O G Ł O S Z E N I E

 

      Wójt Gminy Święciechowa ogłasza  ustny przetarg nieograniczony na  sprzedaż niezabudowanych działek  gruntowych, położonych w obrębie wsi Henrykowo.

Działki niezagospodarowane  o kształcie regularnym,. Działki posiadają bezpośredni dojazd do drogi publicznej  o nawierzchni gruntowej. Rejon lokalizacji działek uzbrojony jest w pełną sieć miejską.

Zgodnie z zapisami w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Święciechowa przyjętego uchwałą Rady Gminy Nr XXXV/263/2017 z dnia 26.10.2017r z póź. zmianami kierunek rozwoju wyznaczony działkom to tereny rolne. Dla przedmiotowych działek wydana została decyzja o warunkach zabudowy dla inwestycji obejmującej budowę budynków mieszkalnych.

Działka nr 481/3  o pow.  0,0800 ha ,                  księga wieczysta PO1L/00035790/8

cena wywoławcza netto-  115.584,00 zł                   Wadium  15.000,00,-zł.

Działka nr 481/4  o pow.  0,0839 ha ,                  księga wieczysta PO1L/00035790/8

cena wywoławcza netto-  121.130,00 zł                   Wadium  15.000,00,-zł.

Nieruchomości  w dziale III posiadają wpisy „ograniczone prawo rzeczowe .W dziale  IV jest wolna od obciążeń.

Przetarg odbędzie się dnia 19 lipca 2022r. o godz. 11,00 w siedzibie Urzędu Gminy w Święciechowie ul. Ułańska 4. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium  w gotówce w terminie do dnia 15 lipca  2022r. na konto Gminy Święciechowa- Poznański Bank Spółdzielczy /Filia Święciechowa 45 9043 1083 3834 0036 9875 0002. Za datę wpłacenia wadium  uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek urzędu. Wadium wpłacone przez uczestnika , który wygra przetarg  zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości. Jeżeli osoba , która ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu , organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy , a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Pozostałym uczestnikom przetargu, wadium zostanie zwrócone niezwłocznie po zamknięciu przetargu , jednak nie później niż przed upływem 3 dni od zamknięcia przetargu.Postąpienie wynosić będzie nie mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.Cena nieruchomości osiągnięta w przetargu podlega zwiększeniu o podatek VAT w wysokości 23%i podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy notarialnej. Koszty zawarcia aktu notarialnego ponosi nabywca.

Uczestnik przetargu zobowiązany jest posiadać: dowód osobisty, dowód wpłaty wadium.

W przypadku gdy uczestnikiem przetargu jest osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą - zaświadczenie o prowadzeniu działalności gospodarczej. W przypadku gdy uczestnikiem przetargu jest osoba prawna, osoba uprawniona do reprezentowania powinna przedłożyć do wglądu wypis z Krajowego Rejestru Sadowego. Jeśli uczestnik przetargu reprezentowany jest przez pełnomocnika , konieczne jest przedłożenie oryginału  pełnomocnictwa upoważniającego do uczestnictwa w przetargu.Wójt zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny .Niniejsze ogłoszenie stanowi zaproszenie osób zainteresowanych do wzięcia udziału w przetargu. Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Święciechowa pokój nr 4,tel. 65 5333522. Obowiązek informacyjny RODO: bip.swieciechowa.pl/obowiazek-informacyjny/-gospodarka-gruntami.

 

 

 

 

 

 

 INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO

 

  Święciechowa dnia  26.07.2022r.

 

Na podstawie §12 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r, w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. 2011r. poz. 2213) Wójt Gminy Święciechowa podaje do publicznej wiadomości .

 

                                  Informację o wyniku przetargu 

I.

1..W  dniu 19 lipca 2022r. w siedzibie Urzędu Gminy w Święciechowie
ul. Ułańska 4  odbył się ustny   przetarg nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej działki gruntu położnej w Henrykowie oznaczonej nr 481/3 o pow. 0,0800 ha zapisanej w księdze wieczystej PO1L/00035790/8.

 

2.Liczba osób dopuszczonych do uczestnictwa w przetargu- 1

Liczba osób niedopuszczonych do uczestnictwa w przetargu- 0

 

3.Cena wywoławcza netto nieruchomości  115.581,00zł .

Najwyższa cena osiągnięta w przetargu : 143,644,32,00zł brutto

 

4. W wyniku przetargu opisaną powyżej nieruchomość nabyła:

 Krawczyk Wioletta.

 

 

II.

1.W  dniu 19 lipca 2022r. w siedzibie Urzędu Gminy w Święciechowie
ul. Ułańska 4  odbył się ustny   przetarg nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej działki gruntu położnej w Henrykowie oznaczonej nr 481/4 o pow. 0,0839 ha zapisanej w księdze wieczystej PO1L/00035790/8.

 

2.Liczba osób dopuszczonych do uczestnictwa w przetargu- 0

Liczba osób niedopuszczonych do uczestnictwa w przetargu- 0

 

3.Cena wywoławcza netto nieruchomości  121.130,00zł .

Najwyższa cena osiągnięta w przetargu :

 

4. Przetarg zakończył się wynikiem negatywnym z uwagi na to , iż osoba która wpłaciła wadium nie stawiła się na przetarg.

 

 

 

 

                                                                                                 

                                                                                                 

 

 

 

 

 

 

Brak załączników.

Opis zmianDataOsobaPorównaj
Artykuł został utworzony. środa, 15 czerwiec 2022 08:40 Aldona Frąckowiak
Artykuł został zmieniony. środa, 15 czerwiec 2022 08:41 Aldona Frąckowiak
Artykuł został zmieniony. środa, 27 lipiec 2022 08:06 Aldona Frąckowiak
Artykuł został zmieniony. środa, 27 lipiec 2022 08:08 Aldona Frąckowiak

Dziennik ustaw Monitor Polski Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego