ZAWIADOMIENIE
o wyborze najkorzystniejszej oferty

Na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r ? Prawo zamówień publicznych. (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 - ze zmianami) Zamawiający - Gmina Święciechowa zawiadamia, że w wyniku przetargu nieograniczonego na zadanie:

Dowozy uczniów do szkół podstawowych i gimnazjów z Gminy Święciechowa

- otwarcie ofert w dniu 14 lipca 2015 r. ? dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty.

1. Jako najkorzystniejsza wybrano ofertę wykonawcy:

Marek Luberda  Firma Usługowo-Transportowa
Łoniewo 13c
64-113 Osieczna

cena: 2,79 zł (brutto) za 1 kilometr przewozu,
czas podstawienia autobusu zastępczego: 30 minut
liczba przyznanych punktów w kryterium cena ofertowa: 97 pkt.
liczba przyznanych punktów w kryterium czas podstawienia autobusu zastępczego: 3 pkt.
całkowita liczba przyznanych punktów: 100 pkt.

Uzasadnienie wyboru.
Oferta złożona przez ww. firmę spełnia warunki jakie Zamawiający określił w postępowaniu wobec Wykonawcy i na podstawie kryterium oceny ofert otrzymała najwyższą liczbę punktów.

2. Pozostali wykonawcy, którzy złożyli oferty:

- Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej Leszno Sp. z o.o., ul. Narutowicza 76, 64-100 Leszno,
cena 3,04 zł (brutto) za 1 kilometr przewozu,
czas podstawienia autobusu zastępczego: 30 minut
liczba przyznanych punktów w kryterium cena ofertowa: 89,02 pkt.
liczba przyznanych punktów w kryterium czas podstawienia autobusu zastępczego: 3 pkt.
całkowita liczba przyznanych punktów: 92,02 pkt.

-Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe Beata Szkudlarczyk, Strzyżewice, ul. Modelarska 1,
64-100 Leszno,
cena 3,00 zł (brutto) za 1 kilometr przewozu,
czas podstawienia autobusu zastępczego: 30 minut
liczba przyznanych punktów w kryterium cena ofertowa: 90,21 pkt.
liczba przyznanych punktów w kryterium czas podstawienia autobusu zastępczego: 3 pkt.
całkowita liczba przyznanych punktów: 93,21 pkt.

- Usługi Transportowo-Warsztatowe Artur Maćkowiak ul. Śniadeckich 14, 64-113 Osieczna,
cena 3,03 zł (brutto) za 1 kilometr przewozu,
czas podstawienia autobusu zastępczego: 30 minut
liczba przyznanych punktów w kryterium cena ofertowa: 89,32 pkt.
liczba przyznanych punktów w kryterium czas podstawienia autobusu zastępczego: 3 pkt.
całkowita liczba przyznanych punktów: 92,32 pkt.

Przyznane punkty zostały przeliczone proporcjonalnie w stosunku do ofert o najniższej cenie i najkrótszym czasie podstawienia autobusu zastępczego.

3. Odrzucono oferty - nie dotyczy

4. Wykonawcy wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia ? nie dotyczy

5. Na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 4 w związku z art. 94 ust. 2 pkt 3 lit a) ustawy
Gmina Święciechowa zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt 2 zawiera umowę na realizację zamówienia w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przekazania niniejszego zawiadomienia, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2 Prawa zamówień publicznych, albo 10 dni - jeżeli zostało przesłane w inny sposób.
Z uwagi na art. 94 ust. 2 pkt 3 lit. a) oraz fakt, że z postępowania o udzielenie zamówienia nie odrzucono żadnej oferty i nie wykluczono żadnego wykonawcy, Gmina Święciechowa może zawrzeć umowę w terminie krótszym niż wskazany w zdaniu poprzednim.


Święciechowa, dnia 17 lipca 2015 r.


 

Brak załączników.

Brak informacji o zmianach.

Dziennik ustaw Monitor Polski Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego