Na podstawie § 5 w związku z § 2 ust. 1 Regulaminu stypendiów sportowych Gminy Święciechowa dla młodych sportowców stanowiącym Załącznik do uchwały Nr XIII/90/2015 Rady Gminy Święciechowa z dnia 17 grudnia 2015 roku w sprawie szczegółowych zasad trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzaju i wysokości stypendiów sportowych Gminy Święciechowa dla młodych sportowców ( Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2020r. poz. 5201 t.j., zm. Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2021r. poz. 5713 )
Wójt Gminy Święciechowa ogłasza nabór wniosków o przyznanie stypendium sportowego w 2023 roku

1. Wnioski o stypendium należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy w Święciechowie, ul. Ułańska 4, w terminie do dnia 28 kwietnia 2023 roku.

2. Wnioski złożone po terminie lub niezgodne ze wzorem wniosku, niekompletne co do wymaganego zestawu dokumentów lub informacji pozostają bez rozpoznania.

3. Wnioski o przyznanie stypendium można pobrać w Urzędzie Gminy w Święciechowie: w Sekretariacie - ul. Ułańska 4, piętro I - pokój nr 7; ul. Rynek 14a, parter - pokój nr 3; na stronie Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.swieciechowa.pl) oraz na stronie internetowej gminy (www.swieciechowa.pl).

4. Warunki i tryb przyznawania, wstrzymywania i pozbawienia stypendiów sportowych określa Regulamin przyznawania i pozbawiania stypendiów sportowych w gminie Święciechowa stanowiący załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIII/90/2015 Rady Gminy Święciechowa z dnia 17 grudnia 2015 roku w sprawie szczegółowych zasad trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzaju i wysokości stypendiów sportowych Gminy Święciechowa dla młodych sportowców (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2020r. poz. 5201 t.j.). Treść Uchwały dostępna jest w załączeniu do niniejszego ogłoszenia oraz na stronie www.bip.swieciechowa.pl.

Warunkiem przyznania stypendium jest spełnienie przez zawodnika warunków, o których mowa w § 1 Regulaminu stypendiów sportowych Gminy Święciechowa dla młodych sportowców.

5. Wniosek o przyznanie stypendium sportowego powinien być złożony w zamkniętej kopercie, na której należy podać dane składającego wniosek -w przypadku zawodników nie zrzeszonych lub pełną nazwę klubu sportowego- w przypadku zawodników zrzeszonych, oraz umieścić dopisek „Stypendium sportowe na 2023 rok.” Wnioski należy kierować do Wójta Gminy Święciechowa.

6. Do wniosku należy dołączyć w formie załącznika:

1) kserokopie dokumentów potwierdzających uzyskane wyniki w sporcie,

2) kserokopię licencji zawodnika lub innego dokumentu potwierdzającego uprawnienia do uczestnictwa we współzawodnictwie sportowym,

3) odpis wpisu do właściwego rejestru - tylko w przypadku, gdy wnioskodawcą jest Klub sportowy,

4) opinię szkoły lub uczelni (tylko w przypadku, gdy zawodnik jest uczniem lub studentem),

5) oświadczenia zawodnika:

a) o nie pobieraniu stypendium od innych jednostek samorządu terytorialnego za wyjątkiem stypendium samorządu województwa wielkopolskiego,

b) o udostępnieniu swojego wizerunku na potrzeby działań związanych z promocją Gminy Święciechowa.

7. Uprawnionym do złożenia wniosku o stypendium sportowe jest:

1) w przypadku zawodników zrzeszonych - klub sportowy zawodnika,

2) w przypadku zawodników nie zrzeszonych - sam zawodnik lub rodzic/ opiekun prawny - w przypadku zawodników nie zrzeszonych niepełnoletnich.

W przypadku składania wniosku przez kluby sportowe, związki lub stowarzyszenia kultury fizycznej wniosek podpisują osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu władz wnioskodawcy, a także kandydat do stypendium lub jego przedstawiciel ustawowy.

8. O wynikach naboru wnioskodawca zostanie poinformowany pisemnie.

 

TytułTypRozmiarDodany przez
Uchwałapdf659.90 KBSandra Sztor
Wniosek - PDFpdf741.97 KBSandra Sztor
Wniosek - edytowalny doc62.00 KBSandra Sztor
Opis zmianDataOsobaPorównaj
Artykuł został utworzony.
Dodane załączniki
piątek, 14 kwiecień 2023 07:12 Sandra Sztor
Artykuł został zmieniony. piątek, 14 kwiecień 2023 07:13 Sandra Sztor

Dziennik ustaw Monitor Polski Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego