O G Ł O S Z E N I E

     Wójt Gminy Święciechowa ogłasza ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, stanowiącej własność gminy położonej w obrębie Święciechowa.

Nieruchomość gruntowa niezabudowana położona w Święciechowie  przy ul.Śmigielskiej. Dojazd drogą asfaltową. Rejon lokalizacji nieruchomości uzbrojony w sieci: energetyczną , wodociągową, kanalizacyjną i gazową.

W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Święciechowa zatwierdzonym  uchwałą  Nr VII/58/99 Rady Gminy Święciechowa z dnia 30.08.1999r., zmienione uchwałą Nr XXXIII/267/2014 Rady Gminy Święciechowa z dnia 29.04.2014r. „ w sprawie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Święciechowa zatwierdzonego uchwałą Nr VII/58/99 Rady Gminy Święciechowa z dnia 30.08.1999r.,   zmienionego uchwałą Nr VII/49/2007 Rady Gminy Święciechowa  z dnia 5.06.2007r. , uchwałą Nr XXVII/192/2009 Rady Gminy Święciechowa z dnia 27.11.2009.r. i uchwałą Nr V/38/2011 Rady Gminy Święciechowa z dnia 31.03.2011.r. nieruchomość  oznaczona w studium symbolem MN/U/RU przewidziana jest na tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, zabudowy usługowej oraz zabudowy związanej z obsługą w gospodarstwach rolnych , hodowlanych ogrodniczych  oraz gospodarstwach leśnych i rybackich. Na przedmiotowy teren została wydana decyzja o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie parkingu.

 

Działka nr 1136/2   o pow.  0,0874 ha ,       księga wieczysta PO1L/00062786/5

cena wywoławcza netto-  85.190,00zł.               Wadium  8.000,00,-zł.

Nieruchomość  w dziale III  i IV jest wolna od obciążeń.

Przetarg odbędzie się dnia 8 lutego 2016r. o godz. 10,00 w siedzibie Urzędu Gminy w Święciechowie ul. Rynek 14a. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium  w gotówce w terminie do dnia 4 lutego 2016r. na konto Gminy Święciechowa- Poznański Bank Spółdzielczy /Filia Święciechowa 45 9043 1083 3834 0036 9875 0002. Za datę wpłacenia wadium  uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek urzędu. Wadium wpłacone przez uczestnika , który wygra przetarg  zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości. Jeżeli osoba , która ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu , organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy , a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Pozostałym uczestnikom przetargu, wadium zostanie zwrócone niezwłocznie po zamknięciu przetargu , jednak nie później niż przed upływem 3 dni od zamknięcia przetargu.

Postąpienie wynosić będzie nie mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

Cena nieruchomości osiągnięta w przetargu podlega zwiększeniu o podatek VAT w wysokości 23%  i podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy notarialnej. Koszty zawarcia aktu notarialnego ponosi nabywca.

Uczestnik przetargu zobowiązany jest posiadać: dowód osobisty, dowód wpłaty wadium. W przypadku gdy uczestnikiem przetargu jest osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą - zaświadczenie o prowadzeniu działalności gospodarczej. W przypadku gdy uczestnikiem przetargu jest osoba prawna, osoba uprawniona do reprezentowania powinna przedłożyć do wglądu wypis z Krajowego Rejestru Sadowego. Jeśli uczestnik przetargu reprezentowany jest przez pełnomocnika , konieczne jest przedłożenie oryginału  pełnomocnictwa upoważniającego do uczestnictwa w przetargu.

Wójt zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny .

- Termin zagospodarowania  nieruchomości do 30 czerwca 2016 roku.

Niniejsze ogłoszenie stanowi zaproszenie osób zainteresowanych do wzięcia udziału w przetargu. Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Święciechowa pokój nr 4,

tel. 65 5333522.

 

Brak załączników.

Brak informacji o zmianach.

Dziennik ustaw Monitor Polski Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego