Planowanie przestrzenne

Tytuł Autor Odsłony
Obwieszczenie o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, dla działki nr ewid. 182/4 obr. Krzycko Małe, gmina Święciechowa Udostępniony przez: Przemysław Kołodziej Odsłon: 12
Obwieszczenie Starosty Leszczyńskiego o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej Udostępniony przez: Sandra Sztor - Jaraczewska Odsłon: 24
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na przebudowie z rozbudową oczyszczalni ścieków w Henrykowie o węzeł biogazowy z systemem kogeneracji zlokalizowany na działce o numerze ewidencyjnym gruntów 132/21 w obrębie Henrykowo gmina Święciechowa. Udostępniony przez: Sandra Sztor Odsłon: 160
Obwieszczenie o o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie ujęcia wody wraz z niezbędną infrastrukturą na działce o numerze ewidencyjnym gruntów 1289 i części działki o numerze ewidencyjnym gruntów 5185/4 w obrębie Święciechowa, gmina Święciechowa. Udostępniony przez: Przemysław Kołodziej Odsłon: 288
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej nn-0,4 kV wraz ze złączem kablowo-pomiarowym, zlokalizowanej na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów: 185/11 i 185/23 położonych w obrębie Niechłód gmina Święciechowa. Udostępniony przez: Przemysław Kołodziej Odsłon: 279
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie rozdzielczej sieci wodociągowej DN 200 zlokalizowanej na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów: 74; 70/10; 70/15 w obrębie Długie Stare gmina Święciechowa. Udostępniony przez: Przemysław Kołodziej Odsłon: 315
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na przebudowie sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej zlokalizowanej na działce o numerze ewidencyjnym gruntów 319/8 w obrębie Lasocice gmina Święciechowa. Udostępniony przez: Przemysław Kołodziej Odsłon: 361
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na przebudowie linii napowietrznej SN -15 kV, budowie linii kablowej 0,4 kV oraz przeniesieniu stacji transformatorowej w nowe miejsce, na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów: 441/4; 441/7; 530; 532; 446 położonych w obrębie Gołanice gmina Święciechowa. Udostępniony przez: Przemysław Kołodziej Odsłon: 398
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci kanalizacji sanitarnej, zlokalizowanej na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów: 147; 167; 256; 158; 156/8 w obrębie Długie Stare gmina Święciechowa Udostępniony przez: Przemysław Kołodziej Odsłon: 448
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie kablowych linii oświetlenia drogowego wraz z latarniami oraz szafą oświetleniową na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów: 147; 167 i 134/12 w obrębie Długie Stare gmina Święciechowa Udostępniony przez: Przemysław Kołodziej Odsłon: 494
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnegoo wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci wodociągowej zlokalizowanej na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów: 790/1; 809/7; 800/6; 797/2; 817 i 816/1 w obrębie Święciechowa Udostępniony przez: Przemysław Kołodziej Odsłon: 521
Obwieszczenie o podjęciu przez Radę Gminy Święciechowa, Uchwały Nr XXVII/235/2020 z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w miejscowości Strzyżewice gmina Święciechowa. Udostępniony przez: Przemysław Kołodziej Odsłon: 597
Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obr. Przybyszewo, wyłożony do publicznego wglądu. Udostępniony przez: Przemysław Kołodziej Odsłon: 799

Podkategorie