Na podstawie § 5 w związku z § 2 ust. 1 Regulaminu stypendiów sportowych Gminy Święciechowa dla młodych sportowców stanowiącym Załącznik do uchwały Nr XIII/90/2015 Rady Gminy Święciechowa z dnia 17 grudnia 2015 roku w sprawie szczegółowych zasad trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzaju i wysokości stypendiów sportowych Gminy Święciechowa dla młodych sportowców ( Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2020r. poz.  5201 t.j.,
zm. Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2021r.  poz. 5713 

Wójt Gminy Święciechowa
ogłasza nabór wniosków o przyznanie stypendium sportowego w 2024 roku.

 

1. Wnioski o stypendium należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy w Święciechowie, Ułańska 4,  w terminie do dnia 19 kwietnia 2024 roku.

2. Wnioski złożone po terminie lub niezgodne ze wzorem wniosku, niekompletne co do wymaganego zestawu dokumentów lub informacji pozostają bez rozpoznania.

3. Wnioski o przyznanie stypendium można pobrać w Urzędzie Gminy w Święciechowie:  Sekretariacie - ul. Ułańska 4,  piętro I - pokój nr 7; ul. Rynek 14a, parter - pokój nr 3;
na stronie Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.swieciechowa.pl) oraz na stronie internetowej gminy (www.swieciechowa.pl).

4. Warunki i tryb przyznawania, wstrzymywania i pozbawienia stypendiów sportowych określa Regulamin przyznawania i pozbawiania stypendiów sportowych w gminie Święciechowa stanowiący załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIII/90/2015 Rady Gminy Święciechowa z dnia 17 grudnia  2015 roku w sprawie szczegółowych zasad trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzaju i wysokości stypendiów sportowych Gminy Święciechowa dla młodych sportowców  (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2020r. poz.  5201 t.j.). Treść Uchwały dostępna jest w załączeniu do niniejszego ogłoszenia oraz na stronie www.bip.swieciechowa.pl.

Warunkiem przyznania stypendium jest spełnienie przez zawodnika warunków, których mowa w § 1 Regulaminu stypendiów sportowych Gminy Święciechowa i młodych sportowców.

5. Wniosek o przyznanie stypendium sportowego powinien być złożony w zamkniętej kopercie, na której należy podać dane składającego wniosek -w przypadku zawodników
nie zrzeszonych  lub pełną nazwę klubu sportowego- w przypadku zawodników zrzeszonych, oraz umieścić dopisek „Stypendium sportowe na 2024 rok.” Wnioski należy kierować do Wójta Gminy Święciechowa.

6. Uprawnionym do złożenia wniosku o stypendium sportowe jest:

1) w przypadku zawodników zrzeszonych - klub sportowy zawodnika,

2) w przypadku zawodników nie zrzeszonych -  sam zawodnik lub  rodzic/ opiekun prawny - w przypadku zawodników nie zrzeszonych niepełnoletnich.

W przypadku składania wniosku przez kluby sportowe, związki lub stowarzyszenia kultury fizycznej wniosek podpisują osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu władz wnioskodawcy, a także kandydat do stypendium lub jego przedstawiciel ustawowy.

7. Do wniosku należy dołączyć w formie załącznika:

1)  kserokopie dokumentów potwierdzających uzyskane wyniki w sporcie w 2023 roku,

2) kserokopię licencji zawodnika lub innego dokumentu potwierdzającego uprawnienia do uczestnictwa we współzawodnictwie sportowym,

3) odpis wpisu do właściwego rejestru - tylko w przypadku, gdy wnioskodawcą jest Klub sportowy,

4) opinię szkoły lub uczelni (tylko w przypadku, gdy zawodnik jest uczniem lub studentem),

5) oświadczenia zawodnika:

a)  o nie pobieraniu stypendium od innych jednostek samorządu terytorialnego za wyjątkiem stypendium samorządu województwa wielkopolskiego,

b) o udostępnieniu swojego wizerunku na potrzeby działań związanych z promocją Gminy Święciechowa.

8. O wynikach naboru wnioskodawca zostanie poinformowany pisemnie.

 

 

TytułTypRozmiarDodany przez
Załącznikpdf659.90 KBMagdalena Jaraczewska - Wieczorek
Załącznikdoc62.00 KBMagdalena Jaraczewska - Wieczorek
Opis zmianDataOsobaPorównaj
Artykuł został utworzony.
Dodane załączniki
środa, 03 kwiecień 2024 14:59 Magdalena Jaraczewska - Wieczorek
Artykuł został zmieniony. środa, 03 kwiecień 2024 15:00 Magdalena Jaraczewska - Wieczorek
Artykuł został zmieniony. środa, 03 kwiecień 2024 15:06 Sandra Sztor
Artykuł został zmieniony. środa, 03 kwiecień 2024 15:07 Sandra Sztor
Artykuł został zmieniony. środa, 03 kwiecień 2024 15:07 Sandra Sztor

Dziennik ustaw Monitor Polski Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego