O G Ł O S Z E N I E

      Wójt Gminy Święciechowa ogłasza drugi ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej , stanowiącej własność gminy położonej w obrębie wsi Długie Stare.

Nieruchomość gruntowa niezabudowana, położona  we wsi Długie Stare. Kształt działki regularny. Dojazd do nieruchomości  drogą gruntową . Rejon lokalizacji nieruchomości uzbrojony w sieć energetyczną, wodociągową. Zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Święciechowa,  zatwierdzone uchwałą Nr XXXV/263/17 Rady Gminy Święciechowa z dnia 26 października 2017r., w sprawie zmiany studium uwarunkowań  i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Święciechowa zatwierdzonego uchwałą Nr VII/58/99 z dnia 30 sierpnia 1999r.  Rady Gminy Święciechowa z dnia 30 sierpnia 1999r. zmienionego uchwałą Nr VII/49/2007 Rady Gminy Święciechowa z dnia 5 czerwca 2007r. uchwałą Nr XXVII/192/2009 Rady Gminy Święciechowa z dnia 27 listopada 2009r. i uchwałą Nr V/38/2011 Rady Gminy Święciechowa z dnia 31 marca 2011r.” i uchwałą Nr XXXIII/267/2014 Rady Gminy Święciechowa z dnia 29 kwietnia 2014 roku działka przeznaczona jest na tereny wielofunkcyjnej zabudowy wiejskiej o wiodącej funkcji mieszkaniowej .

 Działka nr 148/2 o pow.  0,0983 ha ,                  księga wieczysta PO1L/00026899/6

cena wywoławcza netto-  43,569,00zł.               Wadium  5.000,00,-zł.

 Nieruchomość  w dziale III i IV księgi wieczystej nie posiada wpisów

Pierwszy przetarg ustalony  na dzień 15 czerwca 2018r zakończony wynikiem negatywnym. Drugi przetarg odbędzie się dnia 5 października 2018r. o godz. 11,00 w siedzibie Urzędu Gminy w Święciechowie ul. Ułańska 4. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium  w gotówce w terminie do dnia 2 października  2018r. na konto Gminy Święciechowa- Poznański Bank Spółdzielczy /Filia Święciechowa 45 9043 1083 3834 0036 9875 0002. Za datę wpłacenia wadium  uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek urzędu. Wadium wpłacone przez uczestnika , który wygra przetarg  zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości. Jeżeli osoba , która ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu , organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy , a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Pozostałym uczestnikom przetargu, wadium zostanie zwrócone niezwłocznie po zamknięciu przetargu , jednak nie później niż przed upływem 3 dni od zamknięcia przetargu.                                     Postąpienie wynosić będzie nie mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.  Cena nieruchomości osiągnięta w przetargu podlega zwiększeniu o podatek VAT w wysokości 23%  i podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy notarialnej. Koszty zawarcia aktu notarialnego ponosi nabywca.

Uczestnik przetargu zobowiązany jest posiadać: dowód osobisty, dowód wpłaty wadium.

W przypadku gdy uczestnikiem przetargu jest osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą - zaświadczenie o prowadzeniu działalności gospodarczej. W przypadku gdy uczestnikiem przetargu jest osoba prawna, osoba uprawniona do reprezentowania powinna przedłożyć do wglądu wypis z Krajowego Rejestru Sadowego. Jeśli uczestnik przetargu reprezentowany jest przez pełnomocnika , konieczne jest przedłożenie oryginału  pełnomocnictwa upoważniającego do uczestnictwa w przetargu.                    Wójt zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny .                              Niniejsze ogłoszenie stanowi zaproszenie osób zainteresowanych do wzięcia udziału w przetargu. Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Święciechowa pokój nr 4, tel.655333522.

 

 

Brak załączników.

Opis zmianDataOsobaPorównaj
Artykuł został utworzony. środa, 05 wrzesień 2018 14:15 Aldona Frąckowiak
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
środa, 05 wrzesień 2018 14:17 Aldona Frąckowiak
Artykuł został zmieniony. środa, 05 wrzesień 2018 14:19 Aldona Frąckowiak
Artykuł został zmieniony. środa, 05 wrzesień 2018 14:23 Aldona Frąckowiak

Dziennik ustaw Monitor Polski Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego