Wójt Gminy Święciechowa ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych określonych w Uchwale Nr XLIX/441/2022 Rady Gminy Święciechowa z dnia 27 października 2022 roku w sprawie „Rocznego Programu Współpracy Gminy Święciechowa z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2023 rok.

I. Rodzaj zadania, na realizację którego można składać oferty:

1) Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, sportu oraz turystyki i krajoznawstwa, w szczególności poprzez:

a) wspieranie działań mających na celu upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci, młodzieży i dorosłych w zakresie różnych dyscyplin sportu,

b) wspieranie społecznych i lokalnych zawodów sportowych, imprez sportowych i rekreacyjnych,

c) wspieranie szkolnego współzawodnictwa sportowego,

d) wspieranie działań mających na celu poprawę sprawności intelektualnych i fizycznej oraz aktywności życiowej osób starszych,

e) wspieranie turystyki;

2) Pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób, w szczególności poprzez:

a) zajęcia świetlicowe dla dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych,

b) inicjowanie działań wspierających osoby starsze, samotne, rodziców wychowujących dzieci,

c) działania na rzecz osób paliatywnie chorych, przewlekle chorych, niesamodzielnych wymagających codziennej opieki i wsparcia oraz ich rodzin i opiekunów,

d) działania na rzecz osób niepełnosprawnych,

e) organizacja spotkań i wydarzeń o charakterze międzypokoleniowym;

3) Promocji i organizacji wolontariatu, w szczególności poprzez:

a) popularyzacja wolontariatu wśród dzieci i młodzieży oraz innych mieszkańców Gminy,

b) promocje idei wolontariatu międzypokoleniowego;

4) Działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, w tym działania zwiększające integrację mieszkańców;

5) Kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, w tym organizowanie wydarzeń kulturalnych na rzecz mieszkańców gminy;

6) Porządku i bezpieczeństwa publicznego;

7) Wypoczynku dzieci i młodzieży;

8) Przeciwdziałania uzależnieniom (w tym przeciwdziałanie alkoholizmowi i zwalczanie narkomanii), a w szczególności:

a) działania profilaktyczno – terapeutyczne w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom alkoholowym i narkomanii z uwzględnieniem zajęć sportowych, rekreacyjnych i kulturalnych.

9) Działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym.

II. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania.

Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania w 2023 roku wynosi 49.200zł.

III. Zasady przyznawania dotacji.

1. Podmiotami uprawnionymi do złożenia oferty są organizacje pozarządowe lub podmioty, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, z zastrzeżeniem ust.4 tej ustawy, działające na terenie gminy Święciechowa.

2. Dotowane z budżetu gminy będą zadania realizowane na rzecz mieszkańców Gminy Święciechowa.

3. Podmioty składają oferty w formie wsparcia realizacji zadania publicznego. Maksymalna kwota dotacji na wsparcie realizacji zadania nie może przekraczać 80% kosztów finansowych realizacji całości zadania.

Ponadto Oferent zobowiązany jest do :

1) wniesienia wkładu własnego w wysokości co najmniej 20% całkowitego kosztu zadania,

2) wkład własny może być wniesiony w całości ze środków finansowych ( środki własne, inne źródła finansowanie, wpłaty uczestników) lub ze środków finansowych i wkładu niefinansowego,

3) wkład finansowy nie może być mniejszy niż 10% kosztów realizacji całości zadania,

4) wkład finansowy – środki własne oferenta (środki własne, wpłaty uczestników) lub pozyskane przez oferenta ze źródeł innych niż budżet Gminy Święciechowa,

5) wkład niefinansowy - praca społeczna członków organizacji, świadczenia wolontariuszy,

6) nie dopuszcza się wniesienia wkładu niefinansowego w postaci wkładu rzeczowego.

4. Z dotacji mogą być pokryte koszty obsługi zadania, w tym koszty administracyjne, do wysokości 10% przyznanej dotacji.

5. Dopuszcza się dokonywanie przesunięć pomiędzy poszczególnymi pozycjami kosztorysów określonymi w kalkulacji przewidywanych kosztów w taki sposób, że sumy wydatków w poszczególnych działaniach mogą zwiększyć się do 20%.

6. Za koszty kwalifikowane finansowane z dotacji uznaje się koszty poniesione przez oferenta od dnia podpisania umowy.

7. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie w formie pisemnej papierowej oferty realizacji zadania zgodnej ze wzorem określonym w Rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 roku w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań. (Dz. U. z 2018 r., poz. 2057) / załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia/. Oferta musi spełniać wszystkie wymogi formalne ustalone w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. działalności pożytku publicznego i wolontariacie oraz należy ją złożyć w terminie i w sposób czytelny zgodnie z zasadami uczciwej konkurencji, gwarantujący wykonanie zadania w sposób efektywny, oszczędny i terminowy.

8. Podmioty uczestniczące w otwartym konkursie ofert powinny wykazać posiadanie niezbędnej wiedzy, kwalifikacji, doświadczenia i kadry oraz ewentualnie odpowiedniego zaplecza lokalowego do realizacji konkretnego zadania.

9. Oferent odpowiada za rzetelność, poprawność i kompletność oferty oraz zawartych w niej informacji.

10. Złożenie ofert nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji.

11. Kwota przyznanej dotacji może być niższa od wnioskowanej.

12. Zadanie publiczne przedstawione w ofercie nie może być realizowane przez podmiot niebędący stroną umowy, zgodnie z art. 16 ust. 4 ustawy dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Istnieje możliwość zakupu przez oferenta usług polegających na wykonaniu czynności o charakterze technicznym lub specjalistycznym, powiązanych z realizacją zadania, jednak niestanowiących jego meritum. 

13. Oferent realizując zadanie zobowiązany jest do stosowania przepisów prawa, w szczególności ustawy z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2019r., poz. 1781), Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. ( Dz. Urz. UE. L Nr 119,) ustawy z dnia 19 lipca 2019 roku o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami ( Dz. U. z 2020 poz. 1062 ze zm.), ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 ze zm.), ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2022 r. poz. 1710 ze zm.), z ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. 2021 poz. 217), ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. 2022r. poz. 1360 ze zm.).

IV. Terminy i warunki realizacji zadania.

1. Termin realizacji zadań zgłoszonych do konkursu wskazuje się na okres od 01.04.2023 r. do 31.12.2023 r.

2. Dotacji nie można wykorzystać na inne cele niż ujęte w niniejszym ogłoszeniu w tym na prowadzenie działalności gospodarczej.

3. Wyniki konkursu zostaną podane do publicznej wiadomości w formie wykazu umieszczonego w Biuletynie Informacji Publicznej (bip.swieciechowa.pl – ogłoszenia i komunikaty ), na stronie internetowej Gminy Święciechowa (www.swieciechowa.pl –aktualności oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Święciechowie.

4. W terminie do 5 dni roboczych od opublikowania wyników otwartego konkursu ofert oferent zobowiązany jest do złożenia w sekretariacie Urzędu Gminy Święciechowa,
ul. Ułańska 4, 64-115 Święciechowa, oświadczenia o przyjęciu bądź nieprzyjęciu dotacji, na druku stanowiącym załącznik nr 5 do nin. Ogłoszenia oraz pozostałych dokumentów niezbędnych do przygotowania umowy o wsparcie realizacji zadania publicznego, w tym:

1) zaktualizowaną ofertę z dopiskiem „Aktualizacja” – jeżeli dotyczy, stanowiącą załącznik do umowy,

2) potwierdzenie aktualności danych oferenta zawartych w ofercie, niezbędnych do przygotowania umowy, z uzupełnieniem o numer konta bankowego, na które ma zostać przekazana dotacja, oraz informacją o osobie/osobach, które podpiszą umowę po stronie oferenta. Niezłożenie w wymaganym terminie oświadczenia oraz dokumentów, o których mowa w ust. 1, tożsame jest z nieprzyjęciem dotacji przez oferenta.

5. Wszelkie materiały promocyjne (np. ogłoszenia, materiały konferencyjne i inne związane z zadaniem, broszury, ulotki, materiały prasowe, filmy, spoty, strony internetowe) tworzone przez beneficjentów i skierowane do opinii publicznej muszą zawierać:
- herb lub logo Gminy Święciechowa,

- wyraźną informację o dofinansowaniu projektu przez Gminę Święciechowa.

6. Podmiot dotowany po zakończeniu zadania zobowiązany jest do przedstawienia szczegółowego sprawozdania merytorycznego i finansowego z wykonanego zadania zgodnie z umową na realizację zadania publicznego. Formularz sprawozdania stanowi załącznik nr 6 do ogłoszenia.

7. Do sprawozdania organizacja zobowiązana jest dołączyć m.in. kserokopie faktur
i innych dokumentów potwierdzających nakłady poniesione w projekcie zarówno
ze środków pochodzących z dotacji oraz z wkładu własnego finansowego
i niefinansowego (np. karta czasu pracy wolontariusza, porozumienie wolontariackie). Dołączyć należy również kserokopie artykułów prasowych, wydruki ze stron internetowych, zdjęcia (wydrukowane), jeżeli dotyczy, potwierdzające informowanie
o realizacji projektu i odpowiednie oznakowanie logotypami.

8. Oferenci przystępujący do konkursu w swojej ofercie muszą uwzględnić ewentualne obostrzenia wynikające z sytuacji epidemiologicznej oraz przewidzieć środki i metody, które zapewnią bezpieczeństwo uczestnikom i odbiorcom proponowanych działań.

V. Termin składania ofert.

 

1. Kompletne oferty wraz z załącznikami należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 24.02.2023 r., w sekretariacie Urzędu Gminy w Święciechowie, ul. Ułańska 4.

2. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Otwarty Konkurs Ofert na realizację zadań publicznych z 2023 r.” oraz zaznaczeniem nazwy podmiotu składającego ofertę.

3. O przyjęciu decyduje data wpływu oferty do Sekretariatu Urzędu Gminy w Święciechowie.

4. Jeden podmiot może złożyć tylko jedną ofertę na wsparcie realizacji zadania publicznego.

5. Oferty mogą składać podmioty samodzielnie lub wspólnie z innymi podmiotami, we wniosku należy wskazać podmiot ubiegający się o dotację i odpowiedzialny za wykonanie zadania.

6. Stowarzyszenia i organizacje nie figurujące w KRS zobowiązane są załączyć do składanej oferty aktualny wypis z ewidencji Starosty ( nie starszy niż 3 m-ce od daty wydania) ze wskazaniem osób upoważnionych do reprezentowania podmiotu.

VI. Tryb i kryteria stosowane przy wyborze ofert oraz termin dokonania wyboru ofert.

1. Wybór ofert jest dokonywany na podstawie przepisów ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

2. Po zakończeniu naboru oferty zostaną poddane ocenie formalnej zgodnie z kartą oceny oferty stanowiącą załącznik nr 3 do ogłoszenia. Oferty spełniające wymogi formalne oceniane będą dalej przez Komisję Konkursową, powołaną przez Wójta Gminy Święciechowa.

3. Ocenie podlegają następujące kryteria:

- merytoryczna wartość złożonej oferty, jej zbieżność z potrzebami i zadaniami gminy,

- wymierna korzyść dla mieszkańców Gminy,

- dotychczasowa współpraca oferenta z samorządem, w szczególności rzetelność i terminowość realizacji zleconych zadań publicznych oraz sposób rozliczenia otrzymanych dotacji,

- możliwość realizacji zadania przez oferenta (kwalifikacja kadry),

- przedstawiona kalkulacja kosztów realizacji zadania,

- wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania,

- możliwość pozyskania środków finansowych z innych źródeł na realizację tego zadania,

- wysokość wkładu własnego.

4. W przypadku stwierdzenia uchybień oferent zostanie w terminie 3 dni kalendarzowych powiadomiony (drogą telefoniczną lub mailową) o konieczności ich uzupełnienia w terminie 3 dni kalendarzowych.

Uzupełnieniu podlegają oferty w szczególności:

- niekompletne pod względem wymaganych załączników,

- bez kompletu wymaganych podpisów, pieczęci, potwierdzenia za zgodność.

Wnioski, które spełnią wszystkie kryteria oceny formalnej, zostają przekazane do oceny merytorycznej.

4. Ocenę merytoryczną ofert przeprowadza Komisja Konkursowa powołana przez Wójta Gminy Święciechowa. Wzór karty oceny merytorycznej stanowi załącznik nr 4 do ogłoszenia.

5. Kryteria brane pod uwagę przy rozpatrywaniu ofert:

1) Ocena planowanego udziału wkładu własnego niefinansowego w całkowitym koszcie realizacji zadania:

1 - 5% 1 punkt

powyżej 5 do 15% 2 punkty

powyżej 15 do 20% 3 punkty

powyżej 20% 4 punkty

2) Ocena planowanego udziału środków finansowych własnych w całkowitym koszcie realizacji zadania:

1-5% 1 punkt

powyżej 5 do 15% 2 punkty

powyżej 15 do 20% 3 punkty

powyżej 20% 4 punkty

3) Adekwatność zakładanego poziomu rezultatów do celu zadania: 20 pkt.

4) Zakres i trwałość zmiany społecznej planowanej do osiągnięcia poprzez realizację zadania: 15 pkt

5) Adekwatność przedstawionego zakresu działań do potrzeb wskazanej grupy docelowej mającej określone problemy: 15 pkt.

6) Przewidziane działania promujące Gminę Święciechowa w trakcie realizacji zadania: 10 pkt.

7) Ocena proponowanej jakości wykonania zadania (w tym doświadczenie organizacji i kadra przewidziana do realizacji zadania): 14 pkt.

8) Ocena kalkulacji kosztów realizacji zadania publicznego, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania (przejrzysta konstrukcja kosztorysu, adekwatność i proporcjonalność kosztów do założonych w ofercie działań, ocena wysokości wydatków na rynku lokalnym): 16 pkt.

9) Rzetelność, terminowość oraz sposób rozliczenia realizacji zadań publicznych zleconych oferentowi w ostatnich 3 latach kalendarzowych w trybie art. 14 i 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (otwartego konkursu i tzw. małe granty): 2 pkt.

6. Komisja konkursowa przyznaje punktację w kryteriach opisanych powyżej. Uzyskanie co najmniej 55 punktów w ocenie merytorycznej stanowi podstawę do rekomendowania projektu Wójtowi Gminy Święciechowa do wsparcia.

7. Dotacje przyznane w ramach konkursu mogą być przekazane więcej niż jednemu podmiotowi.

8. Kwota przyznanej dotacji może być niższa niż kwota wnioskowana w ofercie.

9. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi nie później niż do 20 marca 2023 roku .

10. Wyniki zostaną umieszczone na tablicach ogłoszeń w Urzędzie Gminy Święciechowa przy ul. Ułańskiej 4 oraz ul. Rynek 14a , na stronie internetowej www.swieciechowa.pl oraz www.bip.swieciechowa.pl.

11. Od podjętych decyzji związanych z rozstrzygnięciem konkursu nie przysługuje odwołanie.

12. Każdy oferent w terminie 30 dni od dnia ogłoszenia wyników konkursu może żądać uzasadnienia wyboru lub odrzucenia oferty.

13. Warunkiem przekazania dotacji jest zawarcie umowy w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

VII. Informacja o zrealizowanych przez organ administracji publicznej w roku ogłoszenia otwartego konkursu ofert i w roku poprzednim zadaniach publicznych tego samego rodzaju i związanych z nimi kosztami, ze szczególnym uwzględnieniem wysokości dotacji przekazanych organizacjom pozarządowym i podmiotom, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

Wysokość środków publicznych przekazanych na realizację tych zadań w roku 2022 wynosiła 61.500 zł, w roku 2023 planowana jest w wysokości 61.500zł.

VIII. Postanowienia końcowe.

1. Dotacje nie mogą być udzielane:

1) na zakup budynków, zakup gruntów;

2) na działalność gospodarczą;

3) organizacjom, które nie wywiązały się z realizacji lub nie rozliczyły zawartych z Gminą umów w poprzednich latach;

4) na dotowanie przedsięwzięć, które są już dofinansowane z budżetu Gminy.

2. Wójt Gminy Święciechowa zastrzega sobie prawo do:

1) nierozstrzygnięcia konkursu bez podania przyczyny, bez prawa do odwołania;
2) przyznania dotacji niższej niż zgłoszona w ofercie z uwagi na nieuzasadnione wydatki uwzględnione w ofercie lub ograniczoną wielkość środków finansowych w budżecie przeznaczonym na dotacje;

3) rozdysponowania kwoty niższej niż wartość środków przeznaczonych na zadanie w roku 2023;

4) kontroli i oceny realizacji zadania.


3. Dodatkowych informacji udziela pracownik UG- Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych, ul. Rynek14a , 64-115 Święciechowa , tel. 65 533 35 24, mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  

TytułTypRozmiarDodany przez
Ogłoszeniepdf294.21 KBSandra Sztor
Wzór oferty pdf261.18 KBSandra Sztor
Wzór sprawozdania pdf262.49 KBSandra Sztor
Załącznik nr 1 - ofertadoc133.50 KBSandra Sztor
Załącznik nr 2 - Oświadczenie podmiotu doc26.00 KBSandra Sztor
Załącznik nr 3 - Karta oceny formalnej doc46.50 KBSandra Sztor
Załącznik nr 4 - Karta oceny merytorycznej doc54.50 KBSandra Sztor
Załącznik nr 5 - Oświadczenie o przyjęciu lub nieprzyjęciu dotacji doc23.00 KBSandra Sztor
Załącznik nr 6 - sprawozdanie doc108.00 KBSandra Sztor
Załącznik nr 7 - wzór oznakowania png38.36 KBSandra Sztor

Dziennik ustaw Monitor Polski Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego