FS.271.7.2019

 

ZAWIADOMIENIE

o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 – ze zmianami) Zamawiający - Gmina Święciechowa zawiadamia, że w wyniku przetargu nieograniczonego na zadanie pn.:

 

Przebudowa drogi ul. Krótkiej w Przybyszewie

 

-  otwarcie ofert odbyło się dnia 28 maja 2019 r. – dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty.

 

1.      Jako najkorzystniejszą wybrano ofertę złożoną przez:

 

NODO Sp. z o.o.

ul. Gronowska 46

64 -  100 Leszno

 

cena: 237 116,52 zł (brutto),

okres gwarancji jakości: 84 miesiące,

oferowany termin płatności: przelew 30 dni od dnia doręczenia zamawiającemu faktur VAT,

liczba przyznanych punktów w kryterium cena ofertowa brutto: 60 pkt

liczba przyznanych punktów w kryterium okres gwarancji jakości: 35,00 pkt

liczba przyznanych punktów w kryterium termin płatności: 5 pkt

całkowita liczba przyznanych punktów: 100 pkt.

 

2. Pozostali wykonawcy, którzy złożyli oferty i których oferty podlegały ocenie:

 

1) BRUKARSTWO - HC

Firma Usługowa-Handlowa Henryk Cieplik

ul. por. L. Włodarczaka 9/6

64 – 100 Leszno

cena: 249 089,22 zł (brutto),

okres gwarancji jakości: 84 miesiące,

oferowany termin płatności: przelew 30 dni od dnia doręczenia zamawiającemu faktur VAT,

liczba przyznanych punktów w kryterium cena ofertowa brutto: 57,12 pkt

liczba przyznanych punktów w kryterium okres gwarancji jakości: 35,00 pkt

liczba przyznanych punktów w kryterium termin płatności: 5 pkt

całkowita liczba przyznanych punktów: 97,12 pkt.

 

2) Konsorcjum firm: Lider: LU – MAX Łukasz Masłowski

ul. Święciechowska 158

64 – 100 Leszno

Parter: Przedsiębiorstwo Transportowo Spedycyjno Handlowe „PRA-MAS” Sp. z o.o.

ul. Święciechowska 158

64 – 100 Leszno

cena: 269 754,22 zł (brutto),

okres gwarancji jakości: 84 miesiące,

oferowany termin płatności: przelew 30 dni od dnia doręczenia zamawiającemu faktur VAT,

liczba przyznanych punktów w kryterium cena ofertowa brutto: 52,74 pkt

liczba przyznanych punktów w kryterium okres gwarancji jakości: 35,00 pkt

liczba przyznanych punktów w kryterium termin płatności: 5 pkt

całkowita liczba przyznanych punktów: 92,74 pkt.

 

3) P.P.H.U. Ogólnobudowlane WILERBUD

ul. Krzywińska 28

Kąkolewo

64 - 113 Osieczna

cena: 243 886,68 zł (brutto),

okres gwarancji jakości: 60 miesięcy,

oferowany termin płatności: przelew 30 dni od dnia doręczenia zamawiającemu faktur VAT,

liczba przyznanych punktów w kryterium cena ofertowa brutto: 58,33 pkt

liczba przyznanych punktów w kryterium okres gwarancji jakości: 25,00 pkt

liczba przyznanych punktów w kryterium termin płatności: 5 pkt

całkowita liczba przyznanych punktów: 88,33 pkt.

 

4) POLKOP Paweł Poloch

ul. 55 Pułku Piechoty 18

64 – 100 Leszno 

cena: 297 756,24 zł (brutto),

okres gwarancji jakości: 84 miesiące,

oferowany termin płatności: przelew 30 dni od dnia doręczenia zamawiającemu faktur VAT,

liczba przyznanych punktów w kryterium cena ofertowa brutto: 47,78 pkt

liczba przyznanych punktów w kryterium okres gwarancji jakości: 35,00 pkt

liczba przyznanych punktów w kryterium termin płatności: 5 pkt

całkowita liczba przyznanych punktów: 87,78 pkt.

 

5)  ZPHU „KRUBET”  Jan Kruk

Nowa Wieś

ul. Przemęcka 10

64 – 234 Przemęt

cena: 247 437,23 zł (brutto),

okres gwarancji jakości: 60 miesięcy,

oferowany termin płatności: przelew 30 dni od dnia doręczenia zamawiającemu faktur VAT,

liczba przyznanych punktów w kryterium cena ofertowa brutto: 57,50 pkt

liczba przyznanych punktów w kryterium okres gwarancji jakości: 25,00 pkt

liczba przyznanych punktów w kryterium termin płatności: 5 pkt

całkowita liczba przyznanych punktów: 87,50 pkt.

 

6) PUB „BRUKPOL” S.C.

Strzelce Wielkie 81 c

63 – 820 Piaski

cena: 300 419,06 zł (brutto),

okres gwarancji jakości: 84 miesiące,

oferowany termin płatności: przelew 30 dni od dnia doręczenia zamawiającemu faktur VAT,

liczba przyznanych punktów w kryterium cena ofertowa brutto: 47,36 pkt

liczba przyznanych punktów w kryterium okres gwarancji jakości: 35,00 pkt

liczba przyznanych punktów w kryterium termin płatności: 5 pkt

całkowita liczba przyznanych punktów: 87,36 pkt.

 

7) DROGTRANZ Sp. z o.o.

ul. Witosa 8

56 – 200 Góra

cena: 313 836,16 zł (brutto),

okres gwarancji jakości: 60 miesięcy,

oferowany termin płatności: przelew 30 dni od dnia doręczenia zamawiającemu faktur VAT,

liczba przyznanych punktów w kryterium cena ofertowa brutto: 45,33 pkt

liczba przyznanych punktów w kryterium okres gwarancji jakości: 25,00 pkt

liczba przyznanych punktów w kryterium termin płatności: 5 pkt

całkowita liczba przyznanych punktów: 75,33 pkt.

 

3. Wykonawcy, których oferty zostały odrzucone – nie dotyczy.

 

4. Wykonawcy wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia – nie dotyczy.

 

5.  Uzasadnienie wyboru oferty:

W związku z powyższym Zamawiający do realizacji przedmiotu zamówienia wybrał ofertę złożoną przez firmę NODO Sp. z o.o., ul. Gronowska 46, 64 -  100 Leszno, która spełnia wszystkie warunki jakie Zamawiający określił w postępowaniu wobec Wykonawcy i na podstawie kryteriów oceny ofert wskazanych w SIWZ (z zastosowaniem sposobu oceny ofert określonym w rozdziale 13 SIWZ) otrzymała najwyższą liczbę punktów. Zatem oferta ta jest ofertą najkorzystniejszą w rozumieniu art. 2 pkt 5 lit a) ustawy Pzp - najkorzystniejszy bilans ceny i innych kryteriów odnoszących się do przedmiotu zamówienia publicznego. Wybrana oferta nie przekracza kwoty, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

 

6. Na podstawie art. 94 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp:                                                                           

Gmina Święciechowa zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt 2 zawiera umowę na realizację zamówienia w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo 10 dni – jeżeli zostało przesłane w inny sposób.

 

Święciechowa, 17.06.2019 r.

 

   Zatwierdzam             

                  Wójt Gminy Święciechowa

/-/ mgr inż. Marek Lorych

                                                                                                                                                                                                                                

Brak załączników.

Opis zmianDataOsobaPorównaj
Artykuł został utworzony. poniedziałek, 17 czerwiec 2019 14:59 Karolina Samelczak
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 17 czerwiec 2019 15:01 Karolina Samelczak

Dziennik ustaw Monitor Polski Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego