GN.271.20.2021                                                                                                                                        Święciechowa, dnia 28 października 2021 r.

 

Dotyczy: Dotyczy: postępowania  w trybie podstawowym na zadanie pn.: „Wymiana oświetlenia ulicznego na energooszczędne typu LED na terenie Gminy Święciechowa”.

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

Zamawiający działając w oparciu o art. 260 w związku z art. 266 i art. 255 pkt 2  ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 – ze zmianami), dalej jako ustawa PZP, informuje, że unieważnia  postępowanie prowadzone w trybie podstawowym bez negocjacji  dla zadania pn.: „Wymiana oświetlenia ulicznego na energooszczędne typu LED na terenie Gminy Święciechowa”, z uwagi na to, że jedyna oferta  złożona w postępowaniu o  zamówienie została odrzucona.

Przepis art. 255 pkt 2 ustawy PZP stanowi, iż Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli:

 wszystkie złożone wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo oferty podlegały odrzuceniu.

 W postępowaniu  na  „Wymianę oświetlenia ulicznego na energooszczędne typu LED na terenie Gminy Święciechowa ”, została złożona jedna oferta :Wykonawcy Kosmala Electric Sp. z o. o. Sp. komandytowa, ul. Kąkolewska 21, 64 – 100 Leszno. Oferta ta została odrzucona na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5, w związku tym, iż oferta jest niezgodna
z wymogami SWZ.

 Zatem została spełniona przesłanka do unieważnienia postępowania wskazana w art. 255 pkt 2 ustawy  PZP.

 

                                                 Zatwierdzam

                                               Wójt Gminy Święciechowa

                                                                                                                      /-/ mgr inż. Marek Lorych

 

 

Brak załączników.

Opis zmianDataOsobaPorównaj
Artykuł został utworzony. czwartek, 28 październik 2021 15:12 Aurelia Prałat
Artykuł został zmieniony. czwartek, 28 październik 2021 15:13 Aurelia Prałat
Artykuł został zmieniony. czwartek, 28 październik 2021 15:14 Aurelia Prałat

Dziennik ustaw Monitor Polski Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego