Przedmiotem przetargu jest nieruchomość gruntowa niezabudowana położona we wsi Gołanice przy ul. Lipowej. Otoczenie stanowią nieruchomości gruntowe zabudowane ? zabudowa mieszkaniowo- zagrodowa oraz niezabudowane. Dojazd do nieruchomości częściowo drogą asfaltową i gruntową. Rejon lokalizacji nieruchomości uzbrojony w sieci: energetyczną, wodociągową.

 

W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Święciechowa zatwierdzonym uchwałą Rady Gminy Święciechowa Nr VII/58/99 z dnia 30.08.1999r., zmienione uchwałą Nr XXXIII/267/2014 z dnia 29.04.2014r. ? w sprawie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Święciechowa zatwierdzonego uchwałą Nr VII/58/99 Rady Gminy Święciechowa z dnia 30 sierpnia 1999r., zmienionego uchwałą Nr VII/49/2007 Rady Gminy Święciechowa z dnia 5 czerwca 2007r., uchwałą Nr XXVII/192/2009 Rady Gminy Święciechowa z dnia 27 listopada 2009r. i uchwałą Nr V/38/2011 Rady Gminy Święciechowa z dnia 31 marca 2011r.? działka nr 89/6 położona w Gołanicach przeznaczona jest pod zabudowę zagrodową z dopuszczeniem zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.


Działka nr 89/6 o pow. 0,1609 ha zapisana jest w księdze wieczystej PO1L/00023212/6
cena wywoławcza netto wynosi 66.590.00zł. Wadium 6.000,00,-zł.
Nieruchomość w dziale III posiada wpisy ?ograniczone prawo rzeczowe oraz prawo osobiste?.
W dziale IV jest wolna od obciążeń.


Przetarg odbędzie się dnia 10 sierpnia 2015r. o godz. 10,00 w siedzibie Urzędu Gminy w Święciechowie ul. Rynek 14a. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w gotówce w terminie do dnia 6 sierpnia 2015r. na konto Gminy Święciechowa- Poznański Bank Spółdzielczy /Filia Święciechowa 45 9043 1083 3834 0036 9875 0002. Za datę wpłacenia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek urzędu.


Ogłoszenie o przetargu zostało podane do publicznej wiadomości przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Święciechowie, na tablicy ogłoszeń we wsi Gołanice ,w prasie oraz na stronie internetowej urzędu i Biuletynie Informacji Publicznej.
Wójt zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny .
Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Święciechowa pokój nr 4,
tel. 65 5333522.
 

Brak załączników.

Brak informacji o zmianach.

Dziennik ustaw Monitor Polski Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego