Uncategorised

Urząd Gminy w Święciechowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Urzędu Gminy w Święciechowie.

  • Data publikacji strony internetowej: 2017-05-08.
  • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2022-04-01.
  • Data publikacji strony BIP: 2014-09- 15
  • Data ostatniej aktualizacji dotyczącej zmiany wyglądu, struktury informacji lub sposobu publikowania: 2016-12-1

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

  • Filmy nie posiadają napisów dla osób niesłyszących,.
  • Część plików nie jest dostępnych cyfrowo, aktualnie trwają prace nad konwersją wszystkich plików PDF opublikowanych po 23.09.2018 r. do wersji dostępnych cyfrowo,.
  • Część plików została opublikowana przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.
  • Mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,.
  • Filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2022-04-01.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Sandra Sztor, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 65 5333 510 lub 65 533 7232. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich

 

Dane teleadresowe podmiotu publicznego:

Urząd Gminy w Święciechowie

ul. Ułańska 4

64-115 Święciechowa
Tel.: 65 533 35 10
Faks: 65 529 95 48
E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Strona internetowa: www.swieciechowa.pl

Obsługa osób niepełnosprawnych:

Pracownik w biurze nr 4 (parter budynku przy ul. Ułańskiej) przeprowadza wstępną rozmowę z osobą niepełnosprawną w celu ustalenia charakteru załatwianej sprawy. Następnie powiadamia właściwego do jej załatwienia urzędnika, który niezwłocznie udaje się do poufnego pomieszczenia w celu kompleksowego załatwienia sprawy osoby niepełnosprawnej.

Niepełnosprawnym ruchowo umożliwiono korzystanie z telefonu znajdującego się w poufnym pomieszczeniu, gdzie osoba taka może samodzielnie, znając numer wewnętrzny telefonu, poprosić właściwego pracownika o pomoc w załatwieniu sprawy.

Informacja o dostępności tłumacza języka migowego:

Osoby mające trwałe lub okresowe trudności w komunikowaniu się (zwane dalej „osobami uprawnionymi') - klienci Urzędu Gminy w Święciechowie, w celu załatwienia sprawy w Urzędzie mogą skorzystać z pomocy tłumacza języka migowego lub tłumacza - przewodnika.

Urząd Gminy w Święciechowie informuje, że osoby niesłyszące lub słabosłyszące mają zapewnioną pomoc w kontakcie z Urzędem, zgodnie z ustawą o języku migowym i innych środkach komunikowania się z dnia 19 sierpnia 2011 r.  za pomocą tłumacza języka migowego on-line.

Skorzystanie z usługi tłumacza on-line nie wymaga wcześniejszego umawiania się na wizytę. Pracownik Urzędu połączy się z tłumaczem języka migowego. Tłumacz będzie pośredniczył w rozmowie między klientem a pracownikiem Urzędu. Rozmowa odbywa się w czasie rzeczywistym.

Usługa tłumacza języka migowego jest bezpłatna dla osób niepełnosprawnych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych.

Osoba uprawniona ma także prawo do skorzystania, w celu załatwienia sprawy w Urzędzie, z pomocy wybranej przez siebie osoby, w celu ułatwienia porozumienia się z osobą uprawnioną i udzielenia jej pomocy w załatwieniu sprawy (wybrana osoba powinna mieć ukończone 16 lat).

Ułatwienia na stronie internetowej:

Strony internetowe posiadają specjalnie przygotowaną wersję dla osób słabowidzących pod adresem internetowym www.swieciechowa.pl oraz www.bip.swieciechowa.pl spełniające wymagania dostępności. Po kliknięciu w prawym górnym rogu w okienko z obrazkiem osoby niepełnosprawnej pojawi się opcja wyboru rozmiaru czcionki, kontrastu oraz tryb domyślny lub nocny.

Skróty klawiszowe:

Dostępne są domyślne skróty klawiszowe, która oferuje dana przeglądarka.

 

 

Dostępność architektoniczna

1. Budynek : Urząd Gminy w Święciechowie ul. Ułańska 4 Wydzielone zostały miejsca parkingowe na Rynku. Do budynku prowadzą 2 wejścia od ul. Ułańskiej oraz ul. Kościelnej. Przy wejściu od strony ul. Kościelnej znajduje się podjazd dla osób poruszających się na wózku inwalidzkim. Do wejścia od strony ul. Ułańskiej prowadzą schody bez podjazdu dla wózków inwalidzkich. Nad wejściami nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące. Wejścia nie są zabezpieczone bramkami. Szeroki ciąg komunikacyjny na parterze budynku pozwala na swobodne poruszanie się osób niepełnosprawnych ruchowo. Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. W budynku jest pętla indukcyjna. Budynek nie posiada windy. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. Przystosowano pomieszczenie do poufnego załatwiania spraw wraz z telefonem kontaktowym.

2. Budynek : Urząd Gminy w Święciechowie ul. Rynek 14a Wydzielone zostały miejsca parkingowe na Rynku. Do budynku prowadzą 2 wejścia od ul. Rynek oraz ul. Kopernika. Przed wejściem do budynku od ul. Rynek znajduje się dzwonek przywołujący pracownika do wejścia, gdyż do biur prowadzą schody. Budynek nie ma podjazdów przystosowanych dla wózków inwalidzkich. Wąski ciąg komunikacyjny na piętrze budynku uniemożliwia swobodne poruszanie się osób niepełnosprawnych ruchowo. Nad wejściami nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące. Wejścia nie są zabezpieczone bramkami. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. W budynku nie ma pętli indukcyjnych. Budynek nie posiada windy. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się w ciągu komunikacyjnym. Od ul. Kopernika wejście do budynku znajduje się od strony podwórza, brak podjazdu dla osób niepełnosprawnych, a do wejścia budynku prowadzą schody. Zalecane jest korzystanie z usług urzędników przy ul. Ułańskiej 4 gdzie przystosowany budynek umożliwia swobodne poruszanie się osób na wózku inwalidzkim oraz pracownik w biurze nr 4 (parter) przeprowadza wstępną rozmowę z osobą niepełnosprawną w celu ustalenia charakteru załatwianej sprawy. Następnie powiadamia właściwego do jej załatwienia urzędnika, który niezwłocznie udaje się do poufnego pomieszczenia w celu kompleksowego załatwienia sprawy osoby niepełnosprawnej. Koordynatorem do spraw dostępności jest Pani Sandra Sztor, e – mail : Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. . Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 65 5333 510 lub 65 533 7232.

Zapraszamy użytkowników do zapoznania się z instrukcją obsługi naszego Biuletynu Informacji Publicznej.

Menu przedmiotowe:

Po lewej stronie nagłówka znajduje się logo ogólnopolskiej strony głównej Biuletynu Informacji Publicznej jako bezpośrednie przejście do serwisu http://www.bip.gov.pl
Po prawej stronie nagłówka znajduje się logo CDN jako bezpośrednie przejście do strony internetowej Centrum.
W celu wyświetlenia odpowiednich informacji znajdujących się w naszym biuletynie należy skorzystać z menu przedmiotowego znajdującego się po lewej stronie ekranu. Wyświetlane jest ono na każdej stronie serwisu, w postaci kolumny z przyciskami. Jest to menu przedmiotowe podzielone na kilka działów tematycznych, związanych z udostępnionymi informacjami. Aby przejść do wskazywanej strony należy przycisnąć lewy przycisk myszy na wybranej pozycji.
Stopka strony

Na każdej stronie Biuletynu Informacji Publicznej wyświetlana jest stopka zawierająca następujące informacje:
a) adres, telefon, e-mail redakcji BIP
b) informacje o dacie ostatniej aktualizacji i ilości osób, które odwiedziły serwis

Serwis internetowy nie udostępnia osobom trzecim informacji pochodzących z formularzy kontaktowych umieszczonych w serwisie, poczty e-mail przesyłanej bezpośrednio chyba że stosowny organ administracji publicznej lub sąd wystąpi o ich udostępnienie. [USTAWA z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.(Dz. U. z dnia 29 października 1997 r.)]

Serwis został zaprojektowany tak, aby był możliwy do obsłużenia dla jak najszerszej grupy użytkowników, niezależnie od używanej technologii, oprogramowania lub posiadanej dysfunkcji.
Nieustannie poszukujemy rozwiązań aby zwiększyć dostępność i użyteczność naszej strony internetowej. Jeżeli masz jakieś uwagi albo komentarze skontaktuj się z nami.