O G Ł O S Z E N I E
Wójt Gminy Święciechowa ogłasza II-gi ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej, niezabudowanej położonej w obrębie wsi Gołanice.

 

Nieruchomość gruntowa niezabudowana położona we wsi Gołanice przy ul. Lipowej . Otoczenie stanowią nieruchomości gruntowe zabudowane – zabudowa mieszkaniowo- zagrodowa oraz niezabudowane. Dojazd do nieruchomości częściowo drogą asfaltową i gruntową. Rejon lokalizacji nieruchomości uzbrojony w sieci: energetyczną, wodociągową i kanalizacyjną. W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Święciechowa zatwierdzonym uchwałą Rady Gminy Święciechowa Nr VII/58/99 z dnia 30.08.1999r., zmienione uchwałą Nr XXXIII/267/2014 z dnia 29.04.2014r. „ w sprawie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Święciechowa zatwierdzonego uchwałą Nr VII/58/99 Rady Gminy Święciechowa z dnia 30 sierpnia 1999r. zmienionego uchwałą Nr VII/49/2007 Rady Gminy Święciechowa z dnia 5 czerwca 2007r. uchwałą Nr XXVII/192/2009 Rady Gminy Święciechowa z dnia 27 listopada 2009r. i uchwałą Nr V/38/2011 Rady Gminy Święciechowa z dnia 31 marca 2011r.” działka nr 89/6 położona w Gołanicach przeznaczona jest pod zabudowę zagrodową z dopuszczeniem zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

Działka nr 89/6 o pow. 0,1609 ha , księga wieczysta PO1L/00023212/6
cena wywoławcza netto- 60,000.00zł. Wadium 6.000,00,-zł.

Nieruchomość w dziale III posiada wpisy „ograniczone prawo rzeczowe”.  W dziale IV jest wolna od obciążeń.
Pierwszy przetarg ogłoszony na dzień 10 sierpnia 2015r. zakończył się wynikiem negatywnym.
Drugi przetarg odbędzie się dnia 5 listopada 2015r. o godz. 10,00 w siedzibie Urzędu Gminy w Święciechowie ul. Rynek 14a. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w gotówce w terminie do dnia 2 listopada 2015r. na konto Gminy Święciechowa- Poznański Bank Spółdzielczy /Filia Święciechowa 45 9043 1083 3834 0036 9875 0002. Za datę wpłacenia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek urzędu. Wadium wpłacone przez uczestnika , który wygra przetarg zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości. Jeżeli osoba , która ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu , organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy , a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Pozostałym uczestnikom przetargu, wadium zostanie zwrócone niezwłocznie po zamknięciu przetargu , jednak nie później niż przed upływem 3 dni od zamknięcia przetargu.
Postąpienie wynosić będzie nie mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.
Cena nieruchomości osiągnięta w przetargu podlega zwiększeniu o podatek VAT w wysokości 23% i podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy notarialnej. Koszty zawarcia aktu notarialnego ponosi nabywca.
Uczestnik przetargu zobowiązany jest posiadać: dowód osobisty, dowód wpłaty wadium. W przypadku gdy uczestnikiem przetargu jest osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą - zaświadczenie o prowadzeniu działalności gospodarczej. W przypadku gdy uczestnikiem przetargu jest osoba prawna, osoba uprawniona do reprezentowania powinna przedłożyć do wglądu wypis z Krajowego Rejestru Sadowego. Jeśli uczestnik przetargu reprezentowany jest przez pełnomocnika , konieczne jest przedłożenie oryginału pełnomocnictwa upoważniającego do uczestnictwa w przetargu.
Wójt zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny .
Niniejsze ogłoszenie stanowi zaproszenie osób zainteresowanych do wzięcia udziału w przetargu. Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Święciechowa pokój nr 4,  tel. 65 5333522.
 

Brak załączników.

Brak informacji o zmianach.

Dziennik ustaw Monitor Polski Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego