające do zajmowania się eksploatacją

              urządzeń instalacji i sieci na stanowisku; Eksploatacji ( kotły wodne na paliwa stałe o mocy 

              powyżej 50kW wraz z urządzeniami pomocniczymi),

              - inne dodatkowe kserokopie dokumentów poświadczających posiadane kwalifikacje i

              umiejętności,

              - świadectwa pracy,

              - zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia pozwalającym na pracę na stanowisku woźny,

              - oświadczenie, że nie toczy się przeciwko kandydatowi postępowanie karne lub 

           dyscyplinarne  lub postępowanie o  ubezwłasnowolnienie.

 

 

 

   8. Opis procedury wyłaniania kandydata :    

    Informacje o wyniku naboru zostaną zamieszczone na stronie BIP Urzędu Gminy w Święciechowie    

    nie później niż do 10 września 2017 r.

 

Zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych kandydaci wraz z dokumentami powinni złożyć oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji.

 

Koperty  zawierające wymagane dokumenty należy składać w sekretariacie Zespołu Szkół Szkoła Podstawowa i Gimnazjum w Długiem Starem ul. Leszczyńska 1 w terminie
do 1 września 2017r. do godz. 15.00 z dopiskiem „ Oferta na stanowisko woźnego w Szkole Podstawowej w Długiem Starem”.

Brak załączników.

Opis zmianDataOsobaPorównaj
Artykuł został utworzony. środa, 23 sierpień 2017 14:35 Magdalena Jaraczewska - Wieczorek
Artykuł został zmieniony. środa, 23 sierpień 2017 14:35 Magdalena Jaraczewska - Wieczorek

Dziennik ustaw Monitor Polski Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego