Dnia 24 marca 2016 roku dodano zestaw pytań i odpowiedzi nr 2, ogłoszenie o zmianie siwz, dokonano modyfikacji treści Specyfikacji Istotnoych Warunków Zamówinenia oraz dokonano modyfikacji załącznika nr 7A i 7B do SIWZ.

Termin skaładnia ofert nie uległ zmianie.

Dnia 17 marca 2016 roku dodano zestaw pytań i odpowiedzi nr 1, ogłoszenie o zmianie SIWZ oraz dokonano modyfikacji treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Termin składania ofert nie uległ zmianie.

Termin składania ofert nie uległ zmianie.

Pliki do pobrania:

Ogłoszenie o przetargu

Ogłoszenie o zmianie SIWZ - 24.03.2016

Ogłoszenie o zmianie SIWZ - 17.03.2016

SIWZ po zmianie - 24.03.2016

SIWZ po zmianie - 17.03.2016

SIWZ

Wyjaśnienia nr 2 do SIWZ - 24.03.2016

Wyjaśnienia nr 1 do SIWZ - 17.03.2016

Załącznik nr 1 do SIWZ - formularz oferty

Załącznik nr 2A i 2B do SIWZ - przedmiar robót

Załącznik nr 3 do SIWZ - oświadczenie o o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
o zamówienie publiczne

Załącznik nr 4 do SIWZ - wykaz robót

Załącznik nr 5 do SIWZ - oświadczenie o niepdleganiu wykluczeniu z postępowania

Załącznik nr 6 do SIWZ - oświadczenie - grupa kapitałowa

Załącznik nr 7A do SIWZ - po zmianie 24.03.2016 - wzór umowy z Gminą Święciechowa

Załącznik nr 7A do SIWZ - wzór umowy z Gminą Święciechowa

Załącznik nr 7B do SIWZ - po zmianie 24.03.2016 - wzór umowy z MPWiK

Załącznik nr 7B do SIWZ - wzór umowy z MPWiK

Załącznik nr 8 do SIWZ - specyfikacja techniczna

Załącznik nr 9 do SIWZ - projekt budowlany

Załącznik nr 10 do SIWZ - wytyczne oznakowania

Załącznik nr 11 do SIWZ - wytyczne geodezyjne

Załącznik nr 12 do SIWZ - AKPiA

Załączniki w wersji edytowalnej

 

 

 

 

 

Brak załączników.

Brak informacji o zmianach.

Dziennik ustaw Monitor Polski Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego