O G Ł O S Z E N I E

      Wójt Gminy Święciechowa ogłasza  ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej , stanowiącej własność gminy położonej w obrębie wsi Długie Stare.

 Nieruchomość gruntowa niezabudowana, położona  we wsi Długie Stare w bezpośrednim sąsiedztwie drogi krajowej nr 12. Kształt działki nieregularny. Dojazd do nieruchomości  drogą gruntową z ul. Zachodniej.  Rejon lokalizacji nieruchomości uzbrojony w sieć energetyczną, wodociągową, kanalizacyjną i telekomunikacyjną. Zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Święciechowa,  zatwierdzone uchwałą Nr XXXV/263/17 Rady Gminy Święciechowa z dnia 26 października 2017r., z późniejszymi zmianami, działka przeznaczona jest na tereny wielofunkcyjnej zabudowy wiejskiej o wiodącej funkcji mieszkaniowej .

 

Działka nr 148/2 o pow.  0,0983 ha ,                  księga wieczysta PO1L/00026899/6

cena wywoławcza netto-  51.535,00zł.               Wadium  5.000,00,-zł.

Nieruchomość  w dziale III i IV księgi wieczystej nie posiada wpisów.

Przetarg odbędzie się dnia 18 grudnia 2020r. o godz. 11,00 w siedzibie Urzędu Gminy w Święciechowie ul. Ułańska 4. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium  w gotówce w terminie do dnia 15 grudnia  2020r. na konto Gminy Święciechowa- Poznański Bank Spółdzielczy /Filia Święciechowa 45 9043 1083 3834 0036 9875 0002. Za datę wpłacenia wadium  uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek urzędu. Wadium wpłacone przez uczestnika , który wygra przetarg  zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości. Jeżeli osoba , która ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu , organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy , a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Pozostałym uczestnikom przetargu, wadium zostanie zwrócone niezwłocznie po zamknięciu przetargu , jednak nie później niż przed upływem 3 dni od zamknięcia przetargu. Postąpienie wynosić będzie nie mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych. Cena nieruchomości osiągnięta w przetargu podlega zwiększeniu o podatek VAT w wysokości 23% i podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy notarialnej. Koszty zawarcia aktu notarialnego ponosi nabywca.                                                                                                                                                                                                                Uczestnik przetargu zobowiązany jest posiadać: dowód osobisty, dowód wpłaty wadium.W przypadku gdy uczestnikiem przetargu jest osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą - zaświadczenie o prowadzeniu działalności gospodarczej. W przypadku gdy uczestnikiem przetargu jest osoba prawna, osoba uprawniona do reprezentowania powinna przedłożyć do wglądu wypis z Krajowego Rejestru Sadowego. Jeśli uczestnik przetargu reprezentowany jest przez pełnomocnika , konieczne jest przedłożenie oryginału  pełnomocnictwa upoważniającego do uczestnictwa w przetargu.

Wójt zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny .

Niniejsze ogłoszenie stanowi zaproszenie osób zainteresowanych do wzięcia udziału w przetargu. Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Święciechowa pokój nr 4,tel. 65 5333522. Obowiązek informacyjny RODO: bip.swieciechowa.pl/obowiazek-informacyjny/-gospodarka-gruntami.

 

 

 

 

 

 

TytułTypRozmiarDodany przez
Mapkapdf302.46 KBAldona Frąckowiak
Opis zmianDataOsobaPorównaj
Artykuł został utworzony.
Dodane załączniki
środa, 18 listopad 2020 09:10 Aldona Frąckowiak
Artykuł został zmieniony. środa, 18 listopad 2020 09:15 Aldona Frąckowiak
Artykuł został zmieniony. środa, 18 listopad 2020 09:18 Aldona Frąckowiak
Artykuł został zmieniony. środa, 18 listopad 2020 09:19 Aldona Frąckowiak
Artykuł został zmieniony. środa, 18 listopad 2020 09:22 Aldona Frąckowiak

Dziennik ustaw Monitor Polski Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego