Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Święciechowie informuje, że Minister Rodziny i Polityki Społecznej ogłosił nabór wniosków do Programu pn. „Opieka wytchnieniowa" – edycja 2023 realizowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego.

Gmina Święciechowa rozważa przystąpienie do programu.

Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

  1. Dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności.
  2. Osobami posiadającymi:
  • orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności (zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2021r. poz. 573) albo
  • orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności (zgodnie z art.5 i art. 62 ww. ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych)

- poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej.

Program jest realizowany w dwóch formach:

  • świadczenia usług opieki wytchnieniowej w ramach pobytu dziennego,
  • świadczenia usług opieki wytchnieniowej w ramach pobytu całodobowego.

Szczegółowe informacje o Programie można znaleźć na stronie Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych:

https://niepelnosprawni.gov.pl/a,1418,nabor-wnioskow-w-ramach-programu-resortowego-ministra-rodziny-i-polityki-spolecznej-pn-opieka-wytchnieniowa-edycja-2023

Osoby zainteresowane przystąpieniem do Programu, proszone są o kontakt z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej, ul. Strzelecka 6 w Święciechowie, tel. 655330732, 655330032, 519 687 828 w terminie do 8 listopada 2022r. Pracownik socjalny prowadzący sprawę: Joanna Skorupińska.

 

Brak załączników.

Opis zmianDataOsobaPorównaj
Artykuł został utworzony. poniedziałek, 07 listopad 2022 15:35 Sandra Sztor

Dziennik ustaw Monitor Polski Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego