O G Ł O S Z E N I E

      Wójt Gminy Święciechowa ogłasza  ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej, niezabudowanej położonej w obrębie wsi Gołanice.

Nieruchomość gruntowa niezabudowana położona we wsi  Gołanice  przy ul. Lipowej. Otoczenie stanowią nieruchomości gruntowe zabudowane – zabudowa mieszkaniowo- zagrodowa oraz niezabudowane. Dojazd do nieruchomości częściowo  drogą asfaltową i gruntową. Rejon lokalizacji nieruchomości uzbrojony w sieci: energetyczną, wodociągową i kanalizacyjną. W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Święciechowa zatwierdzonym  Uchwałą Nr VII/58/99 Rady Gminy Święciechowa z dnia 30 sierpnia 1999r. zmienione Uchwałą Nr VII/49/2007 Rady Gminy Święciechowa z dnia 5 czerwca 2007r.,  Uchwałą Nr XXVII/192/2009 Rady Gminy Święciechowa z dnia 27 listopada 2009r. , Uchwałą Nr V/38/2011 Rady Gminy Święciechowa z dnia 31 marca 2011r i   Uchwałą Nr XXXIII/267/2014 Rady Gminy Święciechowa z dnia 29.04.2014r. oraz Uchwałą Nr XXXV/263/2017 Rady Gminy Święciechowa  z dnia 26 października 2017r. działka nr 89/6 przewidziana  jest do przeznaczenia na tereny zabudowy wiejskiej  o wiodącej funkcji mieszkaniowej.

 

Działka nr 89/6  o pow.  0,1609 ha ,                    księga wieczysta PO1L/00023212/6

cena wywoławcza netto-  80,760.00zł.               Wadium 10.000,00,-zł.

 

Nieruchomość  w dziale III posiada wpisy „ograniczone prawo rzeczowe”.

W dziale  IV jest wolna od obciążeń.

Przetarg odbędzie się dnia 28 lutego 2020r. o godz. 11,00 w siedzibie Urzędu Gminy
w Święciechowie ul. Ułańska 4. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium  w pieniądzu w terminie do dnia 25 lutego  2020r. na konto Gminy Święciechowa- Poznański Bank Spółdzielczy /Filia Święciechowa 45 9043 1083 3834 0036 9875 0002. Za datę wpłacenia wadium  uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek urzędu.
Wadium wpłacone przez uczestnika , który wygra przetarg  zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości. Jeżeli osoba , która ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu , organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy , a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Pozostałym uczestnikom przetargu, wadium zostanie zwrócone niezwłocznie po zamknięciu przetargu , jednak nie później niż przed upływem 3 dni od zamknięcia przetargu.

Postąpienie wynosić będzie nie mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

Cena nieruchomości osiągnięta w przetargu podlega zwiększeniu o podatek VAT w wysokości 23%
i podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy notarialnej. Koszty zawarcia aktu notarialnego ponosi nabywca.

Uczestnik przetargu zobowiązany jest posiadać: dowód osobisty, dowód wpłaty wadium.
W przypadku gdy uczestnikiem przetargu jest osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą - zaświadczenie o prowadzeniu działalności gospodarczej. W przypadku gdy uczestnikiem przetargu jest osoba prawna, osoba uprawniona do reprezentowania powinna przedłożyć do wglądu wypis
z Krajowego Rejestru Sadowego. Jeśli uczestnik przetargu reprezentowany jest przez pełnomocnika , konieczne jest przedłożenie oryginału  pełnomocnictwa upoważniającego do uczestnictwa
w przetargu.

Wójt zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny .

Niniejsze ogłoszenie stanowi zaproszenie osób zainteresowanych do wzięcia udziału w przetargu. Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Święciechowa pokój nr 4,

tel. 65 5333522. Obowiązek informacyjny RODO: bip.swieciechowa.pl/obowiazek-informacyjny/-gospodarka-gruntami.

 

Brak załączników.

Opis zmianDataOsobaPorównaj
Artykuł został zmieniony. środa, 29 styczeń 2020 12:27 Aldona Frąckowiak
Artykuł został zmieniony. środa, 29 styczeń 2020 12:33 Aldona Frąckowiak

Dziennik ustaw Monitor Polski Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego