O G Ł O S Z E N I E

      Wójt Gminy Święciechowa ogłasza  ustny przetarg nieograniczony na  sprzedaż niezabudowanych działek  gruntowych, położonych w obrębie wsi Trzebiny. 

Zgodnie z zapisami w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Święciechowa przyjętego uchwałą Rady Gminy Nr XXXV/263/2017 z dnia 26.10.2017r z póź. zmianami kierunek rozwoju wyznaczony działkom to tereny  wielofunkcyjnej zabudowy wiejskiej o wiodącej funkcji mieszkaniowej. Dla przedmiotowych działek wydana została decyzja o warunkach zabudowy  i zagospodarowania terenu zgodnie z którą przeznaczenie działek to teren zabudowy mieszkaniowej. budowę budynków mieszkalnych.

1.Działka nr 87/22  o pow.  0,0480 ha ,                  księga wieczysta PO1L/00043079/7

cena wywoławcza netto-  44,766,00 zł                   Wadium  5.000,00,-zł.

Kształt działki nieregularny z bezpośrednim dojazdem do drogi publicznej  o nawierzchni utwardzonej. W bezpośrednim sąsiedztwie działki znajduje się sieci: energetyczna, wodociągowa, kanalizacyjna, telekomunikacyjna. Przez teren działki przechodzi napowietrzna linia energetyczna.

2.Działka nr 87/25  o pow.  0,0660 ha ,                  księga wieczysta PO1L/00043079/7

cena wywoławcza netto-  70.290,00 zł                   Wadium  10.000,00,-zł.

Kształt działki-  trapez teren działki częściowo utwardzony. Działka posiada bezpośredni dojazd do drogi publicznej  o nawierzchni utwardzonej. W bezpośrednim sąsiedztwie działki znajduje się sieci: energetyczna, wodociągowa, kanalizacyjna, telekomunikacyjna.

Nieruchomości  w dziale III i  IV są wolne od obciążeń.

Przetarg odbędzie się dnia 15 listopada 2022r. o godz. 11,00 w siedzibie Urzędu Gminy w Święciechowie ul. Ułańska 4. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium  w gotówce w terminie do dnia  10 listopada  2022r. na konto Gminy Święciechowa- Poznański Bank Spółdzielczy /Filia Święciechowa 45 9043 1083 3834 0036 9875 0002. Za datę wpłacenia wadium  uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek urzędu. Wadium wpłacone przez uczestnika , który wygra przetarg  zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości. Jeżeli osoba , która ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu , organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy , a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Pozostałym uczestnikom przetargu, wadium zostanie zwrócone niezwłocznie po zamknięciu przetargu , jednak nie później niż przed upływem 3 dni od zamknięcia przetargu.

Postąpienie wynosić będzie nie mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

Cena nieruchomości osiągnięta w przetargu podlega zwiększeniu o podatek VAT w wysokości 23%

i podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy notarialnej. Koszty zawarcia aktu notarialnego ponosi nabywca.

Uczestnik przetargu zobowiązany jest posiadać: dowód osobisty, dowód wpłaty wadium.

W przypadku gdy uczestnikiem przetargu jest osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą - zaświadczenie o prowadzeniu działalności gospodarczej. W przypadku gdy uczestnikiem przetargu jest osoba prawna, osoba uprawniona do reprezentowania powinna przedłożyć do wglądu wypis z Krajowego Rejestru Sadowego. Jeśli uczestnik przetargu reprezentowany jest przez pełnomocnika , konieczne jest przedłożenie oryginału  pełnomocnictwa sporządzonego przez notariusza upoważniającego do uczestnictwa w przetargu.Wójt zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny .

Niniejsze ogłoszenie stanowi zaproszenie osób zainteresowanych do wzięcia udziału w przetargu. Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Święciechowa pokój nr 4,tel. 65 5333522. Obowiązek informacyjny RODO: bip.swieciechowa.pl/obowiazek-informacyjny/-gospodarka-gruntami.

 

 

Brak załączników.

Opis zmianDataOsobaPorównaj
Artykuł został utworzony. wtorek, 11 październik 2022 14:43 Aldona Frąckowiak
Artykuł został zmieniony. wtorek, 11 październik 2022 14:45 Aldona Frąckowiak

Dziennik ustaw Monitor Polski Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego