Azbest jest substancją szkodliwą dla naszego zdrowia, a zgodnie z ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 roku - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2016 r. poz. 672 ze zmianami) zaliczany jest do substancji stwarzających szczególne zagrożenie dla środowiska. Zgodnie z art. 162 ww. ustawy azbest jest substancją niebezpieczną, która powinna być sukcesywnie eliminowana przy zachowaniu szczególnych środków ostrożności.

Użytkowanie wyrobów zawierających azbest dopuszczone jest do dnia 31 grudnia 2032 r., przy czym uwzględniona musi być pozytywna ocena stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania tych wyrobów. Właściciele, użytkownicy wieczyści i zarządcy budynków mają obowiązek zinwentaryzowania i dokonywania kontroli stanu wyrobów zawierających azbest i oceny możliwości ich dalszego bezpiecznego użytkowania. Ocena taka może kwalifikować dany wyrób do jego usunięcia i zastąpienia bezpiecznym zamiennikiem (sztuczne włókna mineralne) lub jego zabezpieczenia, poprzez szczelną zabudowę lub pokrycie azbestu szczelną powłoką.

Wszyscy wykorzystujący substancje stwarzające szczególne zagrożenie dla środowiska zobowiązani są do dokumentowania rodzaju, ilości i miejsc ich występowania oraz sposobu ich eliminowania. Informację należy sporządzić i przekazać Wójtowi corocznie do dnia 31 stycznia!!! każdego roku.

Obowiązek usunięcia azbestu z obiektów spoczywa na ich właścicielach.

Prace związane z usuwaniem, transportem i składowaniem wyrobów zawierających azbest powinny:

• wykonywać wyspecjalizowane firmy

• być wykonywane przez przeszkolony personel, wyposażony w odpowiednie środki ochrony indywidualnej (maski filtrujące powietrze, kombinezony i rękawice ochronne, ochronniki na obuwie),

• strefa prac powinna zostać ogrodzona i oznaczona tablicami ostrzegawczymi – UWAGA! ZAGROŻENIE AZBESTEM!,

należy unikać powstawania pyłu azbestowego - wszelkie mechaniczne oddziaływanie na materiały zawierające azbest stwarza ryzyko emisji włókien; (nie wolno łamać i kruszyć wyrobów azbestowych, należy zwilżać usuwane elementy, zamiatać „na mokro”, nie powinno się stosować szlifierek, wiertarek, dmuchaw, sprężonego powietrza),

• pojemniki na odpady zawierające azbest oznacza się literą „a” oraz ustalonym napisem ostrzegawczym,

• na opakowania, w których gromadzi się i transportuje odpady azbestowe, zaleca się folię polietylenową grubości 0,2 mm, przy czym opakowanie nie powinno być obciążane powyżej 30 kg,

• odpady zawierające azbest (w tym wspomniana odzież robocza) składowane muszą być wyłącznie na wyznaczonych składowiskach, wykaz składowisk znaleźć można na stronie www.bazaazbestowa.pl ,

• w trakcie wykonywania prac nie wolno palić papierosów i spożywać posiłków, ani napojów,

 

 

TytułTypRozmiarDodany przez
Informacja o wyrobach zawierających azbestdoc30.50 KBMagdalena Jaraczewska - Wieczorek
Ocena stanu azbestudoc70.50 KBMagdalena Jaraczewska - Wieczorek
Poradnik dla użytkownkiów wyrobów zawierających azbestpdf6.31 MBMagdalena Jaraczewska - Wieczorek
Opis zmianDataOsobaPorównaj
Artykuł został utworzony.
Dodane załączniki
wtorek, 07 luty 2017 14:12 Magdalena Jaraczewska - Wieczorek
Artykuł został zmieniony. wtorek, 07 luty 2017 14:13 Magdalena Jaraczewska - Wieczorek
Artykuł został zmieniony. wtorek, 07 luty 2017 14:13 Magdalena Jaraczewska - Wieczorek
Artykuł został zmieniony. wtorek, 07 luty 2017 14:17 Magdalena Jaraczewska - Wieczorek

Dziennik ustaw Monitor Polski Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego