}

                                                                            O G Ł O S Z E N I E

      Wójt Gminy Święciechowa ogłasza  trzeci ustny przetarg nieograniczony na  sprzedaż niezabudowanej działki  gruntowej położonej w obrębie wsi Henrykowo.

 Działka niezagospodarowana   o kształcie regularnym,. Posiada bezpośredni dojazd do drogi publicznej  o nawierzchni gruntowej. Rejon lokalizacji działki uzbrojony jest w pełną sieć miejską.

Zgodnie z zapisami w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Święciechowa przyjętego uchwałą Rady Gminy Nr XXXV/263/2017 z dnia 26.10.2017r z póź. zmianami kierunek rozwoju wyznaczony działkom to tereny rolne. Dla przedmiotowej działki wydana została decyzja o warunkach zabudowy dla inwestycji obejmującej budowę budynków mieszkalnych.

Działka nr 481/4  o pow.  0,0839 ha ,                  księga wieczysta PO1L/00035790/8

cena wywoławcza netto-  121.130,00 zł                   Wadium  15.000,00,-zł.

Nieruchomości  w dziale III posiadają wpisy „ograniczone prawo rzeczowe .W dziale  IV jest wolna od obciążeń.

Pierwszy przetarg odbył się dnia 19 lipca 2022r. Drugi przetarg odbył się dnia  14 października 2022r. Trzeci przetarg odbędzie się dnia 16 grudnia 2022r. o godz. 10,00 w siedzibie Urzędu Gminy w Święciechowie ul. Ułańska 4. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium  w gotówce w terminie do dnia 13 grudnia  2022r. na konto Gminy Święciechowa- Poznański Bank Spółdzielczy /Filia Święciechowa 45 9043 1083 3834 0036 9875 0002. Za datę wpłacenia wadium  uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek urzędu. Wadium wpłacone przez uczestnika , który wygra przetarg  zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości. Jeżeli osoba , która ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu , organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy , a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Pozostałym uczestnikom przetargu, wadium zostanie zwrócone niezwłocznie po zamknięciu przetargu , jednak nie później niż przed upływem 3 dni od zamknięcia przetargu.

Postąpienie wynosić będzie nie mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

Cena nieruchomości osiągnięta w przetargu podlega zwiększeniu o podatek VAT w wysokości 23%

i podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy notarialnej. Koszty zawarcia aktu notarialnego ponosi nabywca.

Uczestnik przetargu zobowiązany jest posiadać: dowód osobisty, dowód wpłaty wadium.

W przypadku gdy uczestnikiem przetargu jest osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą - zaświadczenie o prowadzeniu działalności gospodarczej. W przypadku gdy uczestnikiem przetargu jest osoba prawna, osoba uprawniona do reprezentowania powinna przedłożyć do wglądu wypis z Krajowego Rejestru Sadowego. Jeśli uczestnik przetargu reprezentowany jest przez pełnomocnika , konieczne jest przedłożenie oryginału  pełnomocnictwa sporządzonego przez notariusza upoważniającego do uczestnictwa w przetargu.

Wójt zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny .

Niniejsze ogłoszenie stanowi zaproszenie osób zainteresowanych do wzięcia udziału w przetargu. Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Święciechowa pokój nr 4,

tel. 65 5333522. Obowiązek informacyjny RODO: bip.swieciechowa.pl/obowiazek-informacyjny/-gospodarka-gruntami.

 

 

Brak załączników.

Opis zmianDataOsobaPorównaj
Artykuł został utworzony. wtorek, 15 listopad 2022 09:41 Aldona Frąckowiak
Artykuł został zmieniony. wtorek, 15 listopad 2022 09:42 Aldona Frąckowiak

Dziennik ustaw Monitor Polski Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego